Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

График на планирани срещи и симулирани наказателни процеси с деца за м. октомври-декември 2016 година
   
Дата  Училище/град Клас Съдия
28.10.16    НУ "инж. Вълков", Луковит       Нели Куцкова, Владимир Вълков
     ОУ "Христо Ботев", с. Румянцево       Нели Куцкова, Владимир Вълков
16.11.16    СУ "Козма Тричков", Враца       Вероника Бозова
18.11.16    НУ "инж. Вълков", Луковит       Нели Куцкова, Владимир Вълков
 

   ОУ "Христо Ботев", с. Румянцево

   3     Нели Куцкова, Владимир Вълков
     симулиран процес    
21.11.16    СОУ "Братя Каназиреви", Разлог       Яна Димитрова, Петър Христов
28.11.16    СОУ "Братя Каназиреви", Разлог       Яна Димитрова
02.12.16    НУ "инж. Вълков", Луковит       Нели Куцкова, Владимир Вълков
     ОУ "Христо Ботев", с. Румянцево       Нели Куцкова, Владимир Вълков
06.12.16    СОУ "Димчо Дебелянов"   5,6     Диана Стоянова
08.12.16    СУ "Козма Тричков", Враца       Вероника Бозова
09.12.16    СОУ "Братя Каназиреви", Разлог       Яна Димитров, Петър Христов
13.12.16    СОУ "Иван Вазов", Варна       Ивелина Владова, Диана
          Стоянова, Деница Славова
14-16.12    139 СОУ "Захарий Круша", София       Весислава Иванова, Таня
     благотворителна изложба-базар       Маринова, Калина Анастасова
15.12.16    СОУ "Братя Каназиреви", Разлог       Яна Димитрова, Петър Христов

 

"Дами и господа, членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет,
 
Обръщаме се към Вас с оглед основното Ви задължение да осигурявате и отстоявате независимостта на съдебната власт в лицето на съдилищата и отделните съдии в тях. Конкретните два повода на настоящото обръщение са пряко свързани и с правомощията, които са Ви възложени от Закона за съдебната власт.
На първо място, отбелязваме факта, че месец и половина след началото на учебната година за кандидатите за младши съдии предстои да командировате постоянен преподавател по наказателно право и процес. Това се случва след две поредни процедури, в рамките на които Управителният съвет на НИП отказва да одобри класирания и при двете процедури с най-висок резултат, без да оповести мотивите за тези две решения. Принципите за компетентност, прозрачност, публичност и равен достъп, като задължителни при подбора на постоянните преподаватели, са изрично установени в чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на НИП и неговата администрация. Тези принципи обаче подлежат на спазване и с оглед дължимия от Управителния съвет пример както към постъпващите в съдебната система младши съдии и прокурори, така и към потенциалните кандидати за преподаватели.
Какви качества следва да бъдат възпитавани у магистратите, е въпрос от изключително значение. Ясно е, че „входът” към системата е с решаващо значение за бъдещото качествено нейно функциониране, защото няма съмнение, че това, от което тя се нуждае са компетентни професионалисти с безукорен интегритет. В този аспект са изключително важни подборът и изграждането именно на такива магистрати. Без съмнение, постоянните преподаватели, ангажирани с обучителния процес, следва да притежават в най-висока степен споменатите качества, за да е възможно да подготвят магистрати, у които да възпитат базисните умения за упражняването на тази професия. В този смисъл - изборът на преподаватели е от съществено значение и е ангажимент, към който отговорните следва да подхождат с изключително старание. Ето защо, в конкретния случай, е дължимо оповестяването на мотивите за взетите решения, особено като се съобрази, че с тях се игнорира оценката на кандидатите, дадена от комисията, съставена от безспорни професионалисти в лицето на върховни съдии и представител на НИП..."
 
