Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Обучение в България

На 10 юни 2016 г. (петък) Съюзът на съдиите в България организира семинар за съдиите от съдебен район Враца. Семинарът ще се проведе от 10:00 ч. в сградата на Съдебната палата в гр. Враца и ще бъде на тема "Нови положения в НПК".

Лектори: Лада Паунова - съдия във ВКС и Весислава Иванова - съдия в Апелативен съд, София.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!!!

На 22 юни 2016г, 11:00-16:30 ч. Международен правен център-ILAC в сътрудничество със Съюз на съдиите в България организира семинар на тема "Киберпрестъпления и сигурността онлайн". Семинарът ще се проведе в Конферентната зала на Съдебната палата, София.

Програма на семинара и регистрация може да намерите в прикачения документ.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

На 15 май 2015 г., в изпълнение на програмата си за обучение, Съюзът на съдиите в България проведе среща-дискусия със съдии от съдебен район Габрово, на която бяха обсъждани следните теми:

"Проблеми на първоинстанционното производство по ГПК. Доклад. Преклузии."
"Проблеми на въззивното производство по ГПК. Правомощия на въззивната инстанция."
"Групиране на наказанията"
 
Лектори бяха:
Светла Цачева - съдия във Върховен касационен съд, Борислав Белазелков - съдия във Върховен касационен съд и Валя Рушанова - съдия в Апелативен съд София.
 
В срещата участваха съдии от ОС Габрово, РС Габрово, РС Севлиево, РС Дряново и РС Трявна.
 
 Дискусията се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност"  с подкрепата на Фондация Америка за България
 
 
 
 

На 24 и 25 април 2015 г. Съюзът на съдиите в България проведе среща-дискусия, на която бяха обсъждани следните теми:


"Публичност и прозрачност на кадровата политика на ВСС и взаимодействие на ВСС с НПО"
"Регулация и кадастър"
"Актуална практика на ВАС по последните изменения на ЗКИР"

Лектори бяха: Даниела Мавродиева - съдия във ВАС,  Галина Солакова - съдия във ВАС и Камелия Маринова - съдия във ВКС.

Участие взеха административни и граждански съдии от Варна, Златоград, Луковит, Пловдив, София, Стара Загора.

Срещата се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност"  с подкрепата на Фондация Америка за България

Съюзът на съдиите в България проведе следните семинари-дискусии в гр. Несебър:

20-22 септември 2014 г.

1. Доказателствена тежест
2. Електронен документ и електронен подпис
3. Защита правата на човека в правото на ЕС

Лектори бяха АЛБЕНА БОНЕВА – съдия във ВКС, БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ – съдия във ВКС, Доц. д-р ГЕОРГИ ДИМИТРОВ - адвокат и експерт в областта на е-правосъдие, д-р ХРИСТО ХРИСТЕВ – преподавател по право на ЕС в Софийски университет „Св.Климент Охридски“

Участие взеха 43 съдии от цялата страна.

 

26-28 септември 2014г
 
Семинар-дискусия по ЗОДОВ, на която присъстваха 55 административни съдии .
 
Лектори бяха ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА - съдия във ВАС, ЖАНЕТА ПЕТРОВА - съдия във ВАС и МАРИО ПЪРВАНОВ - съдия във ВКС

 

Дискусиите се организираха от Съюза на съдиите в България и  се проведоха по проект "Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност"  с подкрепата на Фондация Америка за България

На 31 май 2014 г., в изпълнение на програмата си за обучение,  Съюзът на съдиите в България проведе семинар на тема „ОСОБЕНОСТИ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС ПРИ НАЛИЧИЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА КОМПЕТЕНТНОСТ“ с лектор – д-р БОРЯНА МУСЕВА, главен асистент по международно частно право в Софийски университет „Св. Климент Охридски”; адвокат към Софийска адвокатска колегия.
 
