Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

Уважаеми колеги,

Публикуваме линк, който води към страницата на ВСС, подраздела на Комисията по натовареност, раздел специално за изследването. Там са публикувани обръщение на председателя на Комисията по натовареност Калин Калпакчиев към съдиите - във видео-формат и в текстов формат и резултатите от пилотното изследване на натовареността.
 
Там ще бъдат публикувани и указания за попълване на електронните въпросници. Всеки съдия ще получи на  индивидуалния си имейл (личен или служебен) линк, който да го отвежда към въпросника, за да го попълва, така че никой друг - нито негов колега, нито членове на  ВСС  или администрацията, ще имат достъп до  отговорите. Данните, които се попълват ще се записват на сървъра на изследователската агенция "TNS BBSS", която е извършила техническото изработване на електронните въпросици и която ще извърши  анализа  на получените данни, математическите изчисления и накрая ще подаде обработени резултати.

Линк към страницата на ВСС

Решение по дело C-573/12 Ålands Vindkraft AB/Energimyndigheten
Шведската схема за подпомагане, която насърчава производството на зелена енергия на националната територия, е съвместима с правото на Съюза
Държавите членки не са длъжни да подпомагат производството на енергия от възобновяеми източници в други държави на Съюза
 
Цялото прессъобщение може да прочетете   т у к
Интервю на Румен Петров с проф. Нилс Кристи, в. Култура, бр. 23/20 юни 2014
Тълкувателно решение No.4/2013 от 18.06.2014 г. за ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Писмо на 7 НПО във връзка с процедурата за избор на главен съдебен инспектор.

"УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

    Силно сме обезпокоени от съобщенията в пресата, че парламентът планира да не произведе избор за главен съдебен инспектор. Настоятелно Ви призоваваме да не допускате подобно развитие!

    Ако тези съобщения са верни, това би била третата поредна провалена процедура в два парламента след изтичане на мандата на предидущия титуляр през януари 2013 г. и Инспекторатът към Висшия съдебен съвет ще остане без ръководство вече повече от две години..."

Цялото писмо може да прочетете  т у к   или в прикачения документ.

 

Приложени са следните прессъобщения:
 

  1.  Решение по дело T-286/09 Intel Corp./Комисия

Общият съд потвърждава глобата от 1,06 милиарда евро, наложена на Intel за злоупотреба с господстващото му положение на пазара на процесори x86 между 2002 г. и 2007 г.

Жалбата на Intel срещу решението на Комисията се отхвърля изцяло

 
   2. Решение по дело C-118/13 Gülay Bollacke/K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG

Правото на платен годишен отпуск не се погасява със смъртта на работника
 
Правото на Съюза не допуска национално законодателство и национална практика, съгласно които при смърт на работника не се дължи финансовото обезщетение за неизползваните дни платен годишен отпуск
 

   3. Заключение на генералния адвокат по съединени дела C-358/13 и C-181/14 D и G

Според генералния адвокат Yves Bot, продуктите, изготвени на основата на ароматни треви и синтетични канабиноиди и които се предлагат на пазара за употреба единствено с цел създаване на удоволствие, не съставляват лекарствени продукти

За да може да бъде квалифицирано като лекарствен продукт едно вещество или смес от вещества, то трябва да бъде предназначено да предотвратява или да лекува определено заболяване

 

   4. Решение по дело C-156/13 Digibet Ltd и Gert Albers/Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG

По-либералната политика, приета временно от провинция Шлезвиг-Холщайн в сектора на хазартните игри, не поставя под въпрос съгласуваността на по-строгата политика, следвана в другите германски федерални провинции

Забраната за организиране и рекламиране на хазартни игри по интернет в почти всички федерални провинции може да бъде пропорционална на преследваните цели от общ интерес
 
Прессъобщенията можете да прочетете  т у к 
                                       О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

     Уважаеми колеги,

   Уведомяваме ви, че вчера (04.06.2014 г.) ВСС прие решение да започне пълното изследване на натовареността в съдебната система чрез попълване на анкети, които са специално изработени с тази цел. Методиката, която е утвърдена, е адаптиран към системата на българското правораздаване вариант на световно възприет модел, който отчита времето, необходимо за всяка дейност, извършвана от съдията.
   От нашата активност зависи точността на изследването, тъй като то трябва да отчете различията в необходимото време за разглеждане на всеки вид дело, както с оглед фактическата и правната му сложност, така и в зависимост от наличието на специализация по видове дела в съда, в който правораздаваме.
   Проблемът с липсата на приета средна норма за натовареност рефлектира върху всички важни за професионалното ни развитие сфери. През последната година станахме свидетели на необосновано намаляване на комплексната оценка в атестациите на колеги от различни съдилища, защото КПА към ВСС приема, че не са достатъчно натоварени. Същевременно в свръхнатоварените съдилища колегите бяха ощетени при оценяването на работата им, защото никой в управляващия орган няма представа дали е било обективно възможно да решат обема от дела, които разглеждат, в по-кратки срокове. По аналогичен начин липсата на общоприета норма за натовареност рефлектира и върху решенията по дисциплинарните производства. Бяха направени опити за необосновано закриване на съдилища, без ВСС да има готовност да изработи цялостна съдебна карта на страната. Тази несигурност се отразява стресово и демотивиращо върху всеки отделен съдия, както и деструктивно върху цялата съдебна система.
   За вземането на мотивирани решения по всички тези важни за професионалната общност въпроси се изисква анализ на сегашната натовареност и приемане на средна норма, приложима за всички съдилища. Убедени сме, че решаването на този проблем ще повиши и качеството на правораздаването, тъй като ще даде равна възможност на всички съдии в страната да развиват професионалните си умения.
   Затова се обръщаме към вас с апел всички да попълнят анкетите, тъй като само така може да бъде събрана надеждна, точна, всеобхватна и достоверна информация, която да послужи за изработването на средна норма за натовареност. Според приключилото пилотно проучване това отнема по тридесет минути на анкетна карта.

