Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Становища на ССБ

     "С това отворено писмо-декларация Съюзът на съдиите се противопоставя на пореден опит за накърняване независимостта на съда. Този път от страна на главния прокурор Сотир Цацаров в излъчено на 08.03.2016 г. интервю по БНТ.
     В интервюто главният прокурор заявява, че при много от оправдателните присъди прокуратурата била свършила своята работа, а въпросите за оправдателните присъди следвало да бъдат прехвърлени към други кабинети в „тази сграда” (явно се визира Съдебната палата). Според главния прокурор, оправдателните присъди станали прекалено много, а те не били раздавани от прокуратурата. В заключение главният прокурор подчертава, че в съдебната власт освен прокуратура има и съд.
     Изказването на главния прокурор е отчетлив опит да прехвърли и вмени отговорности на съда, каквито той не носи. В правовата държава, в която се съблюдават принципите на върховенството на закона, на независимостта и безпристрастието на съда и на справедливия съдебен процес, са недопустими заключения, че съдът „е виновен” за оправдателните присъди. По подобна сбъркана логика, съдът би следвало да е „виновен” и за осъдителните присъди. Заключения от такъв тип, несъвместими с основни правни постулати, не просто подкопават доверието в съда, внушавайки, че той следва да вземе нечия страна – в случая тази на прокуратурата – и да постановява актовете си само в неин интерес, но са абсолютно неприемливи от гледна точка на минималния стандарт, изискуем за върховенството на закона..."
 
Цялото писмо може да прочетете   т у к  или в прикачения документ

Уважаеми колеги,

Публикуваме жалбата на Съюза на съдиите в България срещу решението на ВСС, с което е прието, че плащане на разходи на магистрати, направени за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, когато се намират в различни населени места, не следва да бъдат извършвани.
Въз основа на жалбата е образувано дело във Върховния административен съд, насрочено за 19.04.2016г. от 11:00 часа.

Може да прочетете  т у к   или в прикачения документ.

"Уважаеми членове на ВСС, избрани от квотата на съда,

    Обръщаме се към Вас, доколкото Вие сте членове на ВСС, избрани да представляват българските съдии и да защитавате тяхната независимост и авторитет. Решихме да адресираме това писмо до Вас и защото поредица наши обръщения към целия състав на ВСС бяха оставени без обсъждане и отговор.
    ...
    Отправяме това обръщение, тъй като сме загрижени от липсата на действия от страна на ВСС, с които той да изпълни възложените му законови задължения да отстоява независимостта на съдебната власт, да укрепва авторитета й и да защитава от нелегитимни вмешатества съдиите при изпълнение на работата им.
    В последните два месеца в някои медии се води ескалираща кампания, насочена срещу председателя на ВКС, срещу сегашното ръководство на СГС и срещу временно изпълнявалия длъжността председател на СГС - съдия Владимир Йорданов, като в рамките на същата кампания се отправят нападки и срещу отделни съдии, и срещу ССБ. Не е необходимо да посочваме конкретните медии и публикации, доколкото сме убедени, че същите не са останали извън Вашето внимание, а ако това е станало, лесно е със съвременните технически средства да се запознаете със съответните текстове. Тази кампания се води при застъпване на някои от тезите й с медийните изяви на господин Яне Янев, легитимиращ се като лидер на политическа партия и съветник на министър – председателя. Въпреки продължителността на така водената кампания, въпреки характера на отправяните нападки, в това число и обидни квалификации към председатели на съдилища, техни заместници и съдии, ВСС не счете за необходимо да реагира по никакъв начин. Необяснима е липсата на реакция от страна на ВСС, както с оглед на неговите задължения, така и поради обстоятелствата, че именно този състав на съвета определи като временно изпълняващ длъжността председател на СГС съдия Йорданов, същият състав със значително мнозинство назначи и настоящия председател на съда и неговите заместници..."

Цялото обръщение може да прочетете   т у к   или в прикачения документ.

УС на Съюза на съдиите в България изпрати жалба до Нациналната комисия по журналистическа етика по повод два материал във в. Труд, в които информацията е изнесена в нарушение на Етичния кодекс:

