Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

"Уважаеми народни представители,
 
На 21.03.2014 г. инициираната от Съюза на съдиите в България вътрешносъсловна консултация приключи с публичното изслушване на съдиите, дали съгласието си да бъдат издигнати кандидатурите им за главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Всички участвали в публичното обсъждане оценяват високо проведения откровен разговор за проблемите в съдебната система, мястото и ролята на Инспектората към Висшия съдебен съвет като орган, призван да предлага и реализира работещи решения за подобряване на работата на съда, прокуратурата и следствието. За задълбоченото и съдържателно качество на проведената дискусия съществен принос имат всички съдии с активна позиция и неправителствените организации, които се включиха в процеса и заедно поставиха за обсъждане повече от сто въпроса за различни аспекти от дейността на главния съдебен инспектор. Считаме, че така проведеното публично обсъждане показа, че гражданското общество има вътрешен потенциал и е способно да генерира общи идеи и да подкрепя общи предложения за усъвършенстване на отношенията в обществото и ефективното функциониране на институциите..."

 

Цялото обръщение на 12-те професионални и неправителствени организации можете да прочетете   т у к   или в прикачения документ.

Изслушването се проведе публично на 21 март 2014 г. в конферентната зала на Съдебната палата пред съдии, представители на неправителствени организации и журналисти, продължи близо три часа и беше излъчвано онлайн.

Архивен запис на изслушването можете да видите   т у к

Уважаеми колеги,

Предлагаме на Вашето внимание зададените до този момент въпроси към приелите номинации съдии.

Общи въпроси към двете съдии

Въпроси към съдия Теодора Точкова

Въпроси към съдия Вера Чочкова

      "Управителният съвет на Съюза на съдиите в България категорично осъжда поредния случай на груба намеса в работата на съда и уронване на авторитета му чрез непремерени и необосновани изказвания на ръководител на парламентарно представена политическа сила. Намираме за абсолютно недопустимо от парламентарната трибуна да се коментира правилността на съдебни актове, каквито са невлязла в сила първоинстанционна присъда и окончателно определение, решаващо въпроса за мярката за неотклонение на подсъдим по същото висящо дело.
    Принципите на правовата държава и разделението на властите изключват възможността, представители на законодателната власт и политически фигури да се произнасят по въпроси, които са от изключителната компетентност на съда..."

Целия текст на писмото можете да прочетете   т у к   или в прикачения документ.

Публичното обсъждане на кандидатите ще се проведе на 21 март 2014 г.
и ще е открито за медиите.    Управителният съвет на Съюза на съдиите в България обявява, че излъчването на кандидати за длъжността Главен съдебен инспектор в рамките на обявената вътрешно-съсловна консултация приключи успешно.

    От номинираните от професионалната общност дванадесет съдии двама дадоха съгласие за участие в следващия етап от консултациите. Това са съдиите Вера Чочкова от Софийски градски съд и Теодора Точкова, председател на Административен съд – Хасково.
    Предстои провеждането на публично обсъждане на предложенията. То ще се състои на 21 март 2014 г. от 10.00 ч. в Конферентната зала на Съдебната палата в София. За участие в него ще бъдат поканени съсловните магистратски организации, както и неправителствени организации, развиващи дейност за утвърждаване на правовата държава и върховенството на закона. По време на обсъждането всеки от номинираните ще има възможност да се представи и да изложи вижданията си за дейността на ИВСС. Впоследствие ще им бъдат зададени, след тяхното обобщаване, постъпилите по електронната поща въпроси, като ще бъде дадена възможност на поканените на изслушването съсловни и неправителствени организации за задаване на допълнителни такива.
    Целта е да се установи каква е съсловната и обществената подкрепа за предложените кандидати. За да се включите в публичното обсъждане и в съответствие с утвърдената от Разширения управителен съвет на ССБ рамка на консултацията, обявяваме, че в срок до 20 март 2014 г. на електронната поща на съюза Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. можете да изразите становище и да зададете своите въпроси към двамата съдии, приели номинацията. Те ще бъдат обобщени и зададени по време на изслушването им.

    Публичното обсъждане ще бъде открито за представителите на медиите и ще бъде предавано пряко по интернет на адрес http://www.judgesbg.org.

    След обсъждането, УС на ССБ ще вземе решение дали кандидатурите на Вера Чочкова и Теодора Точкова да бъдат официално подкрепени и излъчени от името на съсловната организация. След това предстои народните представители да преценят дали да внесат тези номинации за разглеждане в Народното събрание.

    Съсловната организация ще продължи обобщаването на събраната информация и повдигнатите по време на дискусията въпроси за действащата правна уредба на конституирането на ИВСС, неговия състав, правомощия и дейност до момента, както и перспективите за развитие.

    ССБ изказва своето удовлетворение от успешното приключване на първия етап от вътрешно-съсловните консултации за избор на Главен съдебен инспектор. Убедени сме, че предстоящото публично обсъждане ще допринесе не само за пълната прозрачност на процеса, но и за предлагането на безспорен кандидат за тази длъжност.
    Оценяваме високо способността на професионалната общност да реагира компетентно и задълбочено в подкрепа на съсловните усилия за демократизиране на процесите в съдебната система и работата на държавните институции.

    Представяме професионалните автобиографии на Вера Чочкова и Теодора Точкова, както и подадените за тях писмени номинации.

