Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Становища на ССБ

О Т В О Р Е Н О    П И С М О

"Съюзът на съдиите в България намира за необходимо да изрази позицията си относно проведения от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избор на председател на Окръжен съд – гр. Благоевград.
    Подадените до ВСС писмени становища и обсъждането на единствената кандидатура на съдия Катя Бельова повдигнаха множество въпроси с пряко значение за решението, което предстоеше да бъде взето от Съдийската колегия на съвета – съмненията относно спазването на законоустановения принцип за случайно разпределение на дело; начинът на организацията на разпределението на дела в Окръжен съд – Благоевград;..."

Цялото писмо може да прочетете  т у к  или в прикачения документ

"УВАЖАЕМИ КОНСТИТУЦИОННИ СЪДИИ,

По искането на тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 230, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), допуснато до разглеждане по същество с определение от 05.04.2016 г. на Конституционния съд (КС), изразяваме следното СТАНОВИЩЕ:
Съюзът на съдиите в България споделя извода на тричленния състав на Върховния административен съд, че разпоредбата на чл. 230, ал. 1 от Закона за съдебната власт противоречи на Конституцията на Република България (КРБ) и по конкретно на чл. 16  -„Трудът се гарантира и защитава от закона“, чл. 48, ал. 1 – „Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право.“, чл. 48, ал. 3 – „Всеки гражданин свободно избира своята професия и място на работа“ и чл. 51, ал. 1, предложение първо – „Гражданите имат право на обществено осигуряване …“.

Пълния текст може да прочетете   т у к

ОТВОРЕНО ПИСМО
    
във връзка с предстоящото разглеждане на второ гласуване от Народното събрание на Република България на  Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

       В Народното събрание предстои второ гласуване на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, внесен от Министерски съвет в изпълнение на конституционните промени, с които беше предвидено разделянето на Висшия съдебен съвет на съдийска и прокурорска колегии и пряк избор на членове на ВСС от магистратите.
      При първото гласуване на законопроекта бяха изразени мнения на различни народни представители относно основни негови разрешения, а именно: начина на упражняване на прекия избор на членовете на ВСС от професионалните квоти, мнозинството за вземане на решения в двете колегии и дали гласуването от страна на членовете им да е явно или тайно. Тези въпроси нямат тясносъсловно за магистратите значение, доколкото предопределят начина на конституиране и упражняване на правомощията на ВСС като орган, призван да осигури добро администриране на съдебната власт и да отстоява независимостта й. Те са от основно значение преди всичко за българското общество. Затова Съюзът на съдиите в България внесе на 22.03.2016 г. в Народното събрание заявление за осигуряване на възможност за присъствие на негови представители в заседанието на Комисията по правни въпроси при разглеждане на законопроекта на второ гласуване.
       С писма от 23.03.2016 г. до отделните парламентарни групи ССБ предложи и да бъдат организирани срещи с всяка една от тях в условията на прозрачност, за да бъдат представени и дискутирани техните позиции по законопроекта и експертното становище на професионалната съдийска организация. Внесените междувременно различни предложения от народни представители за промени в законопроекта преди второто му гласуване допълнително обосновават необходимостта от прозрачен и задълбочен дебат, който, с оглед изключителната му значимост, несъмнено е в интерес на всички български граждани.
         В прикачения файл е поканата, отправена от ССБ до председателите на парламентарните групи и до всички народни представители.

24.03.2016 г.                                                   Управителният съвет на ССБ
гр. София
     "С това отворено писмо-декларация Съюзът на съдиите се противопоставя на пореден опит за накърняване независимостта на съда. Този път от страна на главния прокурор Сотир Цацаров в излъчено на 08.03.2016 г. интервю по БНТ.
     В интервюто главният прокурор заявява, че при много от оправдателните присъди прокуратурата била свършила своята работа, а въпросите за оправдателните присъди следвало да бъдат прехвърлени към други кабинети в „тази сграда” (явно се визира Съдебната палата). Според главния прокурор, оправдателните присъди станали прекалено много, а те не били раздавани от прокуратурата. В заключение главният прокурор подчертава, че в съдебната власт освен прокуратура има и съд.
     Изказването на главния прокурор е отчетлив опит да прехвърли и вмени отговорности на съда, каквито той не носи. В правовата държава, в която се съблюдават принципите на върховенството на закона, на независимостта и безпристрастието на съда и на справедливия съдебен процес, са недопустими заключения, че съдът „е виновен” за оправдателните присъди. По подобна сбъркана логика, съдът би следвало да е „виновен” и за осъдителните присъди. Заключения от такъв тип, несъвместими с основни правни постулати, не просто подкопават доверието в съда, внушавайки, че той следва да вземе нечия страна – в случая тази на прокуратурата – и да постановява актовете си само в неин интерес, но са абсолютно неприемливи от гледна точка на минималния стандарт, изискуем за върховенството на закона..."
 
