Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

Интервю на съдия Живко Желев в предаването "Още по темата" на телевизия "Стара Загора". Съдия Желев обсъжда становището на министъра на финансите г-н Горанов на проведената на 26.02.2015 г. среща между него и членовете на ВСС и реакцията на УС на ССБ в тази връзка.

Интервюто може да откриете тук.

Приложени са следните съобщения:

Решение по дело T-175/12  Deutsche Börse AG/Комисия

Общият съд потвърди решението на Комисията, с което се забранява реализирането на проект за концентрация между Deutsche Börse и NYSE Euronext

Решение по съединени дела С-503/13 и С-504/13 Boston Scientific Medizintechnik GmbH/
AOK Sachsen-Anhalt – Die Gesundheitskasse и др.

При потенциален дефект на даден медицински апарат всички стоки от същия модел могат да се квалифицират като дефектни

Производителят на подобен дефектен апарат трябва да възстанови разходите, свързани с неговата замяна, когато тя е необходима за възстановяване на нивото на безопасност, което обосновано може да се очаква

Решение по дело T-496/11   Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare и др./ Fipa Group Srl и др.

Италианското законодателство, което не налага превантивни мерки и мерки за отстраняване по отношение на собствениците, които не са отговорни за замърсяването на своите терени, е съвместимо с правото на Съюза

Държавите членки са свободни да предвидят само имуществена отговорност за тези собственици, когато посочените мерки са предприети от административните органи

Решение по дело T-496/11 Обединено кралство/Европейска централна банка

Общият съд отменя публикуваната от ЕЦБ Рамка за надзор на Евросистемата, която задължава централните контрагенти да се намират в еврозоната

ЕЦБ не разполага с необходимата компетентност да наложи подобно изискване на централните контрагенти, извършващи клиринг на ценни книжа 

 

 

 

"Уважаеми господа народни представители, членове на Висшия съдебен съвет, г-н министър-председател, г-н министър на правосъдието,
Съюзът на съдиите в България, в качеството си на независима, доброволна, професионална организация, обединява съдиите и съдейства за защита на професионалните и социалните им интереси, като част от ефективните гаранции на независимостта на съдебната власт, за да бъде осигурено качествено и справедливо правосъдие. Поради това се обръщаме към Вас, за да изразим възмущението си от изразеното становище от министъра на финансите г-н Горанов на проведената на 26.02.2015 г. среща между него и членовете на Висшия съдебен съвет, което е поредната проява на трайно и целенасочено неглижиране от страна на законодателната, изпълнителната власт и от страна Висшия съдебен съвет на законоустановеното изискване за поддържане на точно съотношение между размера на възнагражденията на заетите лица в бюджетната сфера (администрацията) и съдиите, прокурорите и следователите (органи на съдебната власт)...."
 

Пълния текст на писмото може да прочетете   т у к   или в прикачения документ

Интервю на Петя Владимирова със съдия Цветомира Велчева, в. Дневник, 27 февруари 2015 г.

"Събитията преподредиха въпросите - изненадващо главният прокурор поиска, а ВСС веднага освободи председателката на Софийския градски съд Владимира Янева от поста, тя пък подаде оставка. Вашият прочит?

- Започвам по-отдалече. В рамките на мандата на действащия ВСС в състава му се формираха, условно казано, две ядра. Едното е насочило усилията си към запазване на статуквото, а другото – към неговата промяна. Това са видими от всички процеси и няма полза за съдебната система да се премълчават от криворазбрана коректност към върховния административен орган. Между двете ядра няма диалог, поради което не се стига до единомислие по повечето въпроси. Често част от членовете на ВСС са поставени в изолация и предложените от тях решения дори не се подлагат на обсъждане.

Отчетлив пример и пряка връзка с въпроса за Владимира Янева беше предложението на Калин Калпакчиев за образуване на дисциплинарно производство срещу Янева и заместник-председателя на СГС Богдана Желявска по повод констатираните нередности при случайното разпределение на делата. Но предложението не срещна подкрепата на членовете на съвета.

За сметка на това, при обявяването на скандал под наименованието "Червеите", ВСС реагира мигновено. И дори въздаде правосъдие, като я отстрани, без да е установил фактите. Моят прочит е, че основната част от членовете на съвета не правят принципна оценка на конкретния проблем, а действат според повелята на "силните на деня".

И по казуса "Ченалова" гледахме бездействие на ВСС вместо действие по сигналите, и за случайното разпределение на делата, докато не дойде намесата на френския посланик и министъра на правосъдието.

Изводът е, че ВСС действа под натиск отвън и отвътре, включително политически. С две думи - съветът не е в състояние да отстоява независимостта на съдебната система..."

