Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

Оригиналното становище може да прочетете  т у к

Превод на български език:

Международната съдийска асоциация /МАС/ следи с голяма загриженост актуалната обстановка в Турция.

Като представител на 84 съдийски организации от всички континенти, Международната съдийска асоциация, както и Европейската съдийска асоциация /ЕАС/, в която членуват 44 асоциации от Европа, са последователно аполитични организации, защитаващи единствено независимостта на съдебната власт и налагането на върховенството на закона. В съвременното общество политическите различия следва да бъдат разрешавани по демократичен начин, предвиден в Конституцията и законите. В този смисъл, военният преврат не е приемливо средство за смяна на легитимно правителство.

МАС / ЕАС твърдо и категорично отхвърлят такива насилствени опити. Съответно, отговорните за такъв преврат фигури следва да понесат своята отговорност чрез честен и безпристрастен процес.

В последните часове международните медии информират световната общественост, че около 3 000 съдии са отстранени в непосредствено следващия опита за преврат ден. Нито едно доказателство не беше обявено, че дори и един от тези съдии по някакъв начин е участвал в опита за преврат.

Ясно е установено в универсалните и общоприети стандарти, че отстраняването на съдия, доколкото представлява посегателство върху конституционно гарантираната му независимост, може да бъде предвидено само за случаите на конкретно обосновано предположение за извършено сериозно  нарушение. Налице са сериозни и обективни съмнения, че такива са извършени от такъв голям брой съдии.

МАС / ЕАС вече отбелязаха, че в последно време правителството, чрез Висшия съвет по правосъдие, упражняваше значителен и неприемлив натиск върху съдии. Дисциплинарни производства и отстранявания бяха проведени от Съвета по отношение на съдии след техни решения, които не бяха в съответствие с  очакванията на правителството. При такива обстоятелства значителен брой съдии бяха преместени в други съдилища принудително.

МАС / ЕАС сериозно се опасяват, че опитът за преврат, който беше военен, а не съдебен такъв, сега се използва, за да бъдат завършени вече предприетите действия по отстраняване на съдии и прокурори, които не оправдават очакванията на правителството и те да бъдат заменени с лоялни негови привърженици.

Ето защо:

МАС / ЕАС призовават турските власти да ограничат отстраняването на представители на съдебната власт само до тези, срещу които е налице конкретно подозрение за участие в опита за преврат и да спазват независимостта и несменяемостта на останалите съдии.

МАС / ЕАС призовават също така всички международни институции да следят постоянно сегашната ситуация, като изразяват дълбока и обоснована тревога за сигурността на тези съдии и на техните семейства.
МАС / ЕАС ще следят развитието на ситуацията в Турция и призовава международната общност също неотстъпно да прави това.

Оригиналното становище може да прочетете   т у к
 
Превод на български език:
 
МЕДЕЛ1  призовава за незабавно освобождаване на задържаните съдии и прокурори в Турция и застава зад колегите си, свързани с YARSAV2 .
 
МЕДЕЛ беше информирана, че днес хиляди съдии и прокурори в Турция са били задържани и уволнени.
 
Доколкото МЕДЕЛ не разполага с достатъчно данни да коментира опита за преврат в Турция, трудно е да се разбере как и защо съдиите и прокурорите, изпълняващи ежедневно своите задължения, свързани с правосъдието, могат да бъдат замесени в тези факти и да бъдат задържани заради свободата им при вземане на решения и изразяване на мнение.
 
МЕДЕЛ застава зад съдиите и прокурорите, свързани с YARSAV, организация – член на МЕДЕЛ, ангажирана с ценностите на независимостта на съдебната власт и върховенството на закона, и зад всички турски съдии и прокурори, изправени пред задържане заради изпълнение на задълженията им за осъществяване на независим контрол в едно демократично общество.
 
МЕДЕЛ призовава за незабавно освобождаване на задържаните съдии и прокурори и за независима оценка на съдебната власт в Турция, включваща само и изцяло международни наблюдатели.
 