С писмо, получено миналата седмица в офиса на Български институт за правни инициативи, Европейската комисия в лицето на Катрин Дей отговори на деветте неправителствени организации, които повдигнаха въпроса за необходимостта от спешни промени в Процедурните правила за избор на кандидати за председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор. Писмото на деветте НПО бе адресирано до Висшия съдебен съвет, президента на Република България, министъра на правосъдието и Европейската комисия. От страна на българските институции до този момент не е получен отговор.

Отговора на г-жа Катрин Дей в превод на български език можете да видите на сайта на БИПИ  т у к

На 31 май 2014 г., в изпълнение на програмата си за обучение,  Съюзът на съдиите в България проведе семинар на тема „ОСОБЕНОСТИ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС ПРИ НАЛИЧИЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА КОМПЕТЕНТНОСТ“ с лектор – д-р БОРЯНА МУСЕВА, главен асистент по международно частно право в Софийски университет „Св. Климент Охридски”; адвокат към Софийска адвокатска колегия.
 
В семинара взеха участие повече от 60 съдии от цялата страна,  като бяха дискутирани следните теми:
 
I. Особености на гражданския процес при наличие на международен елемент
 
Страни
• Физически лица: местоживеене/обичайно местопребиваване/ гражданство/ адрес;
• Юридически лица:
-     седалище, централно управление, основно място на дейност, клон;
-     електронни сайтове за проверка на правосубектност и представителна власт;
 
Връчване на документи в чужбина
• Какво подлежи на връчване?
•  Кога трябва да се връчва в чужбина?
•  Начини на връчване;
•  Съвместимост на изискването за „съдебен адрес“ у нас с практиката на СЕС;
 
Доклад по делото
• Установяване на международния елемент?
• Определяне на приложимото право?
• Правна квалификация?
• Разпределение на доказателствената тежест?
 
Тежест на доказване и допустими доказателствени средства
•  Особености според Регламент Рим І и Рим ІІ;
•  Oсобености според Виенската конвенция за международна продажба на стоки;
 
Събиране на доказателства в чужбина
• Съотношение между националния ред, Регламент (ЕО) № 1393/2007, Хагската конвенция за събиране на доказателства в чужбина и ДПП;
•  Начини на събиране на доказателства;
 
Установяване съдържанието на чуждото право
•  Способи;
•  Ролята на страните и на съда;
 

II. Определяне на международна компетентност
 
Основания за учредяване на международна компетентност на българския съд според Регламент Брюксел І, Брюксел Іа (приложим след 10.01.2015 г.) и КМЧП
•  Изключителна компетентност;
•  Мълчаливо учредена компетентност;
•  Споразумение за избор на съд;
•  Компетентност в защита на по-слабата страна;
•  Обща компетентност;
•  Допълнителна компетентност
                                
Международна компетентност при обезпечаване на иск
•  Уредба в Регламент Брюксел І, Брюксел Іа и КМЧП;
•  Проект на Регламент за европейски запор на банкови сметки;

Международна компетентност при несъстоятелност
•  Уредба в Регламент (ЕО) № 1346/2000;
•  Практика на СЕС;

Проверка за наличие/липса на международна компетентност
•  Уредба според Регламент Брюксел І, Брюксел Іа, Регламент №1346/2000 и КМЧП;
•  Поведение на съда при неявяване на ответника;
 
 

Семинарът се организира от Съюза на съдиите в България  и се проведе по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“ с подкрепата на Фондация Америка за България

Уважаеми колеги,
Фондация „Български адвокати за правата на човека”  работи по проект  „Укрепване на защитата на правата на човека в България” , финансиран  по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП  за периода 2009 – 2014 г.  Целта на проекта е  да спомогне за хармонизирането на българското законодателство и практика с изискванията на Европейската конвенция за защита правата на човека.
В тази връзка  е предвидено провеждането на анонимна анкета с участието на всички категории магистрати, както и на адвокати, полицейски и пенитенциарни служители.
 
За осигуряване пълнота и представителност на проучването БАПЧ моли за сътрудничество членовете на Съюза на съдиите в България.
Получените общи данни впоследствие ще бъдат използвани в анализа и докладите на Фондацията.  Резултатите от това изследване ще бъдат публикувани през 2015 г.
 
Молим Ви да отделите време за попълване на анкетата и да я изпратите  до  8 юни 2014 г. на адрес  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
Благодарим Ви предварително! Анкетата е приложена в прикачения документ.
Страница 46 от 57