Приложени са следните прессъобщения:

    Решение по дело C-472/13 Andre Lawrence Shepherd/Bundesrepublik Deutschland

Съдът уточнява условията, при които на дезертьор от трета държава може да бъде предоставено убежище в Европейския съюз

     Решение по дело C -43/14 ŠKO-ENERGO s.r.o./Odvolací finanční ředitelství

Правото на Съюза не допуска наложения в Чехия данък при безвъзмездно придобиване от производители на електроенергия на квоти за емисии на парникови газове, ако с него се облагат над 10 % от квотите

    Решение по дело T-188/12 Patrick Breyer/Комисия

Комисията не може да откаже автоматично достъп до писмените становища на държавите членки в производства пред Съда поради това, че те са съдебни документи

Решението по искане за предоставяне на достъп трябва да се вземе въз основа на регламента относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията

Уважаеми колеги,

на 27.02.2015 г. (петък) от 13:30 ч. в Конферентната зала на ет. 1 на Съдебната палата Съюзът на съдиите в България и Българска асоциация по криминология организират среща-дискусия с проф. Ян ван Дайк на тема „Процесуална справедливост за жертвите от престъпления“. Професор Ян ван Дайк е роден в Амстердам през 1947 г. Завършил е право в университета в Лайден през 1970 г., а през 1977 г. получава докторска степен по криминология в университета в Ниймеген. В момента ръководи магистърски програми по виктимология и лична сигурност в университета в Тилбург. Автор е на над 100 научни публикации, посветени на въпросите на криминологията, виктимологията, наказателното право и възстановителното правосъдие. Проф. ван Дайк е член на проекта GRETA (група практически експерти срещу трафика на хора), осъществяван от Съвета на Европа.

Ще бъде осигурен симултанен превод.

Уважаеми колеги,

Излезе книжка 2/2014 г. на "Съдийски вестник", която може да прочетете   т у к

 

Издаването на "Съдийски вестник" се осъществява по проект "Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност" с подкрепата на Фондация Америка за България.

Съветът на Европа публикува последните годишни доклади със статистически данни за изтърпяващите наказание лишаване от свобода и пробация. Докладите SPACE I и SPACE II (Statistiques Pénales Annuelles du Conseil de l’Europe) са изготвени от Института по криминология и наказателно право към Университета в Лозана и могат да бъдат намерени на английски език тук: www.unil.ch/space/space-i/annual-reports (статистика относно лишените от свобода) и www.unil.ch/space/space-ii/annual-reports (статистика относно пробацията). SPACE I за 2013 съдържа информация от 50 от общо 52 затвори в 47 държави-членки на Съвета на Европа, а SPACE II – от 47 пробационни служби.

Докладите SPACE I се изготвят от 1983 г. Тяхната цел е да представят сравними данни за броя на затворниците във всички държави-членки на Съвета на Европа. От 2004 г. въпросникът на SPACE I включва серия от елементи, предназначени да изяснят точно кои лица се включват в статистиките на всяка държава (например някои държави включват лица, излежаващи присъдата си под електронно наблюдение или в специално отделение за наркозависими или психически неуравновесени затворници, докато други – не ги включват). Отговорите на тези въпроси показват, че сравненията на броя на затворниците между отделните държави трябва да се извършват внимателно, тъй като категориите, включени в общия брой на затворниците са различни в различните държави. Същото се отнася и за сравненията на смъртните случаи и самоубийствата в затворите, както и за персонала, работещ в тези институции. Въпросникът се актуализира периодично, за да се адаптира към последните промени в европейските пенитенциарни системи.

Докладите SPАCE II се изготвят от 1992 г. и събират информация за лица, изтърпяващи наказания и мерки, които не включват лишаването от свобода. Тези санкции и мерки често се разглеждат като алтернативи на лишаването от свобода. Проучването не е предназначено да обхване всички подобни санкции и мерки. Включени са основно тези, предложени от Съвета на Европа в член 15 от Препоръка № R (99) 22 относно пренаселеността в затворите и увеличаване на броя на затворниците, в Препоръка No Rec (2000) 22 за подобряване на изпълнението на Европейските правила за обществени санкции и мерки, както и Препоръка CM/Rec (2010) 1 относно правилата на Съвета на Европа за пробацията. Предмет на проучването са обществените санкции и мерки (ОСМ) така както са дефинирани от Съвета на Европа. Според Препоръка № R (92) 16 и Препоръка CM/Rec (2010), но не само. ОСМ трябва да се разбират като "санкции и мерки, които оставят правонарушители в общността и включват някои ограничения на свобода им чрез налагането на определени условия и/или задължения. Понятието включва всяка санкция, наложена от съдебен или административен орган, и всяка мярка, предприета преди или вместо решение за налагане на наказание, както и начини за изпълнение на присъда за лишаване от свобода извън рамките на затвора.“ Лицата, изтърпяващи пробация, обикновено са тези, които се посочват като тези, спрямо които са приложени ОСМ. SPACE II не включва санкции и мерки, приложими само за непълнолетни.