_____________________________________
1 Magistrats Europeens pour la Democratie at les Libertes - Европейски магистрати за демокрация и свобода
2 Асоциация на съдиите и прокурорите в Турция
 
 
Съюзът на съдиите в България следи с особена загриженост и тревога случващото се по отношение на наши колеги в Република Турция. В рамките на международното сътрудничество между съдийски организации бяхме информирани, че отстранените вчера от длъжност 2745 турски съдии и прокурори очакват да бъдат и задържани под стража. Изразяваме категоричната си увереност, че тези наши колеги не биха могли да участват в действия, подриващи демокрацията и правото. Заявявайки непримиримостта ни към всякакви форми на насилствено въздействие, декларираме твърдото си становище, че не следва в борбата срещу такива действия да бъдат жертвани свободата и сигурността на наши колеги - съдии и прокурори.
 
Управителен съвет на Съюз на съдиите в България
Национална конференция “Предизвикай правото!” 2016
 
Професионален правен сайт www.ChallengingTheLaw.com
 и
 Съюзът на съдиите в България
организират
 
ВТОРА НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ
на тема
 „Предизвикай: ДАВНОСТТА!“
 
28 октомври 2016 г.
гр. София, Съдебна палата,
Конферентна зала на ВКС
 
 
За повече информация и регистрация -  т у к
"УВАЖАЕМИ КОНСТИТУЦИОННИ СЪДИИ,
 
По искане на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 230, ал. 2, 3 и 4 и на чл. 166, ал. 3 Закона за съдебната власт, изразяваме следното становище:
 
В частта за установяване на противоконституционност на чл. 230, ал. 2, 3 и 4 от Закона за съдебната власт ССБ поддържа становище за уважаване искането на ВКС за обявяване на противокниституционност на цитираните разпоредби като намираме за идентично релевантни и относими представените подробни аргументи, изложени в становището ни от 05.05.2016 г. по КД № 4/2016 г.
 
В частта за установяване на противоконституционност на чл. 166, ал. 3 от Закона за съдебната власт изразяваме настоящата позиция:
ССБ споделя извода на ВКС за това, че чл. 166, ал. 3 от ЗСВ противоречи на Конституцията на Република България като пряко влиза в колизия с разпоредбите на чл. 16 – „Трудът се гарантира и защитава от закона” и с чл. 48, ал. 3 – „Всеки гражданин свободно избира своята професия и място на работа“..."
 
Пълния текст може да прочетете   т у к
О Т В О Р Е Н О   П И С М О
 
"Съюзът на съдиите в България намира за необходимо да изрази опасенията си от възможните последици на решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 28.06.2016 г., с което се определят броят на членовете и представителството в състава на Комисията по атестирането и конкурсите към колегията...
...
Обръщаме се и към колегите съдии, които имат необходимия ранг да участват в Комисията по атестиране и конкурси, като ги приканваме въпреки крайно недостатъчния срок да заявят желание да станат членове на комисията. Необходимо е да проявим активност, за да допринесем към изграждането на механизъм за основано на еднакво прилагани стандарти и отчитащо реално професионалните ни качества атестиране, което да бъде и водещия фактор за кадровото ни развитие."
 
