Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

Уважаеми колеги,

Излезе книжка 2/2013 г. на "Съдийски вестник", която можете да прочетете   т у к

 

Издаването на "Съдийски вестник" се осъществява по проект "Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност" с подкрепата на Фондация Америка за България.

Съюзът на съдиите в България в партньорство с Български център за нестопанско право и подкрепата на Фондации "Отворено общество" организират семинар „Новата концепция за дееспособността според Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания”, който ще се проведе на 17.01.2014г. с начален час 10:00 ч. в Съдебната палата, Конферентна зала, ет. 1, гр. София.

Надяваме се да проведем задълбочен професионален разговор относно несъответствието на вътрешното ни право за поставяне на пълнолетни лица под запрещение с международните правни инструменти, в частност Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания от 2006г., ратифицирана от  България и в сила от 21.04.2012г., и възникналите след ратификацията предизвикателствата пред българските съдии.

Конвенцията на ООН не само популяризира човешките права на хората с увреждания, но и коренно променя класическите правни теории и законодателства, отнасящи се до правоспособността и дееспособността на физическите лица. Чл. 1 от Конвенцията дефинира, че хората с увреждания са „лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите”. Чл. 12 от Конвенцията признава правоспособност и дееспособност на хората с увреждания (психически, интелектуални и физически увреждания) наравно с всички останали хора във всички сфери на живота, т.е хората с увреждания са равнопоставени правни субекти. Те не само притежават права, но също така следва да могат да ги упражняват чрез лични действия. Намесата на държавата в ограничаване на тези права е силно ограничена само до осигуряване на мерки за защита и мерки за подкрепа, чрез който се осигурява личния избор на лицето според неговите желания и предпочитания. Конвенцията признава на хората с увреждания правото да притежават и наследяват имущество, да контролират собствените си финансови дела и да имат равен достъп до банкови кредити, ипотеки и други форми на финансово кредитиране, както и защита в случай на произволно отнемане на тяхно имущество. Чл. 13 гарантира достъпа на хората с увреждания до правосъдие, чл. 23 – правото да се сключи брак и се създаде семейство, да бъдат родители, чл. 29 – да гласуват и да бъдат избирани и т.н. Това е само кратък и неизчерпателен преглед на гарантираните права, който посочва, че се налага ревизия на института на запрещението по българското право, за да не бъде в противоречие с принципите на Конвенцията на ООН. В редица свои решения Европейският съд за правата на човека се е произнасял във връзка с установени нарушения на конкретни права на запретените лица.
 
По време на семинара, който се надяваме да се превърне в свободна работна дискусия, ще обсъдим и проблемите в съдебната практика, които поставя осъдителното решение на ЕСПЧ Станeв срещу България.

Република България е подписала Конвенцията на ООН през 2007г., външният министър на България е подписал Препоръка № R (99) 4 на Комитетът на министрите на Съвета на Европа с ангажименти в същата насока още през 1999г., а през 2012г. България бе осъдена от Европейския съд по правата на човека по делото Станев срещу България за отказан достъп до съд на български гражданин поради поставянето му под запрещение.  Въпреки тези ясни ангажименти за българската държава до ратифицирането на Конвенцията през 2012г., а и до сега - началото на 2014 г., вътрешното ни законодателство не е подготвено и приведено в съответствие с принципите на Конвенцията.

Българските съдии, които разглеждат дела за поставяне на граждани с увреждания под запрещение, срещат обясними затруднения при приложението на  вътрешното законодателство в съответствие с чл. 12 от Конвенцията. Прякото приложението на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания  и на ЕКПЧ на основание чл. 5, ал. 4 от Конституцията не решава проблемите на хората с уврежданията, защото липсват вътрешно правни механизми за определяне на конкретните мерки за защита и за подкрепа, които държавата и в частност съдът следва да осигури на хората с увреждания в България. Съдът е поставен в положение директно да прилага принципи и норми, за които липсват конкретни мерки по приложението, като по този начин е в риск да не даде пълна защита на лицата с увреждания - уязвима група на обществото.  Това неминуемо доведе до противоречива съдебна практика.          

Съществува реалната опасност от множество дела срещу България както пред Европейския съд по правата на човека, така и пред Съда на европейския съюз за правата на хората с увреждания, но въпроси по приложението на Конвенцията може да бъдат поставени и пред Комитета на ООН. Не това обаче трябва да бъде мотивът за нужната реформа, а общественият интерес и необходимостта държавата да гарантира и осигури на своите граждани дължимата закрила на основните им човешки права и адекватните мерки за защита и подкрепа.          

В тази ситуация съдиите сме длъжни да защитим правната сигурност, като инициираме задълбочен диалог по темата и обсъдим възможността за уеднаквяване на практиката си по подобни казуси. Можем да направим това именно чрез ангажираното си участие в професионална дискусия, в която да изслушаме становищата си по темите, включени в приложената програма.

