Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

През 1913 година за обединените околии на гр. Горна Джумая, Мелник, Неврокоп, Петрич и Струмица, се създава общ Окръжен мирови съд със седалище в гр. Струмица.

През 1920 година седалището на Окръжния съд е преместено в гр. Горна Джумая, където остава и до днес.

 

На 10 декември 2013 г. в Съдебната палата на Окръжен съд се проведе празнична церемония по повод 100 години съд в Благоевград.

 

Кратка презентация по повод на годишнината можете да видите   т у к

 

 

За шеста поредна година Българският хелзинкски комитет (БХК) раздаде наградите за принос към правата на човека и правозащитността. С голямата награда "Човек на годината" 2013 бяха отличени бежанците и групата "Приятели на бежанците".

С втора награда "Човек на годината" бе отличен  Калин Калпакчиев - член на ВСС. Мотивите за избора му бяха, че работи неуморно за една по-прозрачна съдебна система, за решаване на проблема със случайното разпределение на делата, както и затова, че изразява остри позиции за лишената от обществено доверие кадрова политика на ВСС. Не на последно място, Калин Калпакчиев е поощрен и за създаването на блог, чрез който осигурява достъп на гражданите в дебатите, свързани с дейността на ВСС.

Съюзът на съдиите в България (ССБ) връчи Специалната награда на ССБ за най-добра писмена работа в Националния конкурс за студенти - 2013 г., на  Цветелина Христова Байрактарова – студент в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, за съчинението „За някои проблеми, свързани с неустойката, задатъка и отметнината“.

Приложенo е следното прессъобщениe: 

Решение по дела C-111/10, C-117/10, C-118/10 и C-121/10 Комисия/Съвет 

Съдът отхвърля жалбите на Комисията срещу решенията на Съвета за предоставяне на държавна помощ от Литва, Полша, Латвия и Унгария за закупуване на земеделска земя в периода 2010—2013 г. 

При приемане на обжалваните решения Съветът е отчел значителната промяна в обстоятелствата, свързана с последиците от икономическата и финансова криза, предизвикани през 2008 г. и 2009 г. в земеделския сектор в тези държави


За да прочетете прессъобщението, моля натиснете  т у к

 

На 29 ноември 2013 г. Съюзът на съдиите в България, съвместно с ОС Благоевград проведе обучение на тема "Техники за справяне със стреса и стресоустойчивост за магистратите" с лектор Румен Петров - преподавател в НБУ. Гост на семинара беше Калин Калпакчиев, който отговори на въпроси, свързани с дейността на ВСС.

На семинара присъстваха съдии от целия Благоевградски съдебен район.

 

 

Семинарът се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“ с подкрепата на Фондация Америка за България.

Приложенo  е следното прессъобщениe:

Решение по дело C- 576/11 Комисия/ЛюксембургНа Люксембург са наложени имуществени санкции поради неизпълнение на решение на Съда от 2006 г. във връзка с неправилно транспониране на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води

Съдът осъжда Люксембург да заплати еднократна сума в размер на 2 милиона евро и периодична имуществена санкция в размер на 2 800 EUR за всеки ден закъснение при прилагането на мерките, необходими за изпълнението на първото съдебно решение от 2006 г., до пълното изпълнение на второто съдебно решение, постановено на днешна дата

За да прочетете прессъобщението, моля натиснете  т у к

 

Приложени са следните прессъобщения: 

1.    Заключение на генералния адвокат по дело C-314/12 UPC Telekabel Wien GmbH/Constantin Film Verleih GmbH и Wega Filmproduktionsgesellschaft Gmb 

Според генералния адвокат Pedro Cruz Villalón интернет доставчикът може да бъде задължен да блокира достъпа на клиентите си до уебсайт, който нарушава авторски права

В съдебното решение, с което се налага такова задължение, трябва да се посочват конкретни мерки за блокиране и да се осигурява справедливо равновесие между противоположните интереси, защитени като основни права  

2.    Решения по дела C-40/12 P, C-50/12 P и C-58/12 P Gascogne Sack Deutschland GmbH, Kendrion NV и Groupe Gascogne SA/Комисия 

Съдът потвърди решението на Общия съд относно участието на дружествата Gascogne Sack Deutschland, Groupe Gascogne и Kendrion в картел на пазара на найлоновите промишлени торби 

Тези дружества обаче могат да предявят искове за обезщетение с оглед поправянето на вредите, които евентуално са претърпели поради прекомерната продължителност на производството пред Общия съд


За да прочетете прессъобщенията, моля натиснете  т у к

През ноември 2013г. започна изпълнението на проект „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България”, финансиран от Правителството на Кралство Нидерландия. Партньор на ССБ по проекта е Холандския Съюз на съдебната власт (Nederlandse Vereniging Voor Rechtspraak, NVvR). Срокът за изпълнение на инициативата е 30 месеца, а общият размер на предоставения грант е € 150, 390.

