Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Становища на ССБ

9 граждански организации - Асоциация за европейска интеграция и права на човека, Български адвокати за правата на човека, Български институт за правни инициативи, Български хелзинкски комитет, Програма за развитие на съдебната система, Сдружение "Център на НПО", Съюз на съдиите в България, Съюз на юристите в България и Център за изследване на демокрацията призоват Народното събрание
"...като минимум текстовете да бъдат приети поне във вида на ЗИД на КРБ от 27.07.2015 г. Евентуално отстъпление и от тях ще е равнозначно на липса на каквато и да е реформа и не само би потвърдило обществените опасения за симулация на такава, но би обрекло на провал дългоочакваните промени. В този смисъл, гласуването на ЗИД на КРБ ще утвърди или отрече напълно капацитета, волята и желанието на 43-то НС да започне съществени реформи в полза на българските граждани. Призоваваме Ви на второто гласуване на промени на ЗИД на КРБ да отговорите на очакванията на Вашите избиратели и да се съобразите с установените на международно ниво стандарти за устройство на съдебната власт и с препоръките на Венецианската комисия, които именно Вие поискахте да бъдат дадени при постигането на съгласие за внасяне на сегашния законопроект..."
 
Цялото обръщение може да прочетете   т у к    или в прикачения документ.
Конкретният повод, по който се обръщаме към Вас са започналите срещи на членове на ВСС с административни ръководители на съдилища и прокуратури, в които се обсъжда реорганизацията на „съдебната карта” на Република България.
 
От свои колеги, а и от публикуваните в интернет страницата на ВСС съобщения за тези срещи, научаваме, че на тях се представят и обсъждат конкретни идеи за промяна на броя на съдилища и прокуратури в насока към окрупняване на съдебните райони. Не всички предложения са възприемани еднозначно от страна на участващите в срещите административни ръководители. Същевременно, липсата на широко оповестяване пред цялата магистратска общност на философията на предприетата от Ваша страна дейност и на конкретно набелязани промени в броя на съдилищата и прокуратурите, както и преструктурирането на съдебните райони, поставя в положение на несигурност и тревога значителен брой съдии и прокурори и членовете на техните семейства.
 
Пълния текст на писмото може да прочетете   т у к   или в прикачения дкумент.

На заседание на Общото събрание на Съюза на съдиите в България, проведено на 13-15 ноември 2015 г. в гр. Пловдив и след обсъждане сред членовете на организацията, ССБ изразява следната позиция:

Без да коментираме по същество публичния скандал „Яневагейт“, намираме, че това е повод да припомним за пореден път системните проблеми в съдебната власт – пороците при назначаването, кариерното израстване, оценяването, както и външното вмешателство. Те правят възможни спорните назначения и очертават ясната необходимост от неотложна реформа в съдебната власт, безусловно необходима за функционирането на държавата.

Пълния текст на писмото можете да прочетете в word формат тук и в pdf формат тук.

ОТВОРЕНО ПИСМО
от СЪЮЗА НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ
 
   През последните дни българското общество става свидетел на поредните опити за противопоставяне и настройване на едни професионални групи срещу други - на полицаи срещу съдии. И това се провокира не от друг, а от правителството.
   Ние като съдии не можем да одобрим нарушаването на обществения ред и създаването на трудности за гражданите от страна на хора, които имат професионалното задължение да опазват този ред и да защитават гражданите.
   От друга страна обаче, напълно споделяме възмущението на полицаите  от скрития и лишен от какъвто и да било диалог начин, по който се посяга на техните права чрез преходни и заключителни разпоредби в Закона за държавния бюджет.
   Тревожно е, че от страна на министерството на финансите се внасят законодателни предложения, които сочат пълна липса на стратегическо мислене и държавническа отговорност точно относно тези сектори, за които правителството декларира намерение за провеждане на реформи – МВР и съдебната власт.
   Поведението на изпълнителната власт води до изостряне на противопоставянето в обществото и рискува да компрометира реформата на съдебната система и защитата на обществения ред.
 