В семинара взеха участие повече от 60 съдии от цялата страна,  като бяха дискутирани следните теми:
 
I. Особености на гражданския процес при наличие на международен елемент
 
Страни
• Физически лица: местоживеене/обичайно местопребиваване/ гражданство/ адрес;
• Юридически лица:
-     седалище, централно управление, основно място на дейност, клон;
-     електронни сайтове за проверка на правосубектност и представителна власт;
 
Връчване на документи в чужбина
• Какво подлежи на връчване?
•  Кога трябва да се връчва в чужбина?
•  Начини на връчване;
•  Съвместимост на изискването за „съдебен адрес“ у нас с практиката на СЕС;
 
Доклад по делото
• Установяване на международния елемент?
• Определяне на приложимото право?
• Правна квалификация?
• Разпределение на доказателствената тежест?
 
Тежест на доказване и допустими доказателствени средства
•  Особености според Регламент Рим І и Рим ІІ;
•  Oсобености според Виенската конвенция за международна продажба на стоки;
 
Събиране на доказателства в чужбина
• Съотношение между националния ред, Регламент (ЕО) № 1393/2007, Хагската конвенция за събиране на доказателства в чужбина и ДПП;
•  Начини на събиране на доказателства;
 
Установяване съдържанието на чуждото право
•  Способи;
•  Ролята на страните и на съда;
 

II. Определяне на международна компетентност
 
Основания за учредяване на международна компетентност на българския съд според Регламент Брюксел І, Брюксел Іа (приложим след 10.01.2015 г.) и КМЧП
•  Изключителна компетентност;
•  Мълчаливо учредена компетентност;
•  Споразумение за избор на съд;
•  Компетентност в защита на по-слабата страна;
•  Обща компетентност;
•  Допълнителна компетентност
                                
Международна компетентност при обезпечаване на иск
•  Уредба в Регламент Брюксел І, Брюксел Іа и КМЧП;
•  Проект на Регламент за европейски запор на банкови сметки;

Международна компетентност при несъстоятелност
•  Уредба в Регламент (ЕО) № 1346/2000;
•  Практика на СЕС;

Проверка за наличие/липса на международна компетентност
•  Уредба според Регламент Брюксел І, Брюксел Іа, Регламент №1346/2000 и КМЧП;
•  Поведение на съда при неявяване на ответника;
 
 

Семинарът се организира от Съюза на съдиите в България  и се проведе по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“ с подкрепата на Фондация Америка за България

На 9 май 2014 г. Съюзът на съдиите в България проведе семинар за съдиите от съдебен район Шумен на тема "Отстранимите съществени нарушения на процесуални правила по смисъла на НПК, допуснати в хода на досъдебното и съдебно производство, като основания за връщане на делото на прокурора, съответно на първа инстанция. Конкретните разпоредби, чието приложение представлява интерес са: чл. 248 ал.1, т.3, чл. 288 т.1, чл. 335 ал.2 вр. с чл. 348 ал.3 т. 1, т.2 и т.3 от НПК" с лектори  съдия Мирослава Тодорова и съдия Атанас Атанасов.
 
На семинара присъстваха съдии, прокурори, адвокати, следователи и разследващи полицаи от Шумен, Нови Пазар и Велики Преслав.
 
 
 
 
Международната магистърска програма „Право на ЕС”
в Юридическия факултет на Софийския университет
организира за трети път
Дни на европейското правосъдие в България
Първа лектория от поредицата, посветена на 50-годишнината от историческото решение на Съда на ЕС по делото Costa / ENEL
(със съдействието на Френския институт в България)
 
 „Съюзното и националното право: френското виждане за йерархията на нормите, директния ефект и преюдициалните запитвания”
    
Лектор:
съдия Ив Гунен (Yves Gounin),
член на Държавния съвет (с функции на Върховен административен съд) на Франция
 
сряда, 26 март 2014 г. 18.00 ч., 224 ауд. на ЮФ на СУ
Осигурен е пълен експертен превод
Страница 1 от 2