Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Становища на ССБ

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е
до българските прокурори
от Управителния съвет на Съюза на съдиите в България

Уважаеми колеги,
 
Обръщаме се към вас по повод опасността същностният дебат за необходимостта от истинска съдебна реформа да бъде изместен от изкуствено противопоставяне между българските съдии и прокурори. Искаме да заявим открито, че между нас не съществува конкуренция за по-голяма независимост на едната професионална общност за сметка на другата, а само твърда решимост да отстояваме правото и задължението на всеки един съдия и прокурор в България да решава възложените му преписки и дела въз основа на вътрешното си убеждение и разпоредбите на закона.

                                                                            С уважение към всеобщия ни труд:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

"В четвъртък, 10.12.2015 г., мнозинството във Висшият съдебен съвет (ВСС) взе решение, че Инспекторатът на ВСС (ИВСС) и Етичната комисия към него следва да извършат проверки на председателите на Софийския районен съд, Върховния касационен съд и Районния съд – Пазарджик, както и на отделни съдии в тези съдилища. Мотивите за така взетото решение са, че Румяна Ченалова е завела четири наказателни дела по тъжба на пострадалия  срещу членове на ВСС (Галя Георгиева и Димитър Узунов), без ВСС да бъде „своевременно“ уведомен за това обстоятелство.

Горепосоченият „упрек“ на ВСС към председателите на съдилищата и съответните съдии, които са докладчици по делата, не само че не почива на буквата и духа на закона, но и вменява на съда като дължимо едно незаконосъобразно поведение, коренно противоречащо на принципите за независимост и безпристрастност..."

Целия текст на писмото може да прочетете   т у к  или в прикачения документ

     Уважаеми български граждани,

    Съюзът на съдиите в България се обръща за първи път към вас.  Поредицата становища, които отправяхме към различните компетентни институции не доведоха до значим резултат. Такива становища сме обявявали за скандални назначения, необходимост от извършване на проверки при съмнения за лошо управление и корупция, прояви на поведение на магистрати, повдигащо етични въпроси.
    Винаги сме посочвали, че постоянно повтарящите се скандали, уронващи авторитета на съдебната власт, показват необходимостта от дълбока и решителна реформа. От години насам и за първи път конкретни предложения за положителна промяна бяха поставени на дневен ред, видим и за обществото. Не е вярна тезата, че тези предложения не биха довели до подобряване качеството на правосъдната дейност и оттам до повишаването на усещането на гражданите за справедливост. Качеството на правораздаването зависи от качествата на кадрите в системата. А оттук и съвсем логично, най-значим е начинът на управление на съдебната власт, защото той определя какви хора и с какви професионални достойнства ще попаднат в нея, кои от тях ще бъдат повишавани и назначавани на ръководни позиции.
    Едно от най-важните от тези предложения, гарантиращо не безконтролност, а отговорност и отчетност пред обществото, предвиждащо даване на реален шанс на почтените и действително независимите съдии, беше отхвърлено с Решението на НС от 09.12.2015 г.
    Редно е да изясним какво точно се случи на тази дата и как то рефлектира върху всеки един от българските граждани. Бяха подменени подкрепените широко и дългоочаквани промени в Конституцията и вместо тях се приеха корекции, които няма да произведат реална промяна, няма да въведат абсолютни гаранции за върховенство на закона и независимост на съдиите, нито пък ще елиминират силното съмнение за зависимости в съдебната система...

