Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

О Т В О Р Е Н О    П И С М О

"Съюзът на съдиите в България намира за необходимо да изрази позицията си относно проведения от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избор на председател на Окръжен съд – гр. Благоевград.
    Подадените до ВСС писмени становища и обсъждането на единствената кандидатура на съдия Катя Бельова повдигнаха множество въпроси с пряко значение за решението, което предстоеше да бъде взето от Съдийската колегия на съвета – съмненията относно спазването на законоустановения принцип за случайно разпределение на дело; начинът на организацията на разпределението на дела в Окръжен съд – Благоевград;..."

Цялото писмо може да прочетете  т у к  или в прикачения документ

Съюзът на съдиите в България, съвместно със Съвета на съдебните заседатели към Софийски градски съд, организира обучение на съдебни заседатели, което ще се проведе на 8.06.2016 г., от 11:00 до 14:00 ч., в Конферентната зала, ет. 1 на Съдебната палата при следната програма:

1.    Правна уредба на института на съдебните заседатели
2.    Организация на дейността на съдебните заседатели в Софийски градски съд
3.    Права и задължения на съдебните заседатели. Етични въпроси
4.    Основни понятия и принципи на наказателния процес
5.    Основни понятия и принципи на материалното наказателно право

Обучението ще бъде извършено въз основа на Методологията за първоначално обучение на съдебните заседатели, изготвена от Националния институт на правосъдието и Българския институт за правни инициативи.

Каним да участват в обучението съдии от Наказателно отделение на Софийски градски съд и съдебни заседатели към съда.

                    УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ССБ

На 10 юни 2016 г. (петък) Съюзът на съдиите в България организира семинар за съдиите от съдебен район Враца. Семинарът ще се проведе от 10:00 ч. в сградата на Съдебната палата в гр. Враца и ще бъде на тема "Нови положения в НПК".

Лектори: Лада Паунова - съдия във ВКС и Весислава Иванова - съдия в Апелативен съд, София.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!!!

Андрей Симеонов, Факти.бг

"...Оказа се, че правото може да бъде интересно дори за деца в шести клас. Това видях по време на час в столичното 139-то училище „Захарий Круша“.

Става въпрос за проект, иницииран от Съюза на съдиите в България, при който съдии и ученици в диалог разискват какво представлява съдът, разликите между прокурор адвокат и съдия, правата на хората в съвременното общество.
.......
В днешния Ден на детето учениците от 6 „а“ клас, с класен ръководител г-жа Светлана Стоева, направиха разбор на процеса. Честно казано, приятно се изненадах от познанията и логичността на доводите на децата. Водени от съдиите Весислава Иванова и Таня Маринова, те допълнително осветлиха мотивите си като прокурори, адвокати, свидетели и съдии. Оказа се, че когато материята е поднесена адекватно, тя предизвиква сериозен интерес. В продължение на 100 минути – два слети часа, учениците активно дискутираха и достигнаха до допълнителни изводи, които са били пропуснати по време на симулирания процес..."

На 22 юни 2016г, 11:00-16:30 ч. Международен правен център-ILAC в сътрудничество със Съюз на съдиите в България организира семинар на тема "Киберпрестъпления и сигурността онлайн". Семинарът ще се проведе в Конферентната зала на Съдебната палата, София.

Програма на семинара и регистрация може да намерите в прикачения документ.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Според генералния адвокат Kokott забраната за носене на забрадка в предприятие може да бъде допустима
Основаната на общи правила за работа забрана за носене по видим начин на политически, философски и религиозни символи на работното място може да бъде оправдана с оглед на прилагането на законосъобразна политика на религиозен и философски неутралитет, която работодателят се стреми да води
 
Цялото прессъобщение може да прочетете  т у к
На 26 май 2016 г. в Съдебната палата в София се проведе симулиран наказателен процес с предметна тема "Изнудване" с участието на 34 деца от 5 и 6 клас на 139 ОУ „Захарий Круша" гр.София.
На събитието присъстваха родители, учители и деца от 139 ОУ, съдии и представители на Съюза на съдиите в България.
Темата на процеса бе избрана от децата, като те се бяха организирали на отбори, представляващи участниците в процеса – подсъдим, граждански ищец, прокуратура, адвокати, свидетели и, разбира се, импровизирния съд. Учениците адекватно определиха размера на наказанието, отчитайки смекчаващите вината обстоятелства, съзнавайки че при неправилно поведение следва да се наложи наказание, но то не трябва да цели унижение и страдание, а поправяне на наказания.
Активно с децата работиха съдиите Весислава Иванова, Таня Маринова, Калина Анастасова, Андрей Ангелов, Атанас Атанасов.
 