Участници в семинара са съдии от Върховния касационен съд, съдии от всички окръжни и апелативни съдилища в България, доц. Кристиан Таков, ас. Венцислав Петров от СУ “Св. Климент Охридски”. Лектори и модератори на дискусията са съдия Борислав Белазелков (ВКС), съдия Светла Цачева (ВКС),  Надя Шабани (Програмен директор, БЦНП), Доц. Велина Тодорова (Институт за държавата и правото, БАН), Харалан Александров (социален антрополог), адвокат Анета Генова (Център за защита правата на хората с психични проблеми (MDAC), Мариета Димитрова (БЦНП), Валентина Христакиева (Директор, Глобална инициатива в психиатрията - България), Соня Владимирова и Илияна Малинова (Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения).

За гости на семинара са поканени представители на работната група към Министерство на правосъдието, която разглежда предложенията за законодателни промени с ръководител заместник-министър Сабрие Сапунджиева, представители на неправителствени организации, развиващи дейности, свързани с правата на хората с уврежданията – Български хелзински комитет, Български адвокати за правата на човека и др.

Програмата на семинара можете да видите  т у к   или в прикачения документ.

Материали за семинара можете да видите в прикачения архивиран файл.

Допълнителна информация по темата

 

"... Както и в позицията си до 41-тото Народно събрание във връзка с процедурата за избор на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет, така и сега изразяваме убедеността си, че основното предназначение на прозрачността на процедурата по избор на длъжности в съдебната власт е да се осигури възможността на магистратите и останалите граждани да видят как се извършва внимателният и обоснован подбор на кандидатите – по какъв начин партиите стигат до определена номинация, какви препоръки за нея са били търсени в професионалните среди, на какво вътрешно партийно обсъждане е била подложена, как са осъществени дебатите с другите парламентарно представени партии...


... Считаме обаче, че предвиденият в приетите Процедурни правила срок от три работни дни за внасяне на предложения за кандидати по време на Коледните празници поражда усещане за прикритост. Създава се впечатление, че дори да е проведена дискусия в парламентарно представените партии за необходимостта от реформа на Инспектората на съдебната власт и за специфичния висок професионализъм, който изисква тази ситуация от главния инспектор, дебатът и селекцията отново са задкулисни... "

Текстът на писмото можете да прочетете   т у к   или в прикачения документ.

ОБЯВА

Подбор на кандидатури за командироване на български съдии в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека

Публикувана в сайта на ВСС (Съобщения и обществени поръчки)

Висшият съдебен съвет на Република България е бенефициент по Норвежкия финансов механизъм с проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система”. За постигане на Цел 2 на проекта - Повишаване на капацитета на членовете на българската съдебна система във връзка със спазването и прилагането на разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека, е предвидено командироването на 9 български съдии, на три групи от по трима, като стажанти в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, Франция. Първата група бе командирована за срок от една година с решение ВСС по Протокол № 24/20.06.2013 г.

Висшият съдебен съвет бе поканен от страна на Регистратурата на ЕСПЧ да командирова следващата група от трима български съдии от 01 април 2014 г. за първоначален период от 6 месеца до 30 септември 2014 г. След изтичане на първоначалния период, те ще се завърнат в България до края на годината, като подновят изпълнението на задълженията си в Регистратурата на ЕСПЧ от 01 януари 2015 г. до 30 юни 2015 г. Третата група съдии ще започне работа в ЕСПЧ от 01 юли 2014 г. за срок от една година, до 30 юни 2015 г. Прекъсването от три месеца при втората група е наложено от разпоредбата на чл. 11 ал. 1 на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина ограничение, според която общата продължителност на всички командировки на командировано лице за една календарна година не може да превишава 180 дни.

В тази връзка, със свое решение, Висшият съдебен съвет откри процедура за подбор на кандидатури за втората и третата група от по трима командировани съдии в Регистратурата на ЕСПЧ. По препоръка на ЕСПЧ, подборът за двете групи ще се извърши едновременно.

Всеки кандидат следва да подаде заявление в свободен текст, в което следва да се съдържат трите му имена, настояща месторабота и длъжност, информация за контакт, мотивите на кандидатстване, както и за коя от двете групи кандидатства. Към заявлението следва да бъдат приложени следните документи:
1. автобиография (CV) в европейски формат на два езика (български и английски или български и френски език), като задължително се посочва и адрес на електронна поща;
2. свидетелство за съдимост, че кандидатът не е осъждан;
3. декларация в свободен текст, с която да декларира продължителността на съдийския стаж, че не са му налагани дисциплинарни нарушения за накърняване престижа на съдебната власт и че не е бил командирован по реда на Наредбата за служебните командировки и специализациите в чужбина през текущата календарна година;
4. Сертификат за владеене на изисквания език/езици или декларация, че нивото на владеене на езика/езиците отговаря на минимално ниво C1 съгласно Европейската езикова рамка;
5. медицински документ, че не страда от психическо заболяване, издаден от лечебно заведение, което има право да извършва такава дейност;
6. други документи за установяване съответствието с изискванията за подбор и за други относими обстоятелства по преценка на кандидата.

