Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

На 26 ноември 2016 г.  в гр. Стара Загора Съюзът на съдиите в България ще проведе конференция на тема "Съдийската солидарност", която ще протече при следната програма:
 
"Нарушаване на съдийската независимост в пост-комунистическите държави - практики и възможни решения"

"Преглед на практиката на ВАС по дисциплинарни производства и конкурси за повишаване в длъжност"

"Ситуацията в Турция и необходимостта от международна съдийска солидарност"

"Промени в атестирането съгласно новите промени в ЗСВ"

Осигурен е симултанен превод.

Регистрация за  участие най-късно до 15 ноември 2016 г. на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на телефон  0879686841.

Подробна програма може да видите   т у к

Публикуваме превод на български език на писмо, изпратено от президента на Европейската асоциация на съдиите (ЕАС) във връзка с изискването съдиите да декларират пред Висшия съдебен съвет всички свои дейности, включително членството си в професионални организации.
Писмото е изпратено до председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева, премиера г-н Бойко Борисов и министъра на правосъдието г-жа Екатерина Захариева.

Уважаеми колеги,
Публикуваме покана за кандидатстване ENTraNCE for Judges 2017 за обучение на национални съдии в конкурентно право на ЕС, което ще се проведе на 2-4 февруари 2017 г. Обучението се организира от European University Institute във Флоренция, Италия с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

ENTraNCE for Judges 2017 поставя акцент върху ролята на националните съдилища в производствата в областта на държавните помощи.
 
Разходите за избраните участници - пътни и настаняване във Флоренция, ще бъдат покрити от проекта.
 
Програма на обучението може да намерите  т у к.

Форма за кандидатстване онлайн - краен срок 30 ноември 2016 г.

Европа, 10 Октомври 2016 г.
 
ПЛАТФОРМАТА ЗА НЕЗАВИСИМА СЪДЕБНА ВЛАСТ НА ТУРЦИЯ е образувана от четирите европейски съдийски организации:

Асоциацията на европейските административни съдии /Association of European Administrative Judges (AEAJ)/,
Европейската съдийска асоциация /European Association of Judges (EAJ)/,
Съдии за съдии /Judges for Judges/ и
Европейски магистрати за демокрация и свободи /Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL)/

 

 
В периода 16-20 Октомври в Мексико сити се проведе редовната 59-та годишна среща на Международната съдийска асоциация - най-голямата и авторитетна международна организация, обединяваща сдружения на съдии от 86 държави, от всички континенти, като по последния признак са формирани отделните регионални групи на МАС. Срещата беше официално открита от президента на Мексико Енрике Пеня Нието, който провежда амбициозна реформаторска политика, насочена към справяне с огромния проблем с организираната престъпност в страната, бедността, включително и реорганизация на съдебната власт. Основна част от продължилата след това среща на МАС беше посветена на избор на ново ръководство на организацията, предвид изтеклия мандат на старото. За нов президент на МАС беше избран досегашният президент на Европейската съдийска асоциация Кристоф Рениар от Франция, като бяха избрани и нови членове на президентския комитет. По предложение на Европейската асоциация на съдиите МАС прие резолюция за положението на отстранените и арестувани съдии и прокурори в Турция, както и обсъди бъдещото създаване на фонд за подкрепа на съдии, имащи нужда от средства за адвокатска защита. Беше отчетено влошаване на положението на задържаните турски колеги, предвид продължаващата липса на информация за естеството на обвиненията срещу тях, затрудненията в осигуряване на тяхна защита, предвид малкия брой на адвокати, които се съгласяват да ги защитават, включително и наличието на случаи, в които такива адвокати са арестувани заради ангажираността си по конкретни дела. Два дни преди началото на срещата на МАС е бил задържан и председателят на независимата съдийска асоциация на Турция YARSAV Мурат Арслан. В рамките на срещата на МАС бяха проведени сесии и на четири работни групи по темите "Добри практики в съдебните системи за осигуряване на прозрачност, интегритет и превенция на корупцията", "Колективни искове", "Определяне на наказания в наказателните производства" и "Трудовите правоотношения". Резултатите от изготвените и попълнени въпросници по тези теми от страните - членки на МАС, както и от проведените в рамките на сесиите обсъждания ще бъдат обобщени и публикувани на интернет страницата на организацията.
 
По време на срещата на МАС се проведоха заседания и на регионалните групи, една от които е и Европейската съдийска асоциация. За нов президент на ЕАС беше избран португалският съдия Хосе Игрегия Матос. В рамките на заседанията на ЕАС бяха обсъдени ситуациите на правосъдието в европейските страни, като акценти бяха Турция, Полша и България.
 
"Поводът за обръщението ни е взетото на 18.10.2016 г. от Съдийската колегия решение за избор на председател на Административен съд – Перник. Въпреки че решението е на Съдийската колегия, определяме като наложително ангажирането на вниманието на пленарния състав на ВСС, тъй като принципното приложение на разпоредбата на чл. 169, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) поначало следва да се подчинява на еднакъв режим за всички избори на административни ръководители в различните звена на съдебната власт. В този смисъл – вземането на принципно решение, съобразено с разума, духа и целите на закона е от значение за цялата магистратска общност.
 
Известно е, че кандидатите за председател на Административен съд – Перник бяха трима. Двама от тях от районни съдилища, тоест от по-ниско ниво на органа на съдебната власт, и един от АС – Перник. Избран беше кандидатът от Районен съд – Перник.
 
