Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Събрания

През изминалите петък и събота се проведе 19-тото по ред Общо събрание на Съюза.
Отново това бе средищно за общността събитие, на което имахме възможност да се срещнем с колегите от цялата страна като сред нас имаше и новоприсъединили се съдии. Ползваме възможността да им благодарим за позицията!
По дневния ред можем да откроим следното:
1.    ОС прие отчета на УС за изминалата година. Беше предложено от страна на Контролния съвет, с цел по-силна прозрачност при вземането на решения от страна управителния орган,  да се публикуват всички протоколи от заседания на УС. След дискусията и предвид необходимостта от вземането на почти ежедневни решения бе прието достъпни да бъдат протоколите, които пораждат правни и финансови последици за организацията.
2.    Бяха предложени две кандидатури за нов член на УС – на Стою Згуров и Емил Дечев. ОС избра Емил Дечев от СГС  и потвърди отговорността на Стою Згуров като член на Контролния съвет.
3.    Приетите промени в уставата на ССБ касаят:
- административния адрес на организацията – вече няма да бъде елемент от съдържанието на устава;
- Освен на английски език за международно утвърдено наименование на ССБ бе прието Bulgarian Judges Association;
- Неявяването на две поредни заседания на ОС не е основание за прекратяване на членството.
С това се изчерпаха организационните въпроси.
Професионалните дискусии в неформална обстанока бяха предшествани от две изчерпателни презентации относно нормата за натовареност. За това благодарим на Катя Николова от РС-Благоевград и на Калин Калпакчиев.
В събота имахме възможност да слушаме  Ричард Гейбриъл, съдия във Върховния съд на Колорадо по темата за  оценката на съда от потребители на съда и други юридически професии както и социолога Живко Георгиев относно резултатите от проведеното в 5 районни съдилища социологическо изследване на тема „Районните съдилища в контекста на местната общност“
До нови срещи на някое от предстоящите събития на ССБ, за които скоро ще Ви уведомим!
 
Отчет на УС на ССБ за 2016 г.
 
    
 

На 13-14.11.2015 г. се проведе годишното Общо събрание на Съюза на съдиите в България.

Гости на събранието бяха г-н Лозан Панов - председател на ВКС, г-н Христо Иванов - министър на правосъдието,  г-н Димитър Гочев - заместник-председател на СЮБ, г-н Атанас Илиев – член на УС на АПБ, г-н Драгомир Йорданов - директор на НИП.

На Общо събрание  беше избран нов Управителен съвет. Както е известно, съгласно Устава на ССБ, нов УС се избира на всеки 3 години. Избраните членове на УС избират измежду тях си председател. Никой няма право да е член на УС повече от 2 поредни мандата.
На Общото събрание бяха номинирани 12 колеги. Тези 7 от тях, които получиха най-много гласове, станаха членове на УС, следващите трима - на Контролния съвет. По всеобщо мнение на участниците, изборите бяха честни и демократични.
Беше взето и решение, да се закрие длъжността "изпълнителен директор" на ССБ.

Съставът на Управителния съвет е:

Председател на УС -  АТАНАС АТАНАСОВ, съдия в Софийския градски съд, Наказателна колегия
Изпълнителен секретар – ВЕСИСЛАВА ИВАНОВА, съдия в Софийския апелативен съд, Наказателна колегия
ИВАН ГЕОРГИЕВ – съдия в Софийския районен съд, Гражданска колегия – нов говорител на ССБ
ЙОРДАН ДАМАСКИНОВ – съдия в Русенския окръжен съд, Гражданска колегия
ЖИВКО ЖЕЛЕВ – съдия в районен съд Стара Загора, Гражданска колегия
НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ – съдия във Върховния административен съд
СТОЯН МАДИН – съдия в Софийския районен съд, Наказателна колегия

Съставът на Контролния съвет е:

ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА – съдия във Върховния административен съд
ВЛАДИСЛАВА ЦАРИГРАДСКА – съдия в районен съд Луковит
СТОЮ ЗГУРОВ – съдия в районен съд Смолян

Публикуваме следните отчетни документи:

Отчетен доклад на УС на ССБ за дейността през 2015 г. и за тригодишния период 2013-2015 г.;

Финансов отчет за 2015 г.;

Доклад на Контролния съвет на ССБ за 2015 г.

