Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

George Mason University School of Law, in Arlington, Virginia, Washington DC, USA,  Law&Economic Center (LEC) организира обучения за европейски съдии за следните дати:

•    Sunday, May 3 to Friday, May 8, 2015  (Останали са само 2 места)
•    Sunday, September 20 to Friday, September 25, 2015
•    Sunday, November 8 to Friday, November 13, 2015

Занятията ще се водят на английски език. Копие от програмата може да видите  т у к.

Институтът предлага безплатно: материали за четене, хотелско настаняване и храна. Освен това, резервации за полет  и наземен транспорт, направени чрез одобрена от Института  пътническа агенция, ще бъдат покрити от LEC.

Апликационна форма за курсовете може да намерите  т у к

Често задавани въпроси

Публикуваме СТАНОВИЩЕ на ССБ по конституционно дело № 13/2014 г., образувано на 4.XII.2014 г. по искане на тричленен състав на ВАС на основание чл. 150, ал. 2 от Конституцията на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 16, ал. 1, изр. 2 от ЗСВ.

Становището може до намерите тук или в прикачения файл.

Интервю на Петя Владимирова със съдия Лилия Александрова, в. Дневник, 9 февруари 2015 г.

"Висшият съдебен съвет извърши най-важния избор през мандата си  - председателят на Върховния  касационен съд е вече известен за следващите 7 години, ако не бъде променена конституцията и не бъдат намалени мандатите на Тримата Големи в съдебната власт - Вашето мнение по тази тема?

- Изборът беше публичен, но остана неясно кои качества на избрания кандидат са надделели. Както много други избори дотук публичността беше налице. Но публичността не открехна завесата пред мотивацията на мнозинството, а това прави избора непрозрачен -  също както няколко предхождащи.

Тайният вот не освобождава ВСС от задължението да мотивира решението си, а мотивите на колективния орган се извличат именно от обсъжданията на членовете му - обратно на изявлението на президента при подписването на указа за назначаването на избрания. Мотивите са важни не само от административноправен аспект, но и защото тяхното съдържание в конкретният случай е индикатор за прозрачността на избора.

Поставям принципни въпроси и не бих обсъждала личността на всеки от кандидатите, не само защото нямам свои лични впечатления, а по отношение на професионализма – познавам само актовете на Л.Панов, и то от периода му, когато е съдия във ВАС.  Но най-вече за това, че всеки непредубеден, в това число и аз (нямах предварителна нагласа основана на лични възприятия) не разбра кое осигури предимство на съдия Лозан Панов за избирането му, ако сме съгласни, че качества като любов към спорта, литературата и роднините не могат да се обсъждат през сериозна призма.

Според мен председателят (не само на ВКС) следва да бъде избиран сред съдиите от този съд при зачитане на мнението на Общото събрание относно преценката на качествата на кандидатите..."

 

Писмо от Съюза  на съдиите в България до членовете на Висшия съдебен съвет във връзка с изказването на г-жа Светла Петкова на 29.01.2015 по време на дискусията за избор на председател на ВКС.

Може да прочетете т у к  или в прикачения документ

          Уважаеми колеги, публикуваме статията “Българската магистратура”, част от сборника “60 години българско правосъдие (1878-1941). Юбилеен сборник.” С., Министерство на правосъдието, 1941. Авторът й Никола Н. Икономов е забележителен български юрист, съдия във Върховния касационен съд в периода 1933-1946 г., а преди това председател на Софийския апелативен съд. Дългогодишен сътрудник и член на редколегията на сп. „Съдийски вестник“. Текстът представлява вдъхновено и задълбочено слово за високото назначение на съдията, за големите изисквания пред личността му, за професионалните и етичните основания и перспективи на професията.  Особено ценен е анализът в частта, в която се обсъжда разпоредбата на чл. 9 от Закона за гражданското съдопроизводство („Съдилищата са длъжни да решават далата, според точния разум на действащите закони. Ако тези последните са непълни, неясни или противоречиви, то постановяват решенията си според общия смисъл на законите. При липса на закон по дадена материя, те основават реше­нията си върху обичая, а при липса на такъв ‒ върху справедливостта.“) и съдебната практика, в която Върховният касационен съд създава редица норми «с неоспоримо благотворно културно-възпитателно въздействие» (Ж. Сталев).


          “Не бива съдията да се автоматизира, да работи по калъп и по инерция без вникване в същината на споровете. Работата му не е на занаятчия, а на творец. Чужд на света е онзи съдия, който се придържа слепешката към буквата на закона, без да я съобразява с изискванията на живота. Всеки закон има един разум, съдията трябва да го открие, защото никой закон не иска неразумни работи, но съдията трябва да си даде труд да открие тоя разум, а не бива да се води безразсъдно от буквата на закона и да издава книжни решения. Съдията трябва да гледа живота с отворени очи, да бъде човек не само с ум, но и със сърце, не окован в шаблонни формули, а с свободен дух и смел замах. Да търси всякога истината по делото, а не най-лесното решение, същината на спора, а не формата. Решението на съдията трябва да бъде не само законно, но и преди всичко разумно и целесъобразно. За да издаде справедливо решение, трябва да вникне в потайните подробности на делото, за да разбере дра­мата, която се съдържа в спорните правоотношения, да разбере хората в тая драма, техните страдания, и извършената неправда. Безразличното отнасяне към съдбата на тия хора, каквото е отно­шението на бюрократа съдия, никога няма да доведе до справе­дливото решение.

....