Цялото писмо може да прочетете  т у к   или в прикачения документ

9 граждански организации - Асоциация за европейска интеграция и права на човека, Български адвокати за правата на човека, Български институт за правни инициативи, Български хелзинкски комитет, Програма за развитие на съдебната система, Сдружение "Център на НПО", Съюз на съдиите в България, Съюз на юристите в България и Център за изследване на демокрацията призоват Народното събрание
"...като минимум текстовете да бъдат приети поне във вида на ЗИД на КРБ от 27.07.2015 г. Евентуално отстъпление и от тях ще е равнозначно на липса на каквато и да е реформа и не само би потвърдило обществените опасения за симулация на такава, но би обрекло на провал дългоочакваните промени. В този смисъл, гласуването на ЗИД на КРБ ще утвърди или отрече напълно капацитета, волята и желанието на 43-то НС да започне съществени реформи в полза на българските граждани. Призоваваме Ви на второто гласуване на промени на ЗИД на КРБ да отговорите на очакванията на Вашите избиратели и да се съобразите с установените на международно ниво стандарти за устройство на съдебната власт и с препоръките на Венецианската комисия, които именно Вие поискахте да бъдат дадени при постигането на съгласие за внасяне на сегашния законопроект..."
 
Цялото обръщение може да прочетете   т у к    или в прикачения документ.
Конкретният повод, по който се обръщаме към Вас са започналите срещи на членове на ВСС с административни ръководители на съдилища и прокуратури, в които се обсъжда реорганизацията на „съдебната карта” на Република България.
 
От свои колеги, а и от публикуваните в интернет страницата на ВСС съобщения за тези срещи, научаваме, че на тях се представят и обсъждат конкретни идеи за промяна на броя на съдилища и прокуратури в насока към окрупняване на съдебните райони. Не всички предложения са възприемани еднозначно от страна на участващите в срещите административни ръководители. Същевременно, липсата на широко оповестяване пред цялата магистратска общност на философията на предприетата от Ваша страна дейност и на конкретно набелязани промени в броя на съдилищата и прокуратурите, както и преструктурирането на съдебните райони, поставя в положение на несигурност и тревога значителен брой съдии и прокурори и членовете на техните семейства.
 
Пълния текст на писмото може да прочетете   т у к   или в прикачения дкумент.

На заседание на Общото събрание на Съюза на съдиите в България, проведено на 13-15 ноември 2015 г. в гр. Пловдив и след обсъждане сред членовете на организацията, ССБ изразява следната позиция:

Без да коментираме по същество публичния скандал „Яневагейт“, намираме, че това е повод да припомним за пореден път системните проблеми в съдебната власт – пороците при назначаването, кариерното израстване, оценяването, както и външното вмешателство. Те правят възможни спорните назначения и очертават ясната необходимост от неотложна реформа в съдебната власт, безусловно необходима за функционирането на държавата.

Пълния текст на писмото можете да прочетете в word формат тук и в pdf формат тук.

ОТВОРЕНО ПИСМО
от СЪЮЗА НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ
 
   През последните дни българското общество става свидетел на поредните опити за противопоставяне и настройване на едни професионални групи срещу други - на полицаи срещу съдии. И това се провокира не от друг, а от правителството.
   Ние като съдии не можем да одобрим нарушаването на обществения ред и създаването на трудности за гражданите от страна на хора, които имат професионалното задължение да опазват този ред и да защитават гражданите.
   От друга страна обаче, напълно споделяме възмущението на полицаите  от скрития и лишен от какъвто и да било диалог начин, по който се посяга на техните права чрез преходни и заключителни разпоредби в Закона за държавния бюджет.
   Тревожно е, че от страна на министерството на финансите се внасят законодателни предложения, които сочат пълна липса на стратегическо мислене и държавническа отговорност точно относно тези сектори, за които правителството декларира намерение за провеждане на реформи – МВР и съдебната власт.
   Поведението на изпълнителната власт води до изостряне на противопоставянето в обществото и рискува да компрометира реформата на съдебната система и защитата на обществения ред.
 
Управителен съвет на
Съюза на съдиите в България
О Т В О Р Е Н О   П И С М О

    
   "Уважаема госпожо председател на Народното събрание, господин министър-председател и господа министри, като представители на съсловните организации на българските магистрати се обръщаме към Вас, за да изразим категоричното си несъгласие с предложението за промяна за реда на определяне на размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската съдийска, прокурорска и следователска длъжност, съдържащо се в проекта на Министерството на финансите за Закон за държавния бюджет за 2016 г..."

Цялото писмо може да прочетете  т у к  или в прикачения документ

Страница 8 от 20