Управителен съвет на
Съюза на съдиите в България
О Т В О Р Е Н О   П И С М О

    
   "Уважаема госпожо председател на Народното събрание, господин министър-председател и господа министри, като представители на съсловните организации на българските магистрати се обръщаме към Вас, за да изразим категоричното си несъгласие с предложението за промяна за реда на определяне на размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската съдийска, прокурорска и следователска длъжност, съдържащо се в проекта на Министерството на финансите за Закон за държавния бюджет за 2016 г..."

Цялото писмо може да прочетете  т у к  или в прикачения документ

ДЕКЛАРАЦИЯ

      Съюзът на съдиите в България заявява своето недоумение от решението на пленума на Върховния административен съд от 19.10.2015 г. за формиране на трета колегия в съда, която да се произнася като последна инстанция само по касационните жалби.
      С решението на пленума се прави неудачен опит да се отговори на критиките към ръководството на Върховния административен съд относно начина на формиране на петчленните състави. Поводът за тези критики са публично известните нарушения на заповед № 282/20.03.2013 на председателя на съда, която определя критерии за формирането на разширените съдебни състави и така осигурява поне предвидимост и прозрачност при определянето им.
      Приетото решение е в нарушение на целта на закона и е в разрез с приетата Стратегия за съдебна реформа. То надхвърля правомощието на пленумите на върховните съдилища да определят специализацията на колегиите и отделенията по материя и позволява само малка част от съдиите във Върховния административен съд да постановяват окончателните съдебни актове по най-важните административни дела в държавата и така да формират практиката на съда. По този начин изцяло се компрометира и принципът на случайното разпределение на делата, в чийто обхват трябва да се включват всички съдии в пределите на приетата специализация, без специализацията да се нарушава. Създава се несъобразена с Конституцията и със Закона за съдебната власт двустепенна структура на Върховния административен съд, при която малка част от върховните съдии ще са с особена по-висша компетентност от останалите върховни съдии, без да са избрани от Висшия съдебен съвет по уредени в Конституцията и закона критерии.
      Пленумът на Върховния административен съд е проведен в нарушение на чл. 121, ал. 2 от Закона за съдебната власт без да са уведомени главният прокурор, председателите на административните съдилища, председателят на Висшия адвокатски съвет и министърът на правосъдието и така е нарушено правото им да вземат становище. Тези лица не участват в гласуването, но вземането на решение, без да бъдат изслушани становищата им, е тежко нарушение на принципите, на които се основава дейността на съдилищата.
      Ето защо Съюзът на съдиите в България, като най-голямата съсловна организация на съдиите, категорично се противопоставя на създаването на трета колегия във Върховния административен съд с такива функции. Съдебната реформа трябва да се прави на светло, с ясни цели и широко съгласие в посока на реалното осъществяване на правото на гражданите да получават защита от законоустановен, независим и безпристрастен съд в разумен срок.

"...Една отговорна власт не противопоставя най-важните отговорности на държавата към обществото – образование, здравеопазване, социална закрила, правосъдие и обществен ред. Отговорното управление се стреми да обезпечи устойчивото развитие на обществото, което засяга пряко ежедневието на гражданите. Обезпечаването на реда и справедливостта в обществото е гарант и за стабилността на държавата. 

Подчертаваме, че съдиите в България не поставят въпрос за увеличение на възнагражденията си, а за привеждането им в съответствие с реалните доходи в обществената сфера..."

Пълния текст можете да прочетете тук или в прикачения документ.
"Съюзът  на съдиите в България, като съсловна организация, чиято мисия е да укрепва престижа на съдилищата и да допринася за утвърждаването на правосъзнанието у българските граждани, намира за необходимо да оповести настоящето становище по повод на фокусирането на общественото внимание върху съдебен акт на Пловдивския окръжен съд и актуалната дискусия за средствата и реда за санкциониране на поведение, причиняващо пътнотранспорти произшествия..."
 
Целия текст на писмото може да прочетете  т у к
Страница 8 от 19