          Съдилищата са болници за болни права, затова както добрия лекар, съдиите трябва да приемат съдещите се с доброта, любов, състрадание и милосърдие — човечност, като направят всички усилия да излекуват болните права, да накажат виновния и оправдаят невинния. Без страст, без увлечение, злоба или престъпна снизходителност, съдията трябва да лекува. В един стар френски ръкопис Темида е нарисувана с две сабли, а близо до нея е поставено едно легло с мека възглавница. Възглавницата означава милосърдието, което смекчава правосъдието, а леглото иска да каже, че съдията трябва да издава решението си спокойно и отпочинал. В клетвата на съдията се казва, че той трябва да бъде добър съдия. Правосъдието е ars boni et acqui, затова съдията е длъжен да съгласува изискванията на наказателната репресия с изискванията на човечността. От псалмите се извличат правила, които и днес имат своето зна­чение — повдигането и поправянето на осъдения. Не трябва да се изоставят напълно тия, които са отритнати от съдбата. Съдията трябва да бъде миротворец — той трябва да бъде добър, до­бър човек. Разбира се, тая доброта не трябва да отива до безволие, мекушавост, нерешителност, слабоволие, а осъзната до­брота, човечност, която ще му помогне, за да си създаде едно човешко отношение с тия, които съди, а не отношение техническо, машинизирано-бюрократично.”

          Статията може да откриете тук или в прикачения файл.

04 Фев 2015

Позиции

Кой кръг всъщност овладява ВКС - в. Дневник, 4 февруари 2015 г., автор Петя Владимирова

 

Константин Пенчев: Тези, които застанаха зад Панова, не са съдиите на България - в. Дневник, 4 февруари 2015 г.

Уважаеми колеги,

Представяме на вниманието Ви тридесет и трети брой на бюлетин "Съдебна практика по правата на човека", издание на фондация "Български адвокати за правата на човека". В него ще намерите кратки резюмета на решенията, постановени през месец октомври 2014 г. от Европейския съд по правата на човека по дела срещу България и подбрани решения по дела срещу други държави, както и решения на Съда на Европейския съюз по дела, касаещи защитата на правата на човека.

Бюлетин 33 може да намерите в прикачения документ.

Всички броеве на Бюлетина бихте могли да намерите и на интернет страницата на Фондация Български адвокати за правата на човека: www.blhr.org.

Публикуваме писмо от шест НПО до президента на Република България във връзка с избора на председател на Върховния касационен съд.

Писмото може да откриете тук или в прикачения файл.

Публикуваме адресираното до Висшия съдебен съвет с копие до министъра на правосъдието становище на ССБ относно отворените писма на съдии от Административен съд - гр. Варна.


Становището може да откриете тук или в прикачения файл.

Основните препоръки в доклада обобщено:  

Реформа в организацията и всички дейности на Висшия съдебен съвет

- Разделянето на ВСС на две колегии - в доклада се припомнят отново препоръките на Венецианската комисия кадровите и дисциплинарните въпроси на магистратите да се решават от съдии за съдии и прокурори за прокурори.

Системата за случайно разпределение на делата  - по този пункт критиката в доклада е най-сериозна - припомня се, че по откритите несъответствия на компютърната система при одита във ВАС и СГС  през 2013 г. ВСС не е извършил "последващи действия", поради което в края на 2014 са се разразили скандали в СГС; и че поради това, че ВСС не е предприел мерки, се е наложило "да се намесят външни лица".

 Припомня се отново най-критичното заключение за управлението на съдебната власт в България от  доклада от 2014 г., че: "Въпреки някои важни стъпки по отношение на управленски реформи, ВСС не се разглежда като самостоятелен и независим орган, който да гарантира  независимостта на съдебната власт от изпълнителните и парламентарните органи на власт" .

- Назначенията в съдебната система - да се формулират и спазват ясни норми за професионалните и моралните качества, интегритетът на магистратите (моралната безупречност) да стане приоритетен в  стандартите за назначенията, включително на най-високите нива. Посочен е изрично въпросът за почтеността - че отговорните за съответните назначения трябва да покажат, че "всички възникнали  въпроси са разгледани и проследени". Изборът на председател на ВКС е отбелязан като тест за  системата и за българските институции да проведат прозрачна процедура.

- Системата за гласуване във ВСС отново под критика - както в предишния доклад и сега е поставена под съмнение системата за гласуване, която ВСС отказа да промени и запази електронната програма, вместо да въведе бюлетините, които осигуряват едновременно гласуване. Посочва се, че    предстоящият утре избор на председател на Върховния касационен съд е станал проблематичен както заради отлагането с неясни мотиви на процедурата, така и заради "системата за гласуване".

 Реформа на Инспектората към ВСС

- Да се изпълни със съдържание дейността на Инспектората към ВСС - припомня се, че стои вакантно мястото на "независим ръководител" на Инспектората, въпреки излъчването на две независими кандидатури, което пречи да бъде ефективен.

Борбата с корупцията и организираната престъпност

- Да се огледат критични области в НК -  които се нуждаят от спешно усъвършенстване за подобряване на борбата с корупцията и организираната престъпност, това се преперъчва в доклада бз да се посочва насока в която да се променя НК.

- Мерки за да не се отклоняват осъдени от изпълнение на наказанията - да се огледат празнините в законодателството и в действията на институциите, за да не се избягва изтърпяването на присъда или на финансова санкция, наложена по съдебен ред.

Можете да прочетет доклада на Европейската комисия  т у к

Страница 41 от 60