Цялото писмо може да прочетете   т у к  или в прикачения документ

Уважаеми колеги,

Публикуваме жалбата на Съюза на съдиите в България срещу решението на ВСС, с което е прието, че плащане на разходи на магистрати, направени за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, когато се намират в различни населени места, не следва да бъдат извършвани.
Въз основа на жалбата е образувано дело във Върховния административен съд, насрочено за 19.04.2016г. от 11:00 часа.

Може да прочетете  т у к   или в прикачения документ.

"Уважаеми членове на ВСС, избрани от квотата на съда,

    Обръщаме се към Вас, доколкото Вие сте членове на ВСС, избрани да представляват българските съдии и да защитавате тяхната независимост и авторитет. Решихме да адресираме това писмо до Вас и защото поредица наши обръщения към целия състав на ВСС бяха оставени без обсъждане и отговор.
    ...
    Отправяме това обръщение, тъй като сме загрижени от липсата на действия от страна на ВСС, с които той да изпълни възложените му законови задължения да отстоява независимостта на съдебната власт, да укрепва авторитета й и да защитава от нелегитимни вмешатества съдиите при изпълнение на работата им.
    В последните два месеца в някои медии се води ескалираща кампания, насочена срещу председателя на ВКС, срещу сегашното ръководство на СГС и срещу временно изпълнявалия длъжността председател на СГС - съдия Владимир Йорданов, като в рамките на същата кампания се отправят нападки и срещу отделни съдии, и срещу ССБ. Не е необходимо да посочваме конкретните медии и публикации, доколкото сме убедени, че същите не са останали извън Вашето внимание, а ако това е станало, лесно е със съвременните технически средства да се запознаете със съответните текстове. Тази кампания се води при застъпване на някои от тезите й с медийните изяви на господин Яне Янев, легитимиращ се като лидер на политическа партия и съветник на министър – председателя. Въпреки продължителността на така водената кампания, въпреки характера на отправяните нападки, в това число и обидни квалификации към председатели на съдилища, техни заместници и съдии, ВСС не счете за необходимо да реагира по никакъв начин. Необяснима е липсата на реакция от страна на ВСС, както с оглед на неговите задължения, така и поради обстоятелствата, че именно този състав на съвета определи като временно изпълняващ длъжността председател на СГС съдия Йорданов, същият състав със значително мнозинство назначи и настоящия председател на съда и неговите заместници..."

Цялото обръщение може да прочетете   т у к   или в прикачения документ.

УС на Съюза на съдиите в България изпрати жалба до Нациналната комисия по журналистическа етика по повод два материал във в. Труд, в които информацията е изнесена в нарушение на Етичния кодекс:

 http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5239480

 http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5233372

Уважаеми господин министър-председател,
    
    Повод за настоящото ни писмо е вчерашното Ви изявление, в което декларирате като своя принципна позиция ненамесата от страна на изпълнителната власт в дейността на органите на съдебната власт.
    В последните дни е налице ситуация, която видимо създава впечатление за недопустима такава намеса, изразяваща се в активни действия на господин Яне Янев, легитимиращ се в своите изяви именно като Ваш съветник. Тези действия включват отправяне на атаки и обвинения към председателя на Върховния касационен съд, към ръководството на Софийски градски съд (СГС); разпространяване на копия от документи, отнасящи се до управлението на СГС; твърдения за открита приемна в Министерския съвет, където се събирали сигнали и данни за извършвани нарушения във функционирането на съдебната власт. Може би не е нужно изрично да напомняме, че принципът на разделението на властите изключва ангажирането на Ваши съветници в такива дейности, а действащото законодателство повелява, в случаи на сезиране на лица от изпълнителната власт със сигнали за неправомерни дейности на представители на съдебната власт, незабавно предаване на съответните материали не на медиите, а на органите, компетентни да извършат необходимите проверки – Висшия съдебен съвет или Инспектората към него.
    Тъй като тези активности на Яне Янев остават извън вниманието на заетия с други задачи Висш съдебен съвет, на който е възложено от закона да отстоява независимостта на съдебната власт, се обръщаме към Вас и Ви приканваме да изразите отношението си към описаните действия на Вашия съветник, като или потвърдите, че те са съгласувани с Вас или се разграничите, като вземете необходимите мерки господин Янев да понесе съответната отговорност.
    В смисъла на изложеното дотук Ви призоваваме и да направите необходимото Вашият съветник господин Янев да направи публично достояние източника на текстовото съобщение за случващото се на заседанието на ВСС на 14.01.2016 г., което съобщение впоследствие, по негови твърдения, той е препратил на Вас. Само по такъв начин би се установило съобразена ли е била с принципите на разделението на властите осъществяваната комуникация от господин Яне Янев с лице, работещо във ВСС и какви са били съображенията на участниците в тази комуникация да ангажират и Вас в нея.

    От Управителния съвет на Съюза на съдиите в България

Може да прочетете оригиналното писмо  т у к  или в прикачения документ

Страница 7 от 20