Пълния текст може да прочетете  т у к   или в прикачения документ
" Уважаеми дами и господа народни представители,
... На първо място, призоваваме Ви да приемете Законопроекта на първо четене, доколкото същият доразвива следващите се от последното изменение на Конституцията и от ЗИД на ЗСВ, обнародван в ДВ, бр. 28/8.04.2016 г. промени в администрирането и организацията на дейността на органите на съдебната власт. Както вече ССБ е изразявал позиция, с отстъплението от първоначално предвижданата конституционна промяна, останаха неспазени съществуващите международни стандарти за мнозинство на съдии, избрани от техни колеги в органа, решаващ кадровите и дисциплинарните въпроси по отношение на съдиите и продължи да съществува възможност за политическо влияние върху тази дейност. В този смисъл е важно в рамките на така проведената частична конституционна реформа да се обезпечи максимално доближаване до тези стандарти. Призоваваме Ви също така да съобразите преди второто гласуване на Законопроекта нашите бележки по него.
Подкрепяме предвидените в Законопроекта нови правомощия на общите събрания на съдилищата, съответно на пленумите на ВКС и ВАС. Същевременно намираме за отстъпление от проекта в първоначалния му вид предвидената възможност по инициатива на една трета от съдиите в съответния съд общото събрание само да изразява становища по въпроси от компетентността на председателите.  Предвидената в първоначалния вариант на проекта възможност общите събрания да вземат решения по въпроси, имащи организационен характер, напълно съответстваше на принципа за утвърждаване на съдийското самоуправление и намираме, че бяха лишени от основания критиките, че упражняването на такова правомощие би довело до организационен хаос в работата на съдилищата. По-нататъшно отстъпление от принципите на съдийско самоуправление биха обезсмислили съвсем предлаганите с амбицията за реформа промени в ЗСВ..."
Пълния текст може да прочетете  т у к  или в прикачения документ
На 22.06.2016 г.  бе проведен  симулиран наказателен процес с ученици от 10 и 11клас на СОУ "Васил Левски" гр. Нови Пазар на тема "Кражба".
Процесът, който се подготви със съдействието на адв. Георги Каменов, беше заключителна стъпка от активната работа с децата през цялата учебна година, проведена от Галина Иванова - съдия в Районен съд  Нови Пазар.
Преди провеждане на процеса в продължение на много срещи децата бяха запознавани с основни права и задължения, конституционни разпоредби на основните права и задължения на гражданите, организация на държавното управление, работа по превенция, запознаване с основни закони в областта на младежкото правосъдие. Основните теми, по които се дискутираше бяха  хулиганство (спортно, общо, дребно и по чл. 325 от НК), унищожаване и повреждане на чужди движими вещи, престъпления против собствеността, клевета, обида, детско насилие, домашно насилие, трафик на хора, проституция, запознаване с организацията на съдебната власт, органи на съдебната власт, запознаване с процесуалните закони, права и задължения на страните, работа на съда, прокуратурата и разследващите органи от МВР.
По повод Денят за превенция на детския труд - 12 юни,  учениците бяха запознати с трудовите им права. Беше обсъдена и темата за ранното сключване на бракове в някои общности, както и за последиците от това, бяха проведени разпитите по дело за престъпление по чл. 177 от НК. Срещите преминаваха с представяне на много нагледни материали.
 
Процесът се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ"  с подкрепата на Фондация Америка за България
 
         
 
      
    На 15.06.2016 г. в Районен съд Разлог се проведоха симулирани съдебни процеси на тема "Наркотици и нанасяне на телесна повреда по хулигански подбуди" и "Нанасяне на тежка телесна повреда". Участваха ученици от осми клас на СОУ „Братя Каназиреви“, гр. Разлог.
    В рамките на проекта учениците сами избраха ролите,  в които ще участват и подготвиха представянето си с помощта на прокурор Костадин Чилев от Районна прокуратура - Разлог, съдия Румяна Запрянова и съдия Яна Димитрова от Районен съд - Разлог.
    Целта на процесите бе повишаване на информираността на децата за ролята на съда при формиране на представата им за справедливост и запознаване с работата на съда, прокуратурата и разследващите органи.
 
Процесите се организираха от Съюза на съдиите в България и се проведоха по проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ"  с подкрепата на Фондация Америка за България
 
     
 
      

На 8 юни 2016 г. Съюзът на съдиите в България, съвместно със Съвета на съдебните заседатели към Софийски градски съд, организира обучение на съдебни заседатели. Обучението се проведе в Конфрентната зала на Съдебната палата и на него бяха разгледани следните въпроси:

1.    Правна уредба на института на съдебните заседатели
2.    Организация на дейността на съдебните заседатели в Софийски градски съд
3.    Права и задължения на съдебните заседатели. Етични въпроси
4.    Основни понятия и принципи на наказателния процес
5.    Основни понятия и принципи на материалното наказателно право

Участие в обучението взеха съдии от Наказателно отделение на Софийски градски съд, представители на Националния институт на правосъдието и Българския институт за правни инициативи и 32 съдебни заседатели.

Обучението се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ"  с подкрепата на Фондация Америка за България

  

  

Страница 9 от 48