Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
05 Ян 2014

Семинар „Новата концепция за дееспособността според Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания”

Прочетена 997 пъти

Съюзът на съдиите в България в партньорство с Български център за нестопанско право и подкрепата на Фондации "Отворено общество" организират семинар „Новата концепция за дееспособността според Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания”, който ще се проведе на 17.01.2014г. с начален час 10:00 ч. в Съдебната палата, Конферентна зала, ет. 1, гр. София.

Надяваме се да проведем задълбочен професионален разговор относно несъответствието на вътрешното ни право за поставяне на пълнолетни лица под запрещение с международните правни инструменти, в частност Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания от 2006г., ратифицирана от  България и в сила от 21.04.2012г., и възникналите след ратификацията предизвикателствата пред българските съдии.

Конвенцията на ООН не само популяризира човешките права на хората с увреждания, но и коренно променя класическите правни теории и законодателства, отнасящи се до правоспособността и дееспособността на физическите лица. Чл. 1 от Конвенцията дефинира, че хората с увреждания са „лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите”. Чл. 12 от Конвенцията признава правоспособност и дееспособност на хората с увреждания (психически, интелектуални и физически увреждания) наравно с всички останали хора във всички сфери на живота, т.е хората с увреждания са равнопоставени правни субекти. Те не само притежават права, но също така следва да могат да ги упражняват чрез лични действия. Намесата на държавата в ограничаване на тези права е силно ограничена само до осигуряване на мерки за защита и мерки за подкрепа, чрез който се осигурява личния избор на лицето според неговите желания и предпочитания. Конвенцията признава на хората с увреждания правото да притежават и наследяват имущество, да контролират собствените си финансови дела и да имат равен достъп до банкови кредити, ипотеки и други форми на финансово кредитиране, както и защита в случай на произволно отнемане на тяхно имущество. Чл. 13 гарантира достъпа на хората с увреждания до правосъдие, чл. 23 – правото да се сключи брак и се създаде семейство, да бъдат родители, чл. 29 – да гласуват и да бъдат избирани и т.н. Това е само кратък и неизчерпателен преглед на гарантираните права, който посочва, че се налага ревизия на института на запрещението по българското право, за да не бъде в противоречие с принципите на Конвенцията на ООН. В редица свои решения Европейският съд за правата на човека се е произнасял във връзка с установени нарушения на конкретни права на запретените лица.
 
По време на семинара, който се надяваме да се превърне в свободна работна дискусия, ще обсъдим и проблемите в съдебната практика, които поставя осъдителното решение на ЕСПЧ Станeв срещу България.

Република България е подписала Конвенцията на ООН през 2007г., външният министър на България е подписал Препоръка № R (99) 4 на Комитетът на министрите на Съвета на Европа с ангажименти в същата насока още през 1999г., а през 2012г. България бе осъдена от Европейския съд по правата на човека по делото Станев срещу България за отказан достъп до съд на български гражданин поради поставянето му под запрещение.  Въпреки тези ясни ангажименти за българската държава до ратифицирането на Конвенцията през 2012г., а и до сега - началото на 2014 г., вътрешното ни законодателство не е подготвено и приведено в съответствие с принципите на Конвенцията.

Българските съдии, които разглеждат дела за поставяне на граждани с увреждания под запрещение, срещат обясними затруднения при приложението на  вътрешното законодателство в съответствие с чл. 12 от Конвенцията. Прякото приложението на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания  и на ЕКПЧ на основание чл. 5, ал. 4 от Конституцията не решава проблемите на хората с уврежданията, защото липсват вътрешно правни механизми за определяне на конкретните мерки за защита и за подкрепа, които държавата и в частност съдът следва да осигури на хората с увреждания в България. Съдът е поставен в положение директно да прилага принципи и норми, за които липсват конкретни мерки по приложението, като по този начин е в риск да не даде пълна защита на лицата с увреждания - уязвима група на обществото.  Това неминуемо доведе до противоречива съдебна практика.          

Съществува реалната опасност от множество дела срещу България както пред Европейския съд по правата на човека, така и пред Съда на европейския съюз за правата на хората с увреждания, но въпроси по приложението на Конвенцията може да бъдат поставени и пред Комитета на ООН. Не това обаче трябва да бъде мотивът за нужната реформа, а общественият интерес и необходимостта държавата да гарантира и осигури на своите граждани дължимата закрила на основните им човешки права и адекватните мерки за защита и подкрепа.          

В тази ситуация съдиите сме длъжни да защитим правната сигурност, като инициираме задълбочен диалог по темата и обсъдим възможността за уеднаквяване на практиката си по подобни казуси. Можем да направим това именно чрез ангажираното си участие в професионална дискусия, в която да изслушаме становищата си по темите, включени в приложената програма.

Участници в семинара са съдии от Върховния касационен съд, съдии от всички окръжни и апелативни съдилища в България, доц. Кристиан Таков, ас. Венцислав Петров от СУ “Св. Климент Охридски”. Лектори и модератори на дискусията са съдия Борислав Белазелков (ВКС), съдия Светла Цачева (ВКС),  Надя Шабани (Програмен директор, БЦНП), Доц. Велина Тодорова (Институт за държавата и правото, БАН), Харалан Александров (социален антрополог), адвокат Анета Генова (Център за защита правата на хората с психични проблеми (MDAC), Мариета Димитрова (БЦНП), Валентина Христакиева (Директор, Глобална инициатива в психиатрията - България), Соня Владимирова и Илияна Малинова (Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения).

За гости на семинара са поканени представители на работната група към Министерство на правосъдието, която разглежда предложенията за законодателни промени с ръководител заместник-министър Сабрие Сапунджиева, представители на неправителствени организации, развиващи дейности, свързани с правата на хората с уврежданията – Български хелзински комитет, Български адвокати за правата на човека и др.

Програмата на семинара можете да видите  т у к   или в прикачения документ.

Материали за семинара можете да видите в прикачения архивиран файл.

Допълнителна информация по темата