Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Новини

На 26.01.2011 г. по покана на Съюза на съдиите в София пристигна делегация от Европейската асоциация на съдиите /ЕАС/, която е част от Международната асоциация на съдиите /МАС: Intenational Аssociation of Judges - www.iaj-uim.org/. Делегацията изпълнява мисия за установяване на факти, които да позволят оценка за степента, в която са изпълнени критериите за независимост на съдебната власт в България. 
Мисията е възложена от МАС по искане на Съюза на съдиите, който в качеството си на нейн колективен член се обърна официално към организацията през май 2010 г. със сигнал за системни опити на изпълнителната власт да влияят на съда по висящи дела (вж. Писмото на Говорителя на ССБ на http://www.judgesbg.org/?m=10&id2=76). Процедурите на МАС изискват в такива случаи въпросът да се проучи документално и, ако бъде намерено за необходимо, да се изпрати делегация, която да установи факти на място. След провеждане на мисията делегацията изготвя доклад, който внася за обсъждане на Общото събрание на ЕАС. Тази година то ще се проведе през май. 
Решение за изпращане на делегация в България е взето на Годишното общо събрание на МАС през ноември 2010 г. в Дакар. 
Делегацията е в състав: 
ГЕРХАРД РАЙСНЕР - президент на ЕАС и вицепрезидент на МАС, съдия от Австрия; 
МААРТЕН СТЕЕНБЕЕК - съдия от Холандия и 
МЕЕЛИС ЕЕРИК - съдия от Естония. 
По желание на делегатите Съюзът на съдиите организира техни работни срещи с Делегацията на Европейската Комисия в София, Министъра на правосъдието, Министъра на вътрешните работи, Председателя на Конституционния съд, Председателя на Върховния касационен съд , Председателя на Висшия адвокатски съвет, председателстващия ВСС, представители на Комисията по правни въпроси в НС и представители на неправителствени организации. 
На 28.01.2011 г. от 13.30 в залата за конференции на Съдебната палата бе проведена пресконференция. Делегатите изясниха организацията и правомощията на МАС и целта на посещението им в София. 
Относно медийни отзиви за мисията на ЕАС, виж повече в ,,Другите за нас" на: http://www.judgesbg.org/?m=72&id=14.

На 17 ноември 2010 г. Съветът на министрите на Съвета на Европа прие препоръка към държавите-членки на СЕ относно ,,Съдиите: независимост, ефикасност и отговорност". Тази препоръка може да бъде полезен инструмент в дебата между съдиите относно тяхната работа, тъй като показва, че съдийската независимост не означава, че съдиите не отговарят, когато не си вършат работата или имат неетично поведение. 
Когато се обсъжда представянето на съдиите в световен план, е важно да бъде открит правилният баланс между съдийската независимост и отчетност. Понякога въпросите на независимостта се поставят от съдии, които с неохота се включват в дискусиите за независимостта или професионалната етика. Тогава съдийската независимост се разбира като привилегия на съдиите, а не като функция от принципа, че търсещите достъп до правосъдие трябва да получат правосъдие от независима юрисдикция. Заслужава да се отбележи, че за разлика от по-ранни препоръки, които се съсредоточават изключително върху независимостта, новата препоръка изрично споменава ефикасността и отговорността в своето заглавие и посещава раздели на тези въпроси, като се стреми да подобри равновесието между независимостта и отговорността за професионалните и етичните резултати от работата на съдията. 

Текстът на препоръката се намира на електронен адрес: 


https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2010)12&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383

Интервю дадено от Румен Янков пред в. "Капитал"  може да

прочетете  т  у  к

На 25.10.2010 г., световния ден на гражданското правосъдие, престижната награда ,,Кристални везни на справедливостта" (Crystal Scales of Justice) бе присъдена на Ямболския Административен съд измежду петдесет кандидатури от двадесет държави. Наградата бе присъдена от международно жури от изтъкнати юристи. 
Наградата се връчва за иновативни съдебни практики. Тя е присъдена на българския съд поради усилията му да подпомогне гражданите в разбирането на съдебния процес и информацията, свързана с него. 
Поощрително са споменати Австрия, Финландия и Словения съответно за политиката на районния съд в Линц да поощрява безопасното шофиране, нови механизми за ускоряване на съдебните процедури, представен от Техническия Университет и Министерството на Правосъдието на Финландия, и автоматизирана система за изпълнение на влезли в сила съдебни актове на Върховния съд на Словения. 
Наградата се връчва от 2005 г. от Съвета на Европа и Европейската комисия след състезание между практики на европейските съдилища по организация на работата на съда и провеждане на съдебните процедури, които заслужават да бъдат разпространявани като добри практики за усъвършенстване на европейските съдебни системи. 
За първи път през 2010 г. наградата се дава при състезание между практики на наказателното и гражданското правораздаване.

На 15.10.2010 г. от 14.00 часа в Националния институт по правосъдие ще се проведе семинар по проблеми на съдебната практика по наказателни дела с непълнолетен подсъдим, организиран от УНИЦЕФ и Съюза на съдиите. Събитието се провежда под патронажа на Министъра на правосъдието в рамките на проекта ,,Единен индекс на показателите за престъпността сред децата" (съкр.,,Транслатор"), изпълняван от Съюза на съдиите с финансовата подкрепа на УНИЦЕФ-България. Програмата на събитието включва дискусия по темите ,,Социо-демографския профил на осъдените непълнолетни през периода на прехода" (Любомир Стойчев, научен сътрудник, БАН), ,,Съдебната практика като фактор за управление на рисковете за престъпността на непълнолетните" (д-р Ива Пушкарова, гл.ас.по наказателно право в СУ, ръководител на изследователските проекти за детска престъпност на Съюза на съдиите в България), ,,Отговорностите към децата в риск" (Радка Стоянова, СРП). Лекция ще изнесе и Дан О ‘Донъл, експерт по закрила на правата на човека и младежко правосъдие, САЩ.

Съюзът на съдиите в България като най-голямата съсловна организация на съдиите изразява готовност да отстоява всяка идея и средство за утвърждаване авторитета на съдебната институция като гарант за правова държава. Убедени сме, че широкото обсъждане на проблемите е пътя към намиране на оптимално решение. Апелираме към дейно участие във форума по откритата тема. 
Текстът на концепцията и проектът за изменение на ЗСВ може да бъде намерен в меню:Документи->Становища->Концепция и ЗИДЗСВ

Семинарът ще се проведе в периода от 08 до 10 април 2010г. в град София, хотел «МАКСИ ПАРК ХОТЕЛ СПА»,зала «Гранд зала Макси».

Предназначен е за юристи, занимаващи се с наказателно право, както и представители на ключови институции в законодателния процес и на органи на съдебната власт.

Броят на участниците е ограничен и подборът им ще бъде извършен в периода 22 -24 март 2010г., за което одобрените кандидати ще бъдат уведомени в срок до края на работния ден на 25.03.2010г.

Целта на семинара е да повиши чувствителността на институционално ниво към престъпленията, мотивирани от предразсъдъци, и засилване на превенцията и борбата с дискриминацията посредством включването на средствата на наказателното правораздаване.

За повече информация и достъп до документите за регистрация в ДОКУМЕНТИ-Национален семинар на тема „Превенция и борба с дискриминацията чрез средствата на наказателното право „

Страница 21 от 21