Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

Отговорите на кандидата за член на ВСС Пламен Дацов на въпросите, зададени от Съюза на съдиите в България на 5 май 2017г. може да прочетете  т у к
"... Съгласно разпоредбите на чл. 175л, ал. 2 и чл. 175м ЗСВ проверката в коментирания случай може и би следвало да бъде инициирана и служебно от ИВСС, но тъй като не ни е известно да е започнала такава, молим да получим отговор, г-жо Точкова, дали е така, защото считате, че публично направените твърдения не сочат изобщо на необходимост от провеждането й, или по някаква друга причина.
Също така молим ИВСС да изготви и огласи стандарта, който възнамерява да прилага при проверките за почтеност и конфликт на интереси и за установяване на действия, накърняващи престижа на съдебната власт, и проверки, свързани с нарушаване  независимостта  на съдиите, прокурорите и следователите. В противен случай е налице риск подходът да е обусловен не от принципни съображения, а с оглед личността, а това всякога е предпоставка за недопустим произвол."

 

Пълния текст на писмото може да прочетете   т у к   или в прикачения документ

В периода между 23-ти март и 29-ти април, тази година, Съюзът на съдиите в България, съвместно със Студентски клуб "Теодор Пиперков" и Юридическия факултет на Софийския университет организираха курс по изготвяне на съдебни актове за студенти от ЮФ на СУ. В рамките на курса беше изнесена лекция по писане на присъди по наказателни дела и решения по граждански дела, след което бяха проведени семинари по изготвяне на съдебни актове въз основа на материали по действителни дела. В провеждането на курса взеха участие съдии от ВКС, Софийски апелативен съд, Софийски градски съд и Софийски районен съд.

 

Участието на Съюза на съдиите в България бе в изпълнение на проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ" с подкрепата на Фондация Америка за България

Съюзът на съдиите в България беше сред организаторите на проведената на 28 април в Зала 272 на СУ среща - дискусия с генералните адвокати на Съда на ЕС Еленор Шарпстън и Микал Бобек.

По време на дискусията Генерален адвокат Бобек обобщи изследванията си по темата за независимостта на съдебната власт, а Генерален адвокат Шарпстън направи изложение на тема „Правовата държава и предизвикателства пред върховенството на закона".

По време на последвалата дискусия към генералните адвокати бяха отправени въпроси от присъстващите студенти, правни изследователи и съдии.

Уважаеми колеги съдии,
Предстои провеждането на първия пряк избор за членове на следващия състав на Висшия съдебен съвет.
За пръв път в закона е предвидено и че Общото събрание за избор ще се проведе в две последователни съботи, като председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд са определили 10.06.2017 г. и 17.06.2017 г. за дати за провеждане на събранието.
Съгласно разпоредбите на ЗСВ, регламентиращи избора, на първата от двете дати ще се проведе избор на комисии /избирателни и секционни/ и ще бъдат изслушани кандидатите. Това ще стане на 10.06.2017 г., от 10,00 ч., в зала 2, на „Интер Експо Център”, булевард „Цариградско шосе” № 147, гр. София.
Гласуването ще бъде извършено на 17.06.2017 г., от 08,00 ч., като е предвидено то да се проведе с хартиени бюлетини в Съдебната палата в гр. София.
Висшият съдебен съвет, като орган, на когото е възложено от закона да организира и проведе избора, следва да поеме разходите за командироване, пътуване и нощувки на участващите в Общото събрание съдии, които не живеят и не работят в гр. София.
В много от съдилищата в страната вече се представят на съдиите декларации за избор на начин на гласуване – чрез хартиена бюлетина на втората дата на Общото събрание или чрез електронно дистанционно гласуване. Срокът за попълване и подаване на тези декларации от страна на съдиите, съгласно чл. 6, ал. 4, вр. ал. 1 от Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите е до 1 месец до втората събота на Общото събрание, т. е. до 17.05.2017 г. Доколкото това е срокът, в който и в информационната система се въвежда избраният начин на гласуване и сканираните копия на попълнените и подписани декларации, според ССБ няма пречка в този срок да се промени избраният начин на гласуване, като се подаде нова декларация.
Тъй като, според нашата организация, продължават да съществуват множество неясноти относно способността на внедрената от ВСС система за електронно дистанционно гласуване да съответства на изискванията на закона - да осигурява тайната на гласуването и свободното волеизявление, с писмо от 27.04.2017 г.  се обърнахме с въпроси към ВСС и разработчика на програмата. Призоваваме ви, ако считате въпросите ни за основателни, докато на тях не бъдат дадени убедителни отговори, да се въздържате от избор на електронното дистанционно гласуване.

 

УС на Съюза на съдиите в България

Във връзка със сигурността и надеждността на системата за електронно дистанционно гласуване при избора на нов състав на ВСС, Съюзът на съдиите в България постави неизяснени въпроси към Комисията "Професионална квалификация и информационни технологии" на ВСС и разработчика "АББАТИ" АД:


1.    Кои лица /в смисъл от кои институции/ ще имат достъп до съдържащата се в талоните за електронно гласуване информация за уникалния адрес /линк/ за гласуване, съответния генериран уникален код за гласуване и уникален пореден номер на талона? Какви мерки са предвидени за неразпространение на останалата информация, съдържаща се в талоните, освен поредните им номера, каквато е изискването на чл. 9, ал. 5 от Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите /по-нататък наричани Правилата/?
2.    Кои лица /в смисъл от кои институции/ имат достъп до паролата, даваща достъп до сорс-кодовете и възможно ли е независимо един от друг някои от тези лица да осъществи достъп до тях?
3.    В отговора на въпрос № 3 на БИПИ сте посочили, че системата дава възможност да се проследи дали определен избирател е упражнил правото си на избор. Ако такава възможност съществува, това не е ли в противоречие с разпоредбата на чл. 9, ал. 6 от Правилата, според която в системата не се съдържа информация за връзка между направения избор и кода за гласуване, както и за направения избор и номера на талона, както и с разпоредбата на чл. 37, ал. 5 от Правилата, според която не се съхранява информация за поредния номер, линка и паролата, с които е гласувано и се съхранява единствено информация за общия брой гласове?
4.    В отговора на въпрос № 4 на БИПИ сте посочили, че всички машини и бази данни на физическо, логическо, мрежово, системно и приложно ниво са с предвидени и включени логове и при необходимост впоследствие могат да бъдат одитирани. Това отнася ли се и за клиентската част на Модул Електронен избор, която, съгласно чл. 52, ал. 3 от Правилата следва да е с изключено кеширане /съхранение/ на данни за избирател, кодове и избор?
5.    Кои лица /в смисъл от кои институции/ ще администрират системата при провеждането на избора в изборния ден?
6.    По какъв начин при проведеното експериментално електронно гласуване на 16-ти и 17-ти ноември 2016 г. е установено кои от участвалите в него магистрати са използвали мобилни телефони?

 Цялото писмо може да прочетете  т у к   или в прикачения документ

На 31 март-1 април 2017 г. в гр. Бургас и на 21-22 април в гр. София се проведоха семинари на тема "Добри практики по управление на съдилищата. Опитът на Нидерландия и новите положения в Закона за съдебната власт"
Семинарите бяха  насочени към председатели на съдилища, техни заместници и съдии, които проявяват интерес към темата за доброто администриране на дейността на съда.

Участие в семинара в Бургас взеха 28 съдии от апелативни, окръжни, районни и административни съдилища в Ардино, Бургас, Брезник, Варна, Нови Пазар, Разград, Русе, Сливен, София, Шумен и Ямбол, а на семинара в София - 33 съдии от апелативни, окръжни, районни и административни съдилища в Асеновград, Варна, Видин, Враца, Бургас, Габрово, Гоце Делчев, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Плевен, Тетевен, Самоков, представители на ВСС, зам.министър на правосъдието.
Семинарът в София бе открит от г-н Лозан Панов, председател на Върховен касационен съд и  Н.Пр. Том ван Оорсхот, посланик на Кралство Нидерландия. Гост лектор  и на двата семинара беше г-н Берт Маан, бивш председател на Районен първоинстанционен съд в Цволе-Лелистад, Холандия. Лектори бяха и г-жа Капка Костова - съдия във ВКС, г-н Атанас Атанасов - съдия в СГС, г-н Мартин Граматиков - правен експерт, HiiL Innovating Justice
Програмата на семинарите включваше следните теми:
  • Лидерство в съдебната власт
  • Реорганизация на Софийския районен съд. Създаване на единна съдебна институция - българският опит
  • Иновации в съдебната власт
  • Управление на съдилищата, теория и практика
  • Въведение в законовите разпоредби относно съдийското самоуправление
  • Съдийско самоуправление, опитът на Холандия

В откритата от Съюза на съдиите в България дарителска сметка до 13 февруари 2017 г. са дарени 6890 лв. Цялата сума в размер на 3518 евро е преведена в помощ на турските магистрати. Събирането на дарения продължава. Благодарим Ви!

Съюз на съдиите в България
УниКредит Булбанк
IBAN: BG25UNCR70001522787294
BIC: UNCRBGSF
ОТВОРЕНО ПИСМО
от Съюза на съдиите в България
до Висшия съдебен съвет
 

По повод изказвания на членовете на ВСС Светла Петкова и Димитър Узунов в заседанието на 4.04.2017 г. на Съдийската колегия на ВСС, в които се правят коментари за нашата организация, намираме за необходимо да отбележим следното:

Относно внушенията за обвързаност на членството на съдия Мария Димитрова в ССБ с участието й в обучителна програма в САЩ, информираме интересуващите се от този въпрос членове на ВСС, че нашата организация има роля в това обучение дотолкова, доколкото направи публично достояние  възможността за кандидатстване в него, след като с молба да сторим това към нас се обърна институцията, която го организира – Университет Джорд Мейсън, САЩ.
Дали нашата организация се състои от „шепа хора“, колко е активна и какви дейности осъществява, е видно от интернет-страницата ни, както и от многобройните инициативи, в които са ангажирани постоянно множество български съдии, независимо от това дали членуват в ССБ...

 

Цялото писмо може да прочетете   т у к   или в прикачения документ

Материалът е взет от интернет сайта на "Инициатива за прозрачни съдебни назначения" Judicialprofiles.bg, поддържан от Български институт за правни инициативи (БИПИ)

"На 17 март Съюзът на съдиите в България (ССБ) отбеляза своята 20-годишнина, организирайки тематичната конференция „Съдебна независимост”. По време на събитието имахме възможност да се срещнем с един от лекторите -  съдия Жозе Игрежа Матош, председател на Европейската съдийска асоциация (ЕСА). В презентацията си той разкри ролята на ЕСА за отстояването на съдийската независимост, настоящите ѝ приоритети, сред които са борбата с корупцията и съхраняването на съдийския интегритет. Със съдия Матош разговаря Неда Грозева"

Интервюто със съдия Матош може да прочетете   т у к

Страница 8 от 53