Автобиография на Вера Чочкова

Автобиография на Теодора Точкова

Номинация за Вера Чочкова

Номинация за Теодора Точкова

По-долу можете да видите профил  в Judicialprofiles.bg към представянията на Теодора Точкова и Вера Чочкова, изготвени по методологията на Инициативата за прозрачни съдебни назначения.

Вера Чочкова

Теодора Точкова

 

05 Мар 2014

Съобщение

           Уважаеми колеги,
 
          Управителният съвет на ССБ съобщава, че в проведената до момента консултация в професионалната общност за номиниране на кандидати за длъжността „главен инспектор” започна вътрешносъсловна дискусия за ролята, мястото и изискванията към Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС).  Намираме провеждането й за полезно, тъй като на първо място се утвърди профил, съдържащ обективни критерии към законоустановеното изискване заемащите длъжността да притежават високи нравствени и професионални качества. На следващо място консултацията не се ограничи до номиниране на кандидати, а се фокусира върху обсъждане на принципните въпроси по правомощията на този орган, начина на неговото конституиране, извършената до момента дейност и перспективите му. Колегите се включиха активно в дебата и продължават да търсят подходящ кандидат, след като възприеха поставените в профила критерии. В рамките на вътрешната консултация бяха издигнати кандидатури на съдии, които по преценка на професионалната общност са утвърдени професионалисти и безспорни авторитети с необходимите морални устои, достойни да ръководят контролния орган. Нито един от предложените до момента не даде своето съгласие да участва в обсъждане за евентуално излъчване на неговата номинация за главен инспектор. След окончателното приключване на консултацията ще обобщим техните основания.

Уважаеми колеги,

Съюзът на съдиите в България откри нова рубрика  Добри практики, в която ще публикуваме информация за полезни дейности и политики в българските съдилища, както и опит от чуждестранни правни системи в областите, които представляват интерес за съдиите сега.

Първите добри национални практики са предоставени от съдия Екатерина Николова, Председател на РС-Благоевград, и съдия Мирослав Начев, Председател на ОС-Кюстендил.

Първите публикации от международния опит са "Способи за справяне с натовареността в Норвегия" и "Насоки на комитета на министрите на Съвета на Европа за правосъдие, съобразено с интересите на детето".

"По повод изявленията на господин Румен Петков на пресконференция от 26.02.2014 г. по отношение на конкретен съдия заради постановен от него съдебен акт Съюзът на съдиите в България изразява следното становище.
Смятаме за абсолютно неприемливо в правовата държава активни политици да уронват авторитета на съдебната власт, като - неудовлетворени от изхода на дело, по което са страна, или пък заради политическа демагогия - разпространяват персонални критики и позорящи квалификации за съда...
 
...Отново се обръщаме към българските политици да не преминават границата между основателната критика и неподправената манипулация. Напомняме, че съдът е длъжен да прилага закона еднакво спрямо всички граждани и не може да осигури справедлив съдебен процес, ако вътрешното му убеждение се формира под влиянието на предварително формирани очаквания и натиск."

 

Можете да прочетете становището  т у к   или в прикачения документ.

Уважаеми колеги,
Управителният съвет на ССБ Ви уведомява, че в първоначално обявения срок – до 21.02.2014г. постъпиха номинации за девет съдии, които да бъдат излъчени в рамките на вътрешносъсловните консултации като възможни кандидати за главен съдебен инспектор. След проверка за съответствието на номинациите с обявените рамки на вътрешносъсловните консултации и с изискванията на закона към кандидатите за наличие на конкретно установена продължителност на професионален стаж, УС на ССБ осъществи контакт с номинираните съдии, като част от тях поискаха да им бъде дадено допълнително време, за да вземат решение дали са съгласни да продължи участието им като кандидати в по-нататъшните етапи от вътрешносъсловната консултация. Като обсъди това желание на номинираните колеги, УС на ССБ реши да удължи до 28.02.2014г. срока за представяне на номинации за кандидати за главен съдебен инспектор. Призоваваме в така удължения срок активно да обсъдите със своите колеги по месторабота кои са подходящите представители на професионалното ни съсловие, които притежават качествата, посочени в очертания профил на кандидата за длъжността и да ги номинирате мотивирано с писма, изпратени до официалния адрес на ССБ.
"По повод събитията, които се разразиха в град Пловдив на 14.02.2014 г. – дата, на която Пловдивският апелативен съд разглеждаше дело за собствеността на „Куршум джамия” в град Карлово, Съюзът на съдиите в България изразява (ССБ) следното становище:
 
Не оспорваме конституционно гарантираните права на гражданите на град Карлово свободно да изразяват мнението си за собствеността на “Куршум джамия”,  включително чрез мирно събрание или манифестация. Считаме обаче за напълно недопустим натиска, който се упражнява върху съда, разглеждащ спора между Мюсюлманското изповедание в България и община Карлово. Без да коментираме предмета на конкретното дело и неговия ход, като съсловна организация на съдиите искаме да припомним, че съдът е длъжен да приложи закона такъв, какъвто е приет от Народното събрание и не може да се подчинява на какъвто и да било натиск.
 
Съюзът на съдиите в България счита, че следва най-общо да информира гражданите за приложимото законодателство, отнасящо се до така наречените „вакъфски имоти”, включително и междудържавните договори, по които България е страна..."

 

Можете да прочетете становището  т у к  или в прикачения документ.

 

Страница 55 от 63