Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Новини

Предлагаме публикацията "По следите на наченките на институционализираната  култура на декорациите, претекстите, привидностите и прикрития политически произвол:
Съдия, в. Съдийски вестник (година ХVIII, бр. 6, стр. 121)*"
 
Публикацията може да откриете на сайта www.sadebnopravo.bg

Публикуваме материала от Николас Търнър и Джереми Травис от посещението на американска делегация и проверка на условията на някои от затворите в Германия.

Материала може да откриете на сайта www.sadebnopravo.bg

Публикуваме статията на проф. Борис Яновски "Пред 100-годишнината на СУ "Климент Охридски" - Висшето юридическо училище в Княжество България", посветена на някои забравени факти от трудния път на нашето юридическо образование и неговите достижения. 
 
Статията може да откриете на сайта sadebnopravo.bg

Представяме Ви превод на статията на Кристин Швобел-Пател от сайта http://criticallegalthinking.com. Публикуваме превода с разрешението на автора.

Статията може да откриете на сайта sadebnopravo.bg

 

Публикуваме трета статия на проф. Живко Сталев  - "Съдебната практика като източник на правото", написана в период, в който все още е било преобладаващо разбирането, че съдебната практика не е източник на правото, тъй като тя е свързана само с правоприлагането.

Професор Сталев аргументира задълбочено тезата, че съдебната практика е източник на правото, като излага систематично своите аргументи, които се основават на формален анализ на действащото законодателството, но включват и редица оригинални размишления, които стават предвестник  на новото течение в българската доктрината, с което тя се доближава до достиженията на правната доктрина и култура в страните от ЕС.

Авторът дефинира съдебната практика като понятие, включващо всеки съдебен акт, в който се дава тълкуване на нормативен акт или на обичай, трайната съдебна практика, която разрешава определен правен въпрос по еднакъв начин, и тълкувателните решения на Конституционния съд, ВКС и на ВАС, и излага тезата, че тъл­кувателни решения на Конституционния съд, на ВКС и на ВАС и трай­ната съвпадаща съдебна практика имат същата абстрактна и обща ре­гулираща сила, с каквато разполагат правните норми, породени от нормативни актове.

Статията на проф. Сталев може да откриете на сайта http://www.sadebnopravo.bg

Бележки на Константин Кунчев върху статията може да прочетете   т у к

Публикуваме статията на проф. Борис Яновски, посветена на големия юрист от Ранното европейско възраждане, професор от Болонския университет Булгаро де Булгари - Bulgarus de Bulgarins (починал 1167 г.).
Де Булгари е известен преди всичко като голям представител на ранното поколение на глосаторите ‒ на тълкувателите на старото рим­ско и изобщо на античното право, приспособяващи го по този начин към изменените условия и изграждащи на тази основа правните систе­ми на новите държави и новите народи. Известен е и като един от научните светила, създали славата на Юридическия факултет на Болон­ския университет и даже като един от създателите на университета като особен вид висше учебно заведение от най-висок ранг с главен факултет юридически и предназначено да подготвя преди всичко юри­сти. Известен е и като първокласен оратор, възродил изкуството на го­лемите оратори от античността, поради което е получил и прозвището „златни уста“ ‒ „Bulgarus os aureum“.

Статията може да намерите на сайта http://www.sadebnopravo.bg

Публикуваме статията на Деян Драгиев "Неоснователното обогатяване в международното частно право". В нея се дефинира квалификацията на понятието "неоснователно обогатяване", посочват се разбирането на това понятие в различните правни системи, международната компетентност и приложимото право.

Статията може да намерите на http://www.sadebnopravo.bg

Възстановителните подходи в правосъдието са система от ценности, принципи и философия. Фокусът на  тази система са взаимоотношенията, уважението към достойнството на жертвата и извършителя, отговорността, възстановяването от травмата и реинтеграцията. Чрез използването на различните възстановителни подходи се установяват и се укрепват връзките и отношенията между всички страни, засегнати от престъплението. Опитът на щата Колорадо е добър пример за това как ценностите на възстановителното правосъдие могат да бъдат реализирани в конкретни инициативи, осъществявани с подкрепата на щатските власти, местните общности и гражданите. Информацията може да бъде полезна в дискусиите и търсенията за стимулиране на възстановителните подходи в правосъдието на България.

Публикацията за опита на щата Колорадо може да откриете на сайта www.sadebnopravo.bg

 

Страница 10 от 21