Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Становища на ССБ

Съюзът на съдиите в България категорично подкрепя идеята на Министерство на правосъдието за утвърждаване на професионалната етика в работата на Висшия съдебен съвет. Практиката показа, че не са достатъчни въведените с Конституцията изисквания за високи професионални и нравствени качества на членовете на този орган. В последните месеци стана видима острата потребност от въвеждане и на санкции при нарушаването на тези изисквания, поради което инициативата на МП за промени в ЗСВ е изключително навременна. 
Като изразяваме надежда, че предложените нови разпоредби ще бъдат приети възможно най-бързо от Народното събрание, предлагаме нашите бележки по законопроекта. С тях ние целим по-детайлно уреждане на правоотношенията, предмет на законопроекта и предотвратяване на противоречиво тълкуване в приложението на закона в бъдеще. 
 
Съюзът на съдиите в България счита, че за да се реализира успешно прокламираната в мотивите към законопроекта цел, е необходимо известно прецизиране на някои от предложените текстове. 
Безспорно е, че съгласно чл. 130, ал. 8, т. 4 от Конституцията на РБ, е възможно предсрочно прекратяване на мандата на изборен член на ВСС в случай на дисциплинарното му освобождаване от длъжност. Същевременно, съобразно чл. 130, ал. 2 Конституцията на РБ за член на ВСС може да бъде избран само юрист, който притежава високи професионални и нравствени качества. От това следва, че както и другите магистрати, така и всеки изборен член на ВСС е длъжен да съблюдава при изпълнение на длъжността си установените етични правила. В този смисъл на конституционно ниво винаги е съществувало дефинитивно изискване за високи морални качества като условие за заемане на длъжността изборен член на ВСС. Първоначалното или последващо отсъствие на такива качества води по необходимост до предсрочно прекратяване на мандата, по смисъла на чл. 130, ал. 8 Конституцията. 
В новия чл. 307, ал. 6 на проекта за изменение на ЗСВ се въвежда като отделен (и единствен) вид дисциплинарно нарушение именно липсата на професионални и морални качества за заемане на длъжността, каквото по същество представляват тежките нарушения или системното неизпълнение на служебните задължения или действията, които накърняват престижа на съдебната власт. В този вид новата правна норма противоречи на основни институти на санкционното право, каквото безспорно е дисциплинарното правоотношение. Предлаганото изменение на чл. 307 ЗСВ означава, че за един вид дисциплинарно нарушение, задължително се налага само най-тежкото наказание – освобождаване от длъжност. Липсва всякаква възможност за индивидуализация на наказанието и за приложение на принципа за съответствие на тежестта на нарушението с наложената санкция. Освен това, в контекста на предложените изменения на чл. 162 и чл. 18 ЗСВ следва, че веднъж наложено дисциплинарното наказание “освобождаване от длъжност” на член на ВСС, то запазва своето действие завинаги. 
В системата на българското санкционно право (включително наказанията по НК) не съществува наказание, което да се налага завинаги, без възможност за неговото заличаване. Поради изложеното смятаме, че предложеният начин за достигане до поставената цел – законосъобразно и убедително функциониране на ВСС, който да включва само извисени в професионален и морален план юристи – не е съобразен с логиката и принципите на дисциплинарното производство. 
Затова предлагаме промените в тази част на закона да са насочени към привеждане на статута на изборните членове на ВСС в съответствие с този на останалите магистрати. В отделна разпоредба да се въведат различни по вид и тежест дисциплинарни нарушения, както и съответните им различни по вид и тежест дисциплинарни наказания. Да отпаднат предложените изменения на чл. 18 и чл. 162 ЗСВ, като невъзможността на наказан с освобождаване член на ВСС да бъде избран в бъдеще за магистрат винаги може да се обоснове с липсата на нравствени и професионални качества (чл. 162, т. 3 ЗСВ), необходими за заемане на длъжността. 
Нашето принципно разбиране, е че изборните членове на постоянно действащия ВСС не губят своето магистратско качество (което са имали до момента на избора), а само временната възможност да го упражняват. Това означава, че в случаите, в които се констатира най-тежкото дисциплинарно нарушение, няма пречка да се наложи наказание, което да води едновременно до освобождаване от двете длъжности – член на ВСС и съдия, прокурор или следовател (както например се налага освобождаване едновременно от длъжността на административен ръководител и на магистрат). Предлагаме новата ал.5 на чл. 165 да отпадне, а вместо нея – да се предвиди като наказание за най-тежкото нарушение освобождаване от двете длъжности – член на ВСС и магистрат.
 
В съответствие с изразената по-горе позиция за статута на изборните членове на ВСС, смятаме, че предвиденото в чл. 307, ал. 3 ново дисциплинарно нарушение за съдии, прокурори и следователи, не противоречи на принципите на дисциплинарното производство. 
 
От името на УС на ССБ 
Мирослава Тодорова - председател

 

Становището на УС на ССБ  може да прочетете   т  у  к

Писмото на УС на ССБ може да прочетете  т  у  к

УС на ССБ направи изявление по повод на проведения на 27.09.2009 г. мълчалив протест, организиран от синдиката на служителите на МВР и подписката, озаглавена “Невинен до доказване на противното”.

Изявлението може да прочетете   т  у  к  

 

 

Декларацията на УС на ССБ относно тревожните  проблеми на кадровата дейност

на ВСС може да прочетете    т  у  к

УС на ССБ излезе с открито писмо относно предстоящите избори за административни

ръководители на съдилища, което може да изтеглите  от    т   у   к

 

 УС на ССБ се обърна към всички членове на ВСС с писмо, което може

да прочетете   т   у   к

Страница 19 от 20