Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Новини

Върховният административен съд с определение от 19 май 2016г. потвърди оставянето без разглеждане на жалбата на ССБ срещу решението на ВСС, с което се приема, че плащане на разходи на магистрати, направени за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, когато се намират в различни населени места, не следва да бъдат извършвани.

Прилагаме съдържанието на двете определения по адм. дело № 2346 / 2016 г. по описа на ВАС.

Уважаеми колеги,

Общото годишно събрание  на Съюза на съдиите в България ще се проведе на 07-08 октомври 2016 г. в Гранд хотел Пловдив (бивш Новотел Пловдив), гр. Пловдив.

Регистрация за събранието ще се приема през сайта на ССБ от 1 до 30 септември 2016 г.


Скъпи колеги,
    По повод професионалния ни празник, от името на Съюза на съдиите в България, се обръщаме към Вас, за да Ви поздравим и пожелаем да продължавате да отстоявате високото призвание на български съдии.
   Посрещаме Деня на юриста с наскоро приети изменения в основния ни закон, с които беше въведено отделно администриране от Висшия съдебен съвет на кадровите и дисциплинарните въпроси по отношение на съдии и прокурори и следователи. Все още обаче остава генерално нерешен на конституционно ниво въпросът с големите възможности за политическо влияние върху управлението на съдебната власт, доколкото половината изборни членове на пленума на ВСС се избират от парламентарно представените политически партии. Остана също нерешен проблемът с откъсването на изборните членове от тяхната професионална среда чрез запазване и на статута на ВСС, и на продължителността на мандата му.
......
  Честит професионален празник! Пожелаваме Ви да бъдете здрави и свободомислещи, справедливостта и върховенството на правото да бъдат на Ваша страна в делата, с които сте се заели и заедно да обединим усилията си в изграждането на независима и общественополезна съдебна система.

 

Управителен съвет на
Съюз на съдиите в България

Пълния текст  може да прочетете   т у к   или в прикачения документ

Съюзът на съдиите в България, с безкрайна загриженост и осъждайки остро предприетите срещу нашите колеги  действия, се присъединява към изразената подкрепа от страна на Асоциацията на европейските съдии за демокрация и свобода/MEDEL/ като се обръща с молба към всички наши колеги магистрати да се солидализират с тази позиция и реагират срещу опитите за ликвидирането на независимата съдебна система!
Публикуваме официалната декларация на Асоциацията на европейските съдии за демокрация и свобода/MEDEL/:

Комисията по журналистическа етика обяви решение, с което намира за основателна жалба на Съюза на съдиите в България срещу публикации в електронното издание на вестник "Труд"".

Решението може да прочетете  т у к

Във връзка с новостартиралата стажантска програма Съюзът на съдиите в България изказва своята благодарност към 228-та кандидати, изразили желание да станат част от екипа на ССБ.
На финалния етап до интервю бяха допуснати 9-ма участници.
За стажант беше избран Иван Петров от СУ „Св. Климент Охридски“.
Книгата „Изключващи вината обстоятелства в практиката на ВС и ВКС“, автор проф. д-р  Румен Марков, издателство Сиела, представлява вторият том от инициираната от председателката на наказателната колегия на ВКС съдия Павлина Панова поредица от издания, които съчетават научните виждания за определен институт на материалното и процесуално право, анализ на постановената съдебна практика, както и самото ѝ публикуване. Подобна симбиоза между теорията и практиката в правото не е реализирана до момента и ще бъде полезна не само за представителите на науката и за съдиите, не само за страните по делата, но и за развитието на правото.
Във втория том вниманието е фокусирано върху грешката, случайното деяние и изпълнението на неправомерна заповед, които, съгласно НК, изключват наказателната отговорност на субекта на престъплението. Посочените институти са разгледани в дълбочина и коментирани във връзка с приложените съдебни актове.
 
Проф. д-р Румен Марков завършва право в СУ „Св. Климент Охридски“. Специализира в Университета на Барселона. Започва професионалната си кариера като следовател. През 1985 г. е избран за асистент по наказателно право във Висшия институт на МВР. Преподавал е също в СУ „Св. Климент Охридски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ВСУ „Черноризец Храбър“ и др. През 1991 г. защитава докторска дисертация на тема „Доброволният отказ за извършване на престъплението“, а през 1998 г. е избран за доцент с хабилитациония му труд „Поощрителните норми в наказателното право“.

Повече за конкурса
LIBRe Essay Contest 2016 е отворен към български студенти в редовна или задочна форма на обучение или докторанти, или студенти, които в момента се обучават по студентска програма за обмен в чужбина. Инициативата е насочена към участници с мултидисциплинарни интереси, без ограничение на специалността, но със знания, творческо мислене и интереси в сферата на регулиране на дигиталното общество.
Фокус е поставен върху следните тематични направления:
•    Неприкосновеност на личния живот и наблюдение
•    Електронна търговия и електронни финанси
•    Електронно управление
•    Интелектуална собственост онлайн
•    Международно право в областта на информационните и комуникационните технологии
•    Информационна сигурност и компютърни престъпления
•    Нови медии и социално общество
•    Психология на киберпространството
•    Видео игри и общество
Оценителната комисия ще се състои от специалисти по право на ИКТ в т.ч. съдии, действащи адвокати, представители на централната администрация, ИТ специалисти, психолози и др. в зависимост от темите, на които отговаря изпратения труд.
Крайният срок за подаване на есета е 30.04.2016 г., а крайният срок за оценяване на изпратените работи и обявяване на резултатите е 31.05.2016 г.

Повече информация - т у к  или в прикачения документ.

Страница 6 от 21