Разпоредбата на чл. 169, ал.1 ЗСВ предвижда, че за административен ръководител, с изключение на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор, се назначава съдия, прокурор или следовател от същото или от по-високо ниво на орган на съдебната власт, с високи професионални и нравствени качества, с придобит статут на несменяемост и с положителна комплексна оценка "много добра" или "добра" от последното периодично атестиране, на когото през последните 5 години не е било налагано някое от дисциплинарните наказания по чл. 308, ал. 1, т. 3, 4, 5 или 6 с влязло в сила решение. По изключение може да се назначава съдия, прокурор или следовател от по-ниско ниво на орган на съдебната власт, който отговаря на останалите изисквания по тази алинея, както и на изискванията по чл. 164..."
 
Пълния текст може да прочетете  т у к   или в прикачения документ
Национална конференция  "Предизквикай правото!" 2016
 
Професионален правен сайт www.ChallengingTheLaw.com
 и 
Съюзът на съдиите в България
организират 
 
ВТОРА НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ
на тема
 „Предизвикай: ДАВНОСТТА!“ 
 
28 октомври 2016 г.
гр. София, Съдебна палата,
Конферентна зала на ВКС 
 
За повече информация и регистрация -  т у к
 
Програма на конфренцията може да прочетете  т у к
Съюзът на съдиите в България намира, че проектозаконът е проявление на обективната необходимост от радикална реформа в областта на дейността по превенция и правосъдие върху асоциалното поведение и престъпленията, извършвани от малолетни и непълнолетни лица. Заложена е напълно нова концепция от тази на действащата досега правна уредба в ЗБППМН, която се основава на международните стандарти за младежко правосъдие и на констатираната в множеството доклади на вътрешни и международни органи и организации нужда от реална промяна в действащата в България система. Ясно е преформулирана целта на закона от корекционно-възпитателна към предоставяне на подкрепа на децата в конфликт със закона, насочена към тяхното благосъстояние и успешно интегриране в обществото. В тази връзка като положителни трябва да се оценят следните въведени принципни положения:
-    Отклоняване на непълнолетните лица от наказателно производство при тяхно съгласие, основано на задълбочено проучване на личностните им характеристики и потребности, чрез прилагане на възпитателни програми, които намаляват риска за детето и от неговото противоправно поведение и ограничават случаите на изолирането от естествената му среда;
-    Създаване на механизми за включване на структурите на гражданското общество и по-конкретно местните общности в дейността по превенция и контрол върху противообществените прояви на непълнолетни, за да могат възпитателните мерки да бъдат базирани на обществената подкрепа, а не на ограничения и репресия, като по този начин ще се създаде и по-голямо обществено доверие в ефективността на такъв тип мерки и дейности;
-    Стесняване на приложното поле на възпитателното въздействие като мярка, която винаги трябва да следва предоставена социална закрила на децата в риск, приложима само за непълнолетни, но не и за малолетни лица, за извършени от тях престъпни деяния, като са изключени така наречените „статусни нарушения”.
 
Цялото становище може да прочетете  т у к 
Уважаеми колеги,
Като част от партньорството ни с други НПО организации, организираме семинар с Фонда за превенция на престъпността – ИГА, който ще се проведе в дните от 28 октомври/петък/ до 30 октомври/неделя/ в гр. Долна Баня/ на 70 км. от София, посока Пловдив/.
Темата е: Система за работа със сексуални правонарушители.
Сред лекторите ще бъдат доц. д-р Владимир Велинов, нашият колега доц. д-р Иван Ранчев,  и прокурора и бивш зам.-министър на правосъдието Андрей Янкулов.
Подробна информация можете да откриете в приложената програма на събитието.
Регистрация за участие можете да заявите на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. до 26 октомври, както и на тел.: 0889 650 940.
Свободните места към настоящия момент са 18.
Програма на семинара може да прочетете  т у к   или в прикачения документ
През изминалите петък и събота се проведе 19-тото по ред Общо събрание на Съюза.
Отново това бе средищно за общността събитие, на което имахме възможност да се срещнем с колегите от цялата страна като сред нас имаше и новоприсъединили се съдии. Ползваме възможността да им благодарим за позицията!
По дневния ред можем да откроим следното:
1.    ОС прие отчета на УС за изминалата година. Беше предложено от страна на Контролния съвет, с цел по-силна прозрачност при вземането на решения от страна управителния орган,  да се публикуват всички протоколи от заседания на УС. След дискусията и предвид необходимостта от вземането на почти ежедневни решения бе прието достъпни да бъдат протоколите, които пораждат правни и финансови последици за организацията.
2.    Бяха предложени две кандидатури за нов член на УС – на Стою Згуров и Емил Дечев. ОС избра Емил Дечев от СГС  и потвърди отговорността на Стою Згуров като член на Контролния съвет.
3.    Приетите промени в уставата на ССБ касаят:
- административния адрес на организацията – вече няма да бъде елемент от съдържанието на устава;
- Освен на английски език за международно утвърдено наименование на ССБ бе прието Bulgarian Judges Association;
- Неявяването на две поредни заседания на ОС не е основание за прекратяване на членството.
С това се изчерпаха организационните въпроси.
Професионалните дискусии в неформална обстанока бяха предшествани от две изчерпателни презентации относно нормата за натовареност. За това благодарим на Катя Николова от РС-Благоевград и на Калин Калпакчиев.
В събота имахме възможност да слушаме  Ричард Гейбриъл, съдия във Върховния съд на Колорадо по темата за  оценката на съда от потребители на съда и други юридически професии както и социолога Живко Георгиев относно резултатите от проведеното в 5 районни съдилища социологическо изследване на тема „Районните съдилища в контекста на местната общност“
До нови срещи на някое от предстоящите събития на ССБ, за които скоро ще Ви уведомим!
 
Отчет на УС на ССБ за 2016 г.
 
    
 
Страница 8 от 50