Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

На 29 ноември 2013 г. Съюзът на съдиите в България, съвместно с ОС Благоевград проведе обучение на тема "Техники за справяне със стреса и стресоустойчивост за магистратите" с лектор Румен Петров - преподавател в НБУ. Гост на семинара беше Калин Калпакчиев, който отговори на въпроси, свързани с дейността на ВСС.

На семинара присъстваха съдии от целия Благоевградски съдебен район.

 

 

Семинарът се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“ с подкрепата на Фондация Америка за България.

Приложенo  е следното прессъобщениe:

Решение по дело C- 576/11 Комисия/ЛюксембургНа Люксембург са наложени имуществени санкции поради неизпълнение на решение на Съда от 2006 г. във връзка с неправилно транспониране на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води

Съдът осъжда Люксембург да заплати еднократна сума в размер на 2 милиона евро и периодична имуществена санкция в размер на 2 800 EUR за всеки ден закъснение при прилагането на мерките, необходими за изпълнението на първото съдебно решение от 2006 г., до пълното изпълнение на второто съдебно решение, постановено на днешна дата

За да прочетете прессъобщението, моля натиснете  т у к

 

Приложени са следните прессъобщения: 

1.    Заключение на генералния адвокат по дело C-314/12 UPC Telekabel Wien GmbH/Constantin Film Verleih GmbH и Wega Filmproduktionsgesellschaft Gmb 

Според генералния адвокат Pedro Cruz Villalón интернет доставчикът може да бъде задължен да блокира достъпа на клиентите си до уебсайт, който нарушава авторски права

В съдебното решение, с което се налага такова задължение, трябва да се посочват конкретни мерки за блокиране и да се осигурява справедливо равновесие между противоположните интереси, защитени като основни права  

2.    Решения по дела C-40/12 P, C-50/12 P и C-58/12 P Gascogne Sack Deutschland GmbH, Kendrion NV и Groupe Gascogne SA/Комисия 

Съдът потвърди решението на Общия съд относно участието на дружествата Gascogne Sack Deutschland, Groupe Gascogne и Kendrion в картел на пазара на найлоновите промишлени торби 

Тези дружества обаче могат да предявят искове за обезщетение с оглед поправянето на вредите, които евентуално са претърпели поради прекомерната продължителност на производството пред Общия съд


За да прочетете прессъобщенията, моля натиснете  т у к

През ноември 2013г. започна изпълнението на проект „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България”, финансиран от Правителството на Кралство Нидерландия. Партньор на ССБ по проекта е Холандския Съюз на съдебната власт (Nederlandse Vereniging Voor Rechtspraak, NVvR). Срокът за изпълнение на инициативата е 30 месеца, а общият размер на предоставения грант е € 150, 390.

Проектът е насочен към:
1. Обмен на информация, знания и добри практики, свързани с:
- управление потока на делата, отстраняването и предоляването на затрудненията в работата на отделния съдия;
- дефинирирането на индивидуалната норма за натовареност на съдията и тази на съда, в който работи; за мерките за регулиране на еднаква натовареност и за преодоляване на свръхнатовареност;
- влиянието на нормата за натовареност върху бюджетирането.

2. Сравнителноправно изследване на дисциплинарния процес на съдията в Кралство Нидерлания за търсене на решения за преодоляване на недостатъците на дисциплинарния процес на българските съдии и привеждането му в съответствие с международните стандарти за независимост на съда;

3. Разработване на система за обучение на съдии и студенти по право на нова юридическа дисциплина – “устройство и организация на съдебната власт”, която обхваща всички въпроси за юридическия статут на съдията, за възможностите му за честно кариерно израстване и укрепване на независимостта му като резултат и от повишаване на личната компетентност за служебния му статут, за изискванията към административното управление на съда и за границите на допустимия контрол върху работата му.

4. Започване на съвместната работа по изготвяне на сравнителен анализ на правната регламентация в Холандия и България от гледна точка на стандартите на ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ, Венецианската комисия и КСЕС:
-    статут на съдията; възникване, изменение, прекратяване на правоотношението на съдията;
-    критерии за професионална оценка на работата на съдията;
-    критерии за оценка на качеството на съдебните актове;
-    основания и процедура за налагане на дисциплинарни наказания;
-    анализ на дейността на ИВСС – нормативна уредба и фактическа практика – дефинирането на границите на външния контрол върху работата на съдията, без това да позволява накърняване на неговата независимост; възможност, като същевременно повишава ефективността на дейносттите, които съдействат за осъществяване на правораздаването (по администриране и управление на съда);
-    практически правила за сътрудничество между съдилищата от държавите членки на ЕС по конкретни дела;

5. Наръчник за управление на съдилищата, съставен на базата на изготвения анализ и систематизиране на действащите правила в България и др.

Блогът на Калин Калпакчиев - член на Висшия съдебен съвет с актуална информация за внесените от него предложения до ВСС и различни негови комисии - продължение.