Процесът се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ"  с подкрепата на Фондация Америка за България
 
    
 
    
 
     
 

Върховният административен съд с определение от 19 май 2016г. потвърди оставянето без разглеждане на жалбата на ССБ срещу решението на ВСС, с което се приема, че плащане на разходи на магистрати, направени за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, когато се намират в различни населени места, не следва да бъдат извършвани.

Прилагаме съдържанието на двете определения по адм. дело № 2346 / 2016 г. по описа на ВАС.

    На 16.05.2016 г. в сградата на РС Разград се проведе симулиран детски процес по приказката „Вълкът и седемте козлета“ с участието на учениците от четвърти клас на ОУ „Н.Й.Вапцаров“ гр.Разград. Същият беше реализиран по методиката на Съюза на съдиите в България съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.     
    Процесът беше предшестван от няколко срещи на децата със съдия Нели Генчева и адв. Ивелина Игнатова – юрист на МКБППМН, в които говориха за свободата, за правилата и тяхното нарушаване, за наказанията и защо те се налагат. Учениците научиха каква е задачата на съда, с какво се занимава прокуратурата, какво правят адвокатите и полицаите.
   В рамките на подготовката за процеса юристите работиха отделно с различните групи – „прокурори“, „подсъдим“ и адвокатите му, „пострадали“ и адвокатите им, съдебен състав. Тази подготовка в най-общи линии съвпадаше с подготовката за истинско дело, при което не знаеш какво ще кажат свидетелите и какви тези ще защитават другите страни. Децата подготвиха своите тези, измислиха какви доказателства да представят и какви въпроси да зададат на свидетелите.
    При посещението в съдебната зала те вече не бяха плахи и неуверени. Прокурорите и адвокатите смело защитаваха тезите си и се опитваха да объркат свидетелите или да узнаят от тях повече, а  свидетелите много артистично влязоха в роля и разказаха за случката от приказката, като не забравяха, че трябва да кажат истината. Председателят на състава умело поддържаше реда в залата, а всички съдии единодушно наложиха наказание на Вълчо Вълчев - две години затвор в зоологическата градина в гр.Разград и девет месеца общественополезен труд - да почиства гората, както и да заплати по 700 лв. на всяко от шестте погълнати от него козлета.
   Като спомен за своето участие, всяко дете получи грамота и книжка от Съюза на съдиите в България.
 
Процесът се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ"  с подкрепата на Фондация Америка за България

График на планирани срещи и симулирани наказателни процеси с деца за м. май и м. юни 2016 година

 Дата  Училище/град Клас     Съдия
05.05.16 СОУ "Васил Левски, Нови Пазар 11 Галина Иванова
09.05.16 СОУ "Васил Левски, Нови Пазар 6 Галина Иванова
10.05.16 ПМГ "Акад. Иван Ценов", Враца 10 Вероника Бозова
11.05.16 ПМГ "Акад. Иван Ценов", Враца 11 Вероника Бозова
11.05.16 139 ОУ "Захари Круша", София 6 Весислава Иванова
16.05.16 ОУ "Н.Й.Вапцаров", Разград 4 Нели Генчева
  Процес "Вълкът и седемте козлета"    
17.05.16 139 ОУ "Захарий Круша", София 5 Таня Маринова
26.05.16 139 ОУ "Захарий Круша", София 5,6 Весислава Иванова
  Процес "Изнудване"    Таня Маринова
  СОУ "Васил Левски", Нови Пазар   Галина Иванова
  Подготовка на процес "Кражба"    
  СОУ "Иван Вазов", Варна 5,6 Ивелина Владова
  СОУ "Стоян Михайловски", Варна 3 Деница Славова
  СОУ "Стоян Михайловски", Варна 4 Мартин Стаматов
 09.06.16 ОУ "Бойчо Русев", с. Преславен 7,8 Ива Стефанова
15.06.16 СОУ "Братя Каназиреви", Разлог 8 Яна Димитрова
  Процес "Наркотици и нанасяне на телесна    
  повреда по хулигански подбуди    
15.06.16 СОУ "Братя Каназиреви", Разлог 8 Яна Димитрова
  Процес "Нанасяне на тежка телесна повреда"    

 

 

Страница 10 от 48