 http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5239480

 http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5233372

Уважаеми господин министър-председател,
    
    Повод за настоящото ни писмо е вчерашното Ви изявление, в което декларирате като своя принципна позиция ненамесата от страна на изпълнителната власт в дейността на органите на съдебната власт.
    В последните дни е налице ситуация, която видимо създава впечатление за недопустима такава намеса, изразяваща се в активни действия на господин Яне Янев, легитимиращ се в своите изяви именно като Ваш съветник. Тези действия включват отправяне на атаки и обвинения към председателя на Върховния касационен съд, към ръководството на Софийски градски съд (СГС); разпространяване на копия от документи, отнасящи се до управлението на СГС; твърдения за открита приемна в Министерския съвет, където се събирали сигнали и данни за извършвани нарушения във функционирането на съдебната власт. Може би не е нужно изрично да напомняме, че принципът на разделението на властите изключва ангажирането на Ваши съветници в такива дейности, а действащото законодателство повелява, в случаи на сезиране на лица от изпълнителната власт със сигнали за неправомерни дейности на представители на съдебната власт, незабавно предаване на съответните материали не на медиите, а на органите, компетентни да извършат необходимите проверки – Висшия съдебен съвет или Инспектората към него.
    Тъй като тези активности на Яне Янев остават извън вниманието на заетия с други задачи Висш съдебен съвет, на който е възложено от закона да отстоява независимостта на съдебната власт, се обръщаме към Вас и Ви приканваме да изразите отношението си към описаните действия на Вашия съветник, като или потвърдите, че те са съгласувани с Вас или се разграничите, като вземете необходимите мерки господин Янев да понесе съответната отговорност.
    В смисъла на изложеното дотук Ви призоваваме и да направите необходимото Вашият съветник господин Янев да направи публично достояние източника на текстовото съобщение за случващото се на заседанието на ВСС на 14.01.2016 г., което съобщение впоследствие, по негови твърдения, той е препратил на Вас. Само по такъв начин би се установило съобразена ли е била с принципите на разделението на властите осъществяваната комуникация от господин Яне Янев с лице, работещо във ВСС и какви са били съображенията на участниците в тази комуникация да ангажират и Вас в нея.

    От Управителния съвет на Съюза на съдиите в България

Може да прочетете оригиналното писмо  т у к  или в прикачения документ

                                                                                              До: Висшия съдебен съвет
 
            Госпожи и господа членове на ВСС,

            В средствата за масова информация беше оповестено, че с решение от днес е избран нов представляващ съвета – господин Димитър Узунов. Решението е взето по внесено извънредно предложение, което не е било съобщено предварително, не е било обсъдено в никоя от комисиите на съвета и без да бъдат обявени каквито и да било мотиви за същото.
            Припомняме, че в качеството Ви на членове на орган, конституиран и с гласовете на магистрати, и с избор от Народното събрание, дължите отчетност и прозрачност за всички Ваши действия както на професионалната общност, така и на обществото. В този смисъл Ви призоваваме да обявите съображенията си да смените досегашния представляващ съвета, по този извънреден начин, както и да изберете конкретно Димитър Узунов за нов представляващ ВСС.
            Призоваваме господин Узунов да обяви публично съдържанието на водената от него кореспонденция от ползвания от него мобилен телефон (или мобилни телефони, ако са повече от един) за времето от 9,30 ч. до 13,00 ч. на 14.01.2016 г. Призоваваме също така новия представляващ ВСС да изиска справка за същите обстоятелства по отношение на ползваните от членовете на съвета мобилни телефони по договори с мобилни оператори, по които е страна ВСС.
            Призоваваме членовете на ВСС, които днес са напуснали заседанието след внасянето на предложението като извънредна точка от дневния ред, да заявят публично дали считат, че продължаването на тяхното участие в дейността на този орган би спомогнало за законното осъществяване на функциите му и за изпълнение на възложената му от закона задача да отстоява независимостта на съдебната власт.  

от Управителния  съвет на Съюза на съдиите в България

"Уважаеми дами и господа,

Обръщаме се към Вас, за да поставим на вниманието Ви актуални въпроси по напредъка на България по предвидените мерки по Механизма за сътрудничество и проверка.
С приемането на страната през 2007 г. за член на ЕС бе въведен механизъм, който да следи напредъка на България в областта на правосъдието и вътрешния ред, борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Целите на механизма бяха да подпомогне информирането както на европейските институции относно състоянието на България в тези области, така и да консултира българските институции за извършване на необходимите действия по изпълнение на препоръките и логичното постигане на желаните резултати.  Изготвените за осем години осем последователни доклада оставят убеждението за трайна липса на ефективност в проблемните за страната области, въпреки множеството законодателни действия.
Приетата Актуализирана стратегия за съдебна реформа през есента на 2014 г. се превърна в гарант на доверието на ЕК към страната ни, както беше заявено в Доклада на Комисията от 28 януари 2015 г.  През изминалата 2015 г. заявената позиция трябваше да бъде сведена до конкретни действия с предвидим резултат, но това не се осъществи..."

Цялото писмо може да прочетете   т у к   или в прикачения документ

До съдиите, прокурорите и следователите в България

Уважаеми колеги,

Обръщаме се към всички Вас, защото сме убедени, че преобладаващото мнозинство от „редовите” магистрати имат искрено желание да работят в съдебна система, която се ползва с авторитета на хората и към техния труд се подхожда с необходимото уважение, осигуряващо и приложението на закона според вътрешното им убеждение, основано на доказателствата по делата...

Цялото обръщение може да прочетете  т у к   или в прикачения документ

Страница 7 от 19