Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Становища на ССБ

Протестът на съдиите в бургаския съдебен район срещу дисциплинарното уволнение на Тодорова е подписано от 48 съдии от районните съдилища на Бургас и Несебър, Бургаския окръжен съд и Административен съд-Бургас 

Дванайсет техни колеги от съдебния район на Смолянския окръжен съд изпратиха отделно становище в подкрепа на съдия Тодорова и в подкрепа на становището на Съюза на съдиите в България.

Във връзка с предизвикалото вълнение сред магистратите и широката общественост решение на Висшия съдебен съвет от 12.07.2012 г. да наложи на съдия Мирослава Тодорова – председател на Съюза на съдиите в България, най-тежкото предвидено по закон дисциплинарно наказание – уволнение, Управителният съвет на АПБ намира за свой неотменен ангажимент да заяви позицията си. 

Без съмнение нарушаването на правилата в работата на всеки магистрат, особено когато е довело до препятстване възможността делото да се разгледа по същество от сезираната по-висока съдебна инстанция, заслужава да бъде предмет на дисциплинарно производство. Магистратите не са недосегаеми и неподвластни на формални правила. Те дължат на обществото отчетност и спазването на най-висок стандарт на законосъобразно поведение в работата си. 

Справедливият финал на едно дисциплинарно производство обаче е този, който отчита всички релевантни обстоятелства и израз на последователна и предсказуема позиция на наказващия орган. От решението на Висшия съдебен съвет се очаква да бъде съобразено с конкретната натовареност на магистрата и на органа на съдебна власт, с качеството на неговата работа, с практиката на Върховния административен съд по жалби срещу наложени дисциплинарни наказания, и – преди всичко – да предлага равна мяра за всички. 

До момента ВСС не е изложил публично убедителни доводи в полза на налагането на най-тежкото дисциплинарно наказания на съдия Мирослава Тодорова. Според АПБ отсъстват и примери в досегашната дисциплинарна практика на ВСС, които да показват, че спрямо съдия Тодорова законът е приложен със същата строгост, с която са разглеждани други случаи на неспазване на сроковете за изготвяне на мотиви към съдебни актове. Това ни кара да мислим, че наложеното наказание е несъразмерно тежко. 
Изпълнението му би довело до това, съдебната система да се лиши от доказан професионалист, а магистратската гилдия да бъде напусната от ярък и влиятелен свой представител. 

Познаваме съдия Мирослава Тодорова като председател на Съюза на съдиите в България. Не винаги сме били на еднакви позиции по важни въпроси на съдебната реформа, но нейните лишени от конформизъм и убедителни изяви в защита на независимостта на съдебната система и разделението на властите са заслужили отдавна нашия респект. 

Затова се чувстваме длъжни да споделим своята тревога и загриженост от това, че с решението си от 12.07.2012 г. ВСС е уволнил дисциплинарно не един от най-грешните, а един от най-активните по отношение на съдебната реформа съдии. 

София, 
13.07.2012 г. 

За Управителния съвет на АПБ 
Камен Михов, Председател на АПБ

Висшият адвокатски съвет (ВАдС) подкрепя справедливите протести на съдиите" - това се казва в декларацията на ВАдС до медиите. Изтъква се, че освобождаването от длъжност на съдия Мирослава Тодорова, без да бъде изслушана от ВСС, е грубо погазване на закона и на принципите на справедливия процес.
"На фона на неясната и противоречива дисциплинарна практика наложеното драстично наказание е извънредно смущаващо, предвид и на обстоятелството, че съдия Тодорова е един от най-изявените критици на статуквото и на дейността на Висшия съдебен съвет. От изключително обществено значение е и фактът, че председателят на Съюза на съдиите е отстранен в момент, когато в цялата страна се провеждат събрания на съдилищата за избор на делегати и за номинации за бъдещия Висш съдебен съвет.

Висшият адвокатски съвет още веднъж заявява, че подкрепя усилията на Съюза на съдиите за провеждането на същинска съдебна реформа и за отстояването на независимостта на съда", се казва още в декларацията на Висшия адвокатски съвет, която е подписана от заместник-председателите Йордан Школагерски и Хари Хараламбиев. 