Пълния текст може да прочетете   т у к   или в прикачения документ.
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 10.10.2016 г., Софийски градски съд

"...Правото на разноски съставлява имуществено субективно право. Отговорността за заплащане на разноски произтича от процесуалния закон, тъй като е уредена единствено от него и е основана на гражданско облигационно правоотношение, чийто фактически състав е трикомпонентен – неоснователно предизвикан правен спор, направени разноски по повод участие в съдебното производство по повод този правен спор и съдебен акт, който съдържа произнасяне по искането за разноските с оглед резултата от делото. Отговорността за разноски е деликтна, но тя е уредена като ограничена обективна отговорност за вредите от предявяването на неоснователен или недопустим иск и включва само внесените такси и разноски по производството, както и възнаграждението за един адвокат. Отговорността за разноски е ограничена, защото не включва всякакви други разходи и пропуснати ползи от страната по делото (напр. пътните разноски за явяването на страните пред съда) и е обективна, защото ищецът отговаря без вина, стига ответникът да е дал повод за завеждане на делото. В този смисъл е задължителната съдебна практика – Решение № 189 от 20.06. 2014 г. по гр.д. № 5193 / 2013 IV г.о., ВКС. Отговорността за разноски има за основна цел да възстанови направените реални разходи, които са единствено предизвикани от нуждата от правна защита в дадено производство. Институтът на разноските не може да служи и да се използва за неоснователно разместване на блага, което би се получило, ако се приложи Наредбата в случая..."

 

Решение по дело C-554/14 Атанас Огнянов/Софийска градска прокуратура
Наказанието лишаване от свобода на задържано лице не може да бъде намалено при трансфера му от една държава членка в друга в съответствие с времето, през което е работил в затвор в първата държава членка, ако същата, при спазване на своето законодателство, не е извършила подобно намаляване на наказанието
Рамковото решение, уреждащо трансфера на осъдено на лишаване от свобода лице между две държави членки, няма директен ефект

Решение по дело C-30/15 P Simba Toys GmbH & Co. KG/EUIPO
Съдът отменя решението на Общия съд и решението на EUIPO, потвърждаващи регистрацията на формата на куба на Рубик като марка на Съюза
Когато са преценявали дали трябва да откажат регистрация на марката поради това, че тази форма отразява техническо решение, EUIPO и Общият съд е трябвало да вземат предвид и невидимите функционални характеристики на стоката с тази форма, включително възможността за ротация

"Уважаеми колеги,

Повод за настоящето обръщение е решението от 3 ноември, тази година, на Пленума на Висшия съдебен съвет, с което беше отхвърлено предложението за освобождаване на господин Димитър Узунов като представляващ ВСС.

...

Само след дни предстои и провеждането на експериментално електронно гласуване, при което ще бъде тествана изработената след възлагане от ВСС система за електронно дистанционно гласуване за избор на следващ състав на съвета. Независимо от множеството неясноти относно начините, по които тази система осигурява свободното волеизявление, тайната на вота, точността на отчитането на подадените гласове и възможността за проверка на законното протичане на избора при обжалване на резултатите, Ви призоваваме да участвате в експерименталното гласуване. Само по този начин бихме могли да се уверим дали предлаганата система работи и по какъв начин осигурява отчитане на гласуването ни. Доколкото същата система не допуска подаване на недействителен вот, гласуване в рамките на експерименталния „избор” може да се осъществи само чрез избор измежду „кандидати” – членове на сегашния и предходен състав на ВСС, които са дали съгласие да бъдат включени като такива. В този смисъл предстоящото експериментално гласуване дава възможност на участващите в него магистрати да изразят и своето отношение към успешността на мандата на всеки един от съответните „кандидати” чрез посочването му или не в електронната бюлетина."
 

Пълния текст на обръщението може да прочетете   т у к    или в прикачения документ.

На 26 ноември 2016 г.  в гр. Стара Загора Съюзът на съдиите в България ще проведе конференция на тема "Съдийската солидарност", която ще протече при следната програма:
 
"Нарушаване на съдийската независимост в пост-комунистическите държави - практики и възможни решения"

"Преглед на практиката на ВАС по дисциплинарни производства и конкурси за повишаване в длъжност"

"Ситуацията в Турция и необходимостта от международна съдийска солидарност"

"Промени в атестирането съгласно новите промени в ЗСВ"

Осигурен е симултанен превод.