 


На 31 октомври и 1 ноември 2014 г. в  гр. Пловдив се проведе годишното общо събрание на Съюза на съдиите в България за 2014 г.
 
Гости на събранието бяха проф. Лазар Груев - Председател на ВКС, Н.Пр. Том ван Оорсхот - посланик на Кралство Нидерландия в България, г-н Христо Иванов - Министър на правосъдието,  адв. Валентин Брайков - член на Борда на директорите на Фондация Америка за България, г-н Ленко Ленков - Програмен директор "Гражданско общество и демократични институции" във Фондация Америка за България, г-н Драгомир Йорданов - Директор на НИП, г-н Атанас Илиев – член на УС на АПБ, г-н Десислав Данов - БИПИ, г-жа Иванка Иванова - Директор на правната програма на Институт Отворено общество, г-н Георги Милков - Център на НПО Разград.
 
Събранието премина при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на УС на ССБ за изминалия период - Таня Маринова - Председател на УС на ССБ;

2. Доклад на Контролния съвет - Николай Гунчев - Председател на КС на ССБ;

3. Приемане на отчета на УС и освобождаването му от отговорност.

По нейна молба със заявени лични и семейни причини Управителният съвет освободи Таня Маринова като председател. На нейно място за председател беше избран Борислав Белазелков - съдия от ВКС. Таня Маринова остава член на УС.
Заради възникнала несъвместимост поради назначаването му за заместник-министър на правосъдието и по негова молба Общото събрание освободи Петко Петков като член на УС.

4. Организационни въпроси.

5. Представяне на дейностите по разработване на юридическата дисциплина „Устройство и организация на съдебната власт", която обхваща всички въпроси за юридическия статус на съдията, правоотношението,  за възможностите му за честно кариерно израстване и укрепване на независимостта му като резултат и от повишаване на личната му компетентност за служебния му статут, за изискванията към административното управление на съда и за границите на допустимия контрол върху работата му; създаване на електронен сайт с библиотека, която включва всички устройствени и организационни нормативни актове за съдебната власт от 1880 г. досега, важни съдебни решения на национални, чуждестранни и международни съдилища, международноправи актове и научни разбработки за статуса на съдиите и независимостта на съдебната власт -  от съдия Мирослава Тодорова и  Калин Калпакчиев - член на ВСС

6. Представяне на холандския модел за обществена оценка качеството на управление на съдилищата – конституиране, правомощия и дейност на комисиите за външна инспекция на съдилищата
Лектор: г-жа Лизет ван Берген - съдия в Апелативен съд Амстердам и ръководител на проекта за външни инспекции на съдилищата

7. Второ направление на дейността за измерване на натовареността – холандската методология за определяне цената на правосъдието и очертаване на съдебната карта
Лектор: г-н Клейн Схипхорст – член на Съвета на съдебната власт в Кралство Нидерландия

8. Новата международночастноправна уредба на гражданските и търговските дела в сила от 10.01.2015 г.  – представяне на основните промени по Регламент (ЕС) № 1215/2012 (Брюксел Iа)
Лектор: д-р Боряна Мусева, главен асистент по международно частно право в Софийски университет „Св. Климент Охридски"; адвокат към Софийска адвокатска колегия


  

  

  

На 25 и 26 октомври 2013 г. в хотел Тримонциум гр. Пловдив се проведе годишното общо събрание на Съюза на съдиите в България за 2013 г.
 
Гости на събранието бяха г-жа Зинаида Златанова - Министър на правосъдието, проф. Лазар Груев - председател на ВКС, г-н Атанас Илиев – член на УС на АПБ, г-н Ленко Ленков – Фондация Америка за България.
 
Събранието премина при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на УС на ССБ за изминалия период - Таня Маринова - Председател на УС на ССБ;
2. Доклад на Контролния съвет - Николай Гунчев - Председател на КС на ССБ;
3. Обсъждане и приемане на Стратегическия план за 2014-2016г.
 
Всички отчети можете да прочетете в прикачените документи.
 