Отделно и 10 неправителствени организации, които работят активно в областта на съдебната реформа изразиха възмущение от решението на ВСС, което според тях е безпрецедентен акт, извършен в разгара на съдийските събрания за излъчване на номинации за новия ВСС, като поредната политическа поръчка, която в последните месеци на своя мандат ВСС изпълнява в угода на управляващите. 
Според подписалите се НПО разправата с председателката на Съюза на съдиите в България е един от най-сериозните удари срещу независимостта на съда от последните години и опит за сплашване на българските съдии. 
НПО се обръщат към президента, парламента и другите институции, както и към гражданското общество, с настояване да вземат активно отношение към този безпрецедентен репресивен акт на ВСС.

Д Е К Л А Р А Ц И Я от съдиите от Съдебен окръг - Монтана 

Ние съдиите от Съдебен окръг – Монтана с тази декларация искаме да изразим възмущението си от безпринципното решение на ВСС за дисциплинарното освобождаване от длъжност на съдия МИРОСЛАВА ТОДОРОВА. 

Зад решението на Съвета прозира безпринципност и тенденциозност, недопустими за кадровия орган на съдебната власт. Намираме, че налагането на най-тежкото дисциплинарно наказание погазва законните изисквания и прокарва субективни и безпринципни тенденции. 

Настояваме за въвеждане на ясни правила за атестиране, на еднакви критерии при провеждане на дисциплинарните производства и провеждане на добре обмислена и резултатна реформа на съдебната власт. 

Монтана
13 юли 2012 год. 

Аделина Троева - съдия в МОС
Костадин Живков- съдия в МОС
Аделина Тушева- съдия в МОС
Светла Станимирова- съдия в МОС
Таня Живкова- съдия в МОС
Диана Кузманова – председател на МОС
Красимир Семов – председател на РС -Монтана
Николина Еленкова- съдия в МОС
Маргарита Петкова- съдия в МОС
Петя Топалова – съдия в МРС
Милена Бранкова – зам. председател на МОС
Нина Каменова - председател на ЛРС
Боряна Александрова – съдия в ЛРС
Катя Цветанова – съдия в ЛРС
Олег Софрониев- съдия в МОС 
Елеонора Филипова – съдия в БРС
Наташа Николова - съдия в МРС 
Юлита Георгиева – председател на БРС
Наталия Лозанова – съдия в ЛРС 
Албена Миронова– съдия в ЛРС


Писмото, подписано от 48 съдии от Окръжен съд гр. Бургас, Административен съд гр. Бургас, Районен съд гр. Бургас и  Районен съд гр. Несебър може да изтеглите от  т  у  к

На общо делегатско събрание на съдиите от съдебния район на Окръжен съд-Смолян,проведено на 14.07.12г., като извънредна точка в дневния ред, бе поставен на разискване въпроса, касаещ дисциплинарното освобождаване от длъжност на колегата и председател на УС на ССБ, съдия МИРОСЛАВА ТОДОРОВА.След дискусия и проведено явно гласуване, измежду 20 присъстващи съдии, с 12 гласа "за" бе подкрепено становището на Съюза на Съдиите в България.

Становището може да изтеглите от   т  у  к

Районен съд гр. Враца се обяви в подкрепа на протеста срещу дисциплинарното уволнение на съдия Мирослава Тодорова.

Писмото може да изтеглите от  т  у  к

В декларация, изпратена до медиите, съдиите от ВКС изразяват тревогата си от различното третиране на дисциплинарните нарушения и наказанията за тях. "Ежедневната ни практика ни сблъсква с многобройни случаи на неспазени процесуални срокове, които не са получили дисциплинарна санкция. Отстраняването от съдебната система на съдия Тодорова, която е безспорен професионалист, създава впечатление за саморазправа с магистрат заради активната му обществена позиция", изтъкват 51 върховни съдии.

Страница 14 от 19