Регистрация за  участие най-късно до 15 ноември 2016 г. на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на телефон  0879686841.

Подробна програма може да видите   т у к

Публикуваме превод на български език на писмо, изпратено от президента на Европейската асоциация на съдиите (ЕАС) във връзка с изискването съдиите да декларират пред Висшия съдебен съвет всички свои дейности, включително членството си в професионални организации.
Писмото е изпратено до председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева, премиера г-н Бойко Борисов и министъра на правосъдието г-жа Екатерина Захариева.

Уважаеми колеги,
Публикуваме покана за кандидатстване ENTraNCE for Judges 2017 за обучение на национални съдии в конкурентно право на ЕС, което ще се проведе на 2-4 февруари 2017 г. Обучението се организира от European University Institute във Флоренция, Италия с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

ENTraNCE for Judges 2017 поставя акцент върху ролята на националните съдилища в производствата в областта на държавните помощи.
 
Разходите за избраните участници - пътни и настаняване във Флоренция, ще бъдат покрити от проекта.
 
Програма на обучението може да намерите  т у к.

Форма за кандидатстване онлайн - краен срок 30 ноември 2016 г.

Европа, 10 Октомври 2016 г.
 
ПЛАТФОРМАТА ЗА НЕЗАВИСИМА СЪДЕБНА ВЛАСТ НА ТУРЦИЯ е образувана от четирите европейски съдийски организации:

Асоциацията на европейските административни съдии /Association of European Administrative Judges (AEAJ)/,
Европейската съдийска асоциация /European Association of Judges (EAJ)/,
Съдии за съдии /Judges for Judges/ и
Европейски магистрати за демокрация и свободи /Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL)/

 

 
В периода 16-20 Октомври в Мексико сити се проведе редовната 59-та годишна среща на Международната съдийска асоциация - най-голямата и авторитетна международна организация, обединяваща сдружения на съдии от 86 държави, от всички континенти, като по последния признак са формирани отделните регионални групи на МАС. Срещата беше официално открита от президента на Мексико Енрике Пеня Нието, който провежда амбициозна реформаторска политика, насочена към справяне с огромния проблем с организираната престъпност в страната, бедността, включително и реорганизация на съдебната власт. Основна част от продължилата след това среща на МАС беше посветена на избор на ново ръководство на организацията, предвид изтеклия мандат на старото. За нов президент на МАС беше избран досегашният президент на Европейската съдийска асоциация Кристоф Рениар от Франция, като бяха избрани и нови членове на президентския комитет. По предложение на Европейската асоциация на съдиите МАС прие резолюция за положението на отстранените и арестувани съдии и прокурори в Турция, както и обсъди бъдещото създаване на фонд за подкрепа на съдии, имащи нужда от средства за адвокатска защита. Беше отчетено влошаване на положението на задържаните турски колеги, предвид продължаващата липса на информация за естеството на обвиненията срещу тях, затрудненията в осигуряване на тяхна защита, предвид малкия брой на адвокати, които се съгласяват да ги защитават, включително и наличието на случаи, в които такива адвокати са арестувани заради ангажираността си по конкретни дела. Два дни преди началото на срещата на МАС е бил задържан и председателят на независимата съдийска асоциация на Турция YARSAV Мурат Арслан. В рамките на срещата на МАС бяха проведени сесии и на четири работни групи по темите "Добри практики в съдебните системи за осигуряване на прозрачност, интегритет и превенция на корупцията", "Колективни искове", "Определяне на наказания в наказателните производства" и "Трудовите правоотношения". Резултатите от изготвените и попълнени въпросници по тези теми от страните - членки на МАС, както и от проведените в рамките на сесиите обсъждания ще бъдат обобщени и публикувани на интернет страницата на организацията.
 
По време на срещата на МАС се проведоха заседания и на регионалните групи, една от които е и Европейската съдийска асоциация. За нов президент на ЕАС беше избран португалският съдия Хосе Игрегия Матос. В рамките на заседанията на ЕАС бяха обсъдени ситуациите на правосъдието в европейските страни, като акценти бяха Турция, Полша и България.
 
Страница 6 от 48