Според статистиката от последните доклади разходите за един затворник в европейските затвори са намалели по време на икономическа криза и това най-вероятно е предизвикало отрицателно въздействие върху качеството на живот на задържаните лица. Кризата не е оказала значително влияние върху броя на лицата, лишени от свобода, въпреки че е налице известно намаляване на пренаселеността на затворите. От друга страна, средният процент на броя на затворниците (броят им, съотнесен към 100 000 души население) се е увеличил с 2,7% в периода между 2007 и 2012 година.

През 2013 г. пренаселеността остава сериозен проблем в 21 от общо 50 европейски затвори, т.е. същото съотношение както през предходната година. През 2013 г. в затворите има 96 затворници на 100 места, в сравнение с 98 през 2012 г., и 99.5 през 2011 г.

Делът на лицата, изтърпяващи присъди за наказание лишаване от свобода за по-малко от една година, е относително висок, въпреки че е намалял от 15% през 2012 г. на 13% през 2013 г. Според препоръките на Съвета на Европа тези присъди често биха могли да бъдат заменени с алтернативни мерки за лишаване от свобода с цел да се подпомогне намаляването на пренаселеността в затворите и да се допринесе за реинтегриране на осъдените в обществото. Най-често продължителността на наказанието лишаване от свобода е от 1 до 3 години (23% от лишените от свобода), а процентът на присъдите над 10 години се е увеличил незначително от 10,2% от лишените от свобода през 2012 г. на 11% през 2013.

Въпреки че не е имало увеличаване на броя на лицата под надзора или грижите на пробационните служби, този факт само в малка степен се отразява на намаляването на пренаселеността на затворите. Така например през 2013 г. само 7,8% от лицата с пробация са с пробация, постановена преди съдебния процес (в сравнение със 7% през 2012 г.). В много държави пренаселеността е налице в места за лишаване от свобода, където се помещават лица, чиято вина все още не е установена.

През 2013 г. най-често извършваните престъпления продължават да бъдат кражби и престъпления, свързани с наркотици. На всеки 100 затворници 18 изтърпяват наказания за престъпления, свързани с наркотици (17 през 2012 г.).

Нивото на смъртността се увеличава (през 2012 г. е имало 28 смъртни случая на 10 000 затворници в сравнение с 25 на 10 000 през 2010 г.).

***

По отношение на България докладите показват, че броят на затворниците намалява като през 2013 г. намаляването е с 5%. Между 2004 г. и 2013 г. броят им е намалял с 13,5%, а между 2012 и 2013 г. с 6,9 на сто. Тези цифри не включват броя на задържаните в следствените арести, тъй като българските институции не са предоставили точни данни в това отношение. През 2013 г. е имало 8834 (капацитетът е 8467) затворници като всеки разполага с около 4 кв.м жилищна площ.

В доклада се посочва, че извън затворите няма специализирани институции за наркозависими нарушители, за лишените от свобода няма предвидени психиатрични заведения извън системата на затворите и има само едно психиатрично заведение в рамките на пенетенциарната система, където затворниците могат да бъдат настанени при нужда. Отбелязва се и липсата на електронно наблюдение на осъдените.

Публикуваме и интервю с проф. Марсело Аеби от Университета в Лозана, изготвил докладите. Интервюто може да откриете тук.

Съдиите Стефан Шекерджийски и Владимир Вълков пред bTV, "Тази сутрин", 17 февруари 2015 г.

Може да видите  т у к

 

"В последните дни отново сме свидетели на опити за намеса от страна на представители на политическата власт в работата на съдебната.
В свои изявления министър-председателят на Република България пред медиите препоръча на прокуратурата да повдигне обвинения на лица, свързани с т.нар. разработка “Червеите”, взе отношение по вината им и отговорността, която трябва да понесат.
В декларация, прочетена от трибуната на Народното събрание от името на парламентарната група на политическата партия ГЕРБ, се правят недопустими внушения, че правосъдните органи в България са „подопечни” на опозиционна политическа партия, че потвърдената на втора инстанция осъдителна присъда срещу г-н Цветан Цветанов е сравнима с присъдите на Народния съд. Подобна политическа проява на управляваща партия може да се схване като опит за въздействие върху върховната съдебна инстанция по висящ съдебен процес и за дискредитиране на независимостта на съда като базисна ценност на правовата държава..."

Цялото становище може да прочетете  т у к  или в прикачения документ.

Страница 41 от 61