Лекции
 
1. "Практически въпроси при провеждане на емпирично изследване за тежестта на делата"
Лектори: Калин Калпакчиев (ВСС), Лилия Станкова и Живко Георгиев;
 
2. 2 алтернативни панела за наказателни и граждански съдии на тема "Обзор на тълкувателната практика на ВКС  през последната година".
Лектори: Павлина Панова (зам. председател на ВКС и председател на Наказателната му колегия) и Борислав Белазелков (съдия във ВКС);
 
3. "Отстояване независимостта на съдебната власт – предпазване от външни и вътрешни влияния върху съдиите" и
"Повишаване членската активност на професионалната съдийска организация"
Лектори: съдия Ейми Нектъм (Съд за непълнолетни, Бостън) и съдия Джоан Ирион (Апелативен съд, Калифорния);
 
4. "Предизвикателствата пред националния съдия при прилагане правото на Европейския съюз"
Лектор: Иван Стойнев
 
 
 
 
 
 
 
На 23-24.11.2012 г. се проведе годишното Общо събрание на ССБ, което беше и отчетно-изборно поради изтичане на тригодишния мандат на досегашния УС.
 
Досегашният председател на УС Мирослава Тодорова, която беше номинирана за нов мандат, оттегли кандидатурата си, като призова в новия УС да влязат нови лица, за да се покаже значителният човешки ресурс на съдийското съсловие, да се разшири представителството на съдиите в управителния орган и да се включат съдии от различни съдилища и съдебни райони. 
 
Общото събрание прие да разшири УС, като увеличи числеността му от 7 на 9 членове. 
Беше взето решение с единодушие досегашният председател М. Тодорова да продължи да работи за организацията под форма, избрана от новия УС. С това решение Общото събрание изрази одобрение и висока оценка на досегашната дейност на съюза.
 
В новият УС бяха избрани съдиите Атанас Атанасов - СГС, Борислав Белазелков - ВКС, Екатерина Николова - Районен съд - гр. Благоевград, Иван Ранчев - Апелативен съд - гр. Пловдив, Милена Златкова - ВАС, Мими Фурнаджиева - ВКС, Петко Петков - Районен съд - гр. София, Станислав Цветков - Районен съд - гр. Севлиево, Таня Радуловска-Маринова - Районен съд - гр. София. 
За първи път в УС на ССБ бяха избрани съдии от Пловдив и ВАС. 
 
УС избра за свой председател - съдия Таня Радуловска-Маринова. За първи път председател на УС на ССБ е районен съдия. За осигуряване на приемственост в управлението на ССБ за изпълнителен секретар на УС беше избран съдията от ВКС Борислав Белазелков, единственият член и на предишния УС. 
 
Мирослава Тодорова беше избрана от УС за изпълнителен директор - позиция на доброволни начала, която цели организационно укрепване на ССБ. 
 
Беше разширен членският състав и на постоянните комисии на ССБ със съдии, които се включват за първи път. 
За новия Управителен съвет ще бъде уведомена Международната асоциация на съдиите, чийто пълноправен член е ССБ. 
 
Една от основните теми, поставени за обсъждане, беше темата за преодоляването на проблема с неравномерната натовареност на съдиите, за изработване на критерии за оценяване на натоварването и дефиниране на разумната норма за натовареност на отделния съдия, представена от Калин Калпакчиев, член на ВСС.
 
 
 
 ,       
 
 
        
 

 

На 27 януари 2012 г. в хотел Тримонциум гр. Пловдив се проведе годишното общо събрание на Съюза на съдиите в България за 2011 г.
 
Гости насъбранието бяха проф. Лазар Груев, председател на ВКС, съдия Стефка Стоева – КС, съдия Румен Ненков – КС, Гергана Мутафова – зам.председател на Асоциацията на прокурорите в България, Владимир Първанов – зам.председател на Асоциация на административните съдии, Ленко Ленков – Фондация Америка за България.
 
Събранието премина при следния ДНЕВЕН РЕД:
 
1. Отчетен доклад за дейността на ССБ за 2011 г.
 
2. Доклад на Контролния Съвет
 
 
3. Отчет на Правно-етичната комисия.
 
4. Изложение на предложения за изменения в Закона за съдебната власт
 
 5. Дискусия