Заявленията ведно с посочените по-горе документи следва да бъдат подадени в срок до 17 януари 2014 г. (петък), на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и на хартиен носител в деловодството на ВСС на адрес: гр. София 1000, ул. “Екзарх Йосиф” № 12. Заявленията се подават лично или чрез изрично упълномощено лице, без нотариална заверка на подписа.

Приложено може да намерите одобрената с решение на ВСС Методология за подбор и оценка на кандидати за провеждане на стаж в Регистратурата на ЕСПЧ, в която са уредени критериите за подбор на кандидатите, условията на командироването и статута на командированите лица.

Лица за контакт в Администрацията на ВСС: Христина Тодорова - директор дирекция „Международна дейност”, тел.: 02/9304942 и Аделина Кандова - ст. експерт - международна дейност, дирекция „Международна дейност”, тел.: 02/9304335.

Дата на публикуване:13.12.2013 г.

Приложени са следните прессъобщения:

1. Решение по дело T‑79/12 Cisco Systems Inc. и Messagenet SpA/Комисия 

Придобиването на Skype от Microsoft е съвместимо с вътрешния пазар 

Сливането не ограничава конкуренцията нито на пазара на видеокомуникациите за широкия кръг потребители, нито на пазара на търговските комуникации

2. Решение по дело C-267/12 Frédéric Hay/Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres :

Служител, който сключва граждански пакт за солидарност с партньор от същия пол, трябва да има право на същите предимства като предоставяните на колегите му при встъпването им в брак, когато сключването на брак е забранено за двойките с хомосексуална ориентация

Отказът да му се признае право на тези предимства представлява пряка дискриминация, основана на сексуалната ориентация

3. Решение по дело T-240/10 Унгария/Комисия :

Общият съд отменя решенията, с които Комисията разрешава пускането на генетично модифицирания картоф „Amflora“ на пазара

Комисията е нарушила процесуалните правила на режимите за разрешаване на ГМО в Съюза

За да прочетете прессъобщенията, моля натиснете   т у к

 

През 1913 година за обединените околии на гр. Горна Джумая, Мелник, Неврокоп, Петрич и Струмица, се създава общ Окръжен мирови съд със седалище в гр. Струмица.

През 1920 година седалището на Окръжния съд е преместено в гр. Горна Джумая, където остава и до днес.

 

На 10 декември 2013 г. в Съдебната палата на Окръжен съд се проведе празнична церемония по повод 100 години съд в Благоевград.

 

Кратка презентация по повод на годишнината можете да видите   т у к

 

 

За шеста поредна година Българският хелзинкски комитет (БХК) раздаде наградите за принос към правата на човека и правозащитността. С голямата награда "Човек на годината" 2013 бяха отличени бежанците и групата "Приятели на бежанците".

С втора награда "Човек на годината" бе отличен  Калин Калпакчиев - член на ВСС. Мотивите за избора му бяха, че работи неуморно за една по-прозрачна съдебна система, за решаване на проблема със случайното разпределение на делата, както и затова, че изразява остри позиции за лишената от обществено доверие кадрова политика на ВСС. Не на последно място, Калин Калпакчиев е поощрен и за създаването на блог, чрез който осигурява достъп на гражданите в дебатите, свързани с дейността на ВСС.

Съюзът на съдиите в България (ССБ) връчи Специалната награда на ССБ за най-добра писмена работа в Националния конкурс за студенти - 2013 г., на  Цветелина Христова Байрактарова – студент в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, за съчинението „За някои проблеми, свързани с неустойката, задатъка и отметнината“.

Приложенo е следното прессъобщениe: 

Решение по дела C-111/10, C-117/10, C-118/10 и C-121/10 Комисия/Съвет 

Съдът отхвърля жалбите на Комисията срещу решенията на Съвета за предоставяне на държавна помощ от Литва, Полша, Латвия и Унгария за закупуване на земеделска земя в периода 2010—2013 г. 

При приемане на обжалваните решения Съветът е отчел значителната промяна в обстоятелствата, свързана с последиците от икономическата и финансова криза, предизвикани през 2008 г. и 2009 г. в земеделския сектор в тези държави


За да прочетете прессъобщението, моля натиснете  т у к

 

Страница 57 от 63