Проектът е насочен към:
1. Обмен на информация, знания и добри практики, свързани с:
- управление потока на делата, отстраняването и предоляването на затрудненията в работата на отделния съдия;
- дефинирирането на индивидуалната норма за натовареност на съдията и тази на съда, в който работи; за мерките за регулиране на еднаква натовареност и за преодоляване на свръхнатовареност;
- влиянието на нормата за натовареност върху бюджетирането.

2. Сравнителноправно изследване на дисциплинарния процес на съдията в Кралство Нидерлания за търсене на решения за преодоляване на недостатъците на дисциплинарния процес на българските съдии и привеждането му в съответствие с международните стандарти за независимост на съда;

3. Разработване на система за обучение на съдии и студенти по право на нова юридическа дисциплина – “устройство и организация на съдебната власт”, която обхваща всички въпроси за юридическия статут на съдията, за възможностите му за честно кариерно израстване и укрепване на независимостта му като резултат и от повишаване на личната компетентност за служебния му статут, за изискванията към административното управление на съда и за границите на допустимия контрол върху работата му.

4. Започване на съвместната работа по изготвяне на сравнителен анализ на правната регламентация в Холандия и България от гледна точка на стандартите на ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ, Венецианската комисия и КСЕС:
-    статут на съдията; възникване, изменение, прекратяване на правоотношението на съдията;
-    критерии за професионална оценка на работата на съдията;
-    критерии за оценка на качеството на съдебните актове;
-    основания и процедура за налагане на дисциплинарни наказания;
-    анализ на дейността на ИВСС – нормативна уредба и фактическа практика – дефинирането на границите на външния контрол върху работата на съдията, без това да позволява накърняване на неговата независимост; възможност, като същевременно повишава ефективността на дейносттите, които съдействат за осъществяване на правораздаването (по администриране и управление на съда);
-    практически правила за сътрудничество между съдилищата от държавите членки на ЕС по конкретни дела;

5. Наръчник за управление на съдилищата, съставен на базата на изготвения анализ и систематизиране на действащите правила в България и др.

Блогът на Калин Калпакчиев - член на Висшия съдебен съвет с актуална информация за внесените от него предложения до ВСС и различни негови комисии - продължение.

За да прочетете, моля натиснете   т у к

В отговор на разпространеното в медиите съобщение от Пресцентъра на Висшия съдебен съвет на 19.11.2013 г. по повод писмото на 6 организации от Гражданския съвет от същата дата, Съюзът на съдиите в България, Фондация "Български адвокати за правата на човека", Фондация "Български институт за правни инициативи", Сдружение "Сефита", Институт за развитие на публичната среда и "Център на НПО - Разград" изпратиха становището си, в което се казва:

"... Без участието на независими експерти в диагностицирането и отстраняването на проблемите на системите за случайно разпределение на делата е невъзможно да се гарантира тяхната сигурност. Продължаващата защита на LawChoice и препятстването на независима експертиза всяват силно съмнение в наличието на воля за реално гарантиране на случайността на разпределение на делата. Ако ВСС не допусне независима експертиза и не вземе предвид останалите ни предложения, ние ще продължим да считаме, че отсъстват гаранции за законосъобразното разпределение на делата, а това е ключова антикорупционна мярка, гарантираща независимостта на съда.             

От началото на създаването на Гражданския съвет към ВСС, участващите в него организации сме инвестирали немалко усилия, за да подпомогнем работата на ВСС, като винаги сме изразявали готовност да споделяме професионалния си опит. Със съжаление трябва да установим, че в повечето случаи ВСС по никакъв начин не е показвал, че се съобразява или взема под внимание становищата на Гражданския съвет. Отношението към изразените от Гражданския съвет позиции по изключително важния въпрос за случайното разпределение на делата е поредното доказателство за това..."

Цялото становище можете да прочетете   т у к    или в прикачения документ.

Страница 54 от 59