За да прочетете, моля натиснете   т у к

В отговор на разпространеното в медиите съобщение от Пресцентъра на Висшия съдебен съвет на 19.11.2013 г. по повод писмото на 6 организации от Гражданския съвет от същата дата, Съюзът на съдиите в България, Фондация "Български адвокати за правата на човека", Фондация "Български институт за правни инициативи", Сдружение "Сефита", Институт за развитие на публичната среда и "Център на НПО - Разград" изпратиха становището си, в което се казва:

"... Без участието на независими експерти в диагностицирането и отстраняването на проблемите на системите за случайно разпределение на делата е невъзможно да се гарантира тяхната сигурност. Продължаващата защита на LawChoice и препятстването на независима експертиза всяват силно съмнение в наличието на воля за реално гарантиране на случайността на разпределение на делата. Ако ВСС не допусне независима експертиза и не вземе предвид останалите ни предложения, ние ще продължим да считаме, че отсъстват гаранции за законосъобразното разпределение на делата, а това е ключова антикорупционна мярка, гарантираща независимостта на съда.             

От началото на създаването на Гражданския съвет към ВСС, участващите в него организации сме инвестирали немалко усилия, за да подпомогнем работата на ВСС, като винаги сме изразявали готовност да споделяме професионалния си опит. Със съжаление трябва да установим, че в повечето случаи ВСС по никакъв начин не е показвал, че се съобразява или взема под внимание становищата на Гражданския съвет. Отношението към изразените от Гражданския съвет позиции по изключително важния въпрос за случайното разпределение на делата е поредното доказателство за това..."

Цялото становище можете да прочетете   т у к    или в прикачения документ.

Съюзът на съдиите в България и още 5 организации от Гражданския съвет към ВСС изпратиха съвместно писмо  до Висшия съдебен съвет относно Правилата за случайно разпределение на делата, в което се казва:

"... В предложените за обсъждане Правила за случайно разпределение на делата в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища сте приели, че до въвеждането на единен централизиран софтуер за случайно разпределение на делата, инсталиран на сървър във ВСС, в съдилищата ще „се използва специализирания продукт LawChoice”. С решение от 31.10.2013 г. (т. 13.2 от протокола) се запазва използването и на модула за случайно разпределение в системата за управление на съдебните дела АСУД, където е въведен, и се предвижда да се „доработи” продукта LawChoice.

Останаха напълно неясни мотивите за избора на ВСС да запази използването на компрометирания продукт LawChoice в повечето съдилища вместо доказалата надеждността си програма АСУД. Не обявихте и техническите изисквания към програмата за случайно разпределение на делата, на които трябва да отговаря „доработката” на програмата LawChoice и които се очаква да залегнат в основата на бъдещия единен централизиран продукт за разпределение на делата...

... Заявяваме, че няма да участваме в обсъждането на проекта за правилата докато не се изготви независима експертна оценка на двата продукта, защото би било напълно безпредметно приемането на правила без изясняването на най-важния специализиран въпрос за защитеността на софтуерните продукти.

Същевременно, за да можем да можем да се включим в усилията на ВСС предлагаме Съветът да вземе решение, с което да се предприемат конкретни дейности..."

Целият текст на писмото можете да прочетете  т у к  или в прикачения документ.

 

На 16 ноември 2013 г.  в зала "Дали" на хотел Голдън Тюлип, гр. Варна Съюзът на съдиите в България проведе обучение по следните теми:
 
1. “Актуална практика по ЗСПЗЗ“ с лектор  Красимир Влахов – зам. председател на Върховен касационен съд
 
2. „Практика по Семейния кодекс" с лектор  Стилияна Григорова  – зам. председател на Софийски районен съд
 
3. „Предизвикателствата на възстановителното правосъдие в България" с лектор  Румен Петров  – преподавател в НБУ

На обучението присъстваха съдии от районен съд Варна, окръжен съд Варна, районен съд Провадия и районен съд Добрич.

 

Семинарът се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“ с подкрепата на Фондация Америка за България.

Приложенo  е следното прессъобщениe:

Решение по дело C - 4/11 Bundesrepublik Deutschland/Kaveh Puid

Когато държава членка не може да прехвърли търсещо убежище лице в държавата, компетентна да разгледа молбата му, поради опасност в нея да бъдат нарушени основните му права, тя трябва да определи друга държава членка, компетентна да разгледа молбатаПосочената държава членка обаче по принцип не е длъжна сама да разгледа молбата


Цялото прессъобщение можете да прочетете  т у к

Институтът по европейски науки (IES) организира обучение на тема "Конкурентно право - кризата оправдава ли промяна на правилата", Брюксел, 19 ноември 2013 г., 18:00-20:00 ч.

 

За повече информация и регистрация, моля изберете  т у к

Страница 58 от 63