Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

Приложено е следното прессъобщение: 

Решение по дело C-221/11 Leyla Ecem Demirkan/Bundesrepublik Deutschland

Турските граждани нямат право да влизат без визи на територията на държава — членка на ЕС, за да им бъдат предоставяни определени услуги

Допълнителният протокол към Споразумението за асоцииране ЕИО—Турция допуска след влизането му в сила да се въвежда задължение за притежаване на виза, за да може да се получават предоставяни услуги


Цялото прессъобщение можете да прочетете  т у к

 

Приложено е следото  прессъобщение: 

Решение по дело C‑435/11 CHS Tour Services GmbH/Team4 Travel GmbH

Заблуждаваща търговска практика по отношение на потребителя е нелоялна и следователно забранена, без да е необходимо да се доказва, че противоречи на изискванията за дължима професионална грижа


Прессъобщението можете да прочетете  т у к

Уважаеми колеги,

 

Излезе книжка 1/2013 г. на "Съдийски вестник", която можете да изтеглите   от т у к

 

Издаването на "Съдийски вестник" се осъществява по проект "Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност" с подкрепата на Фондация Америка за България.

Срещата на съвипускниците от НИП, випуски 2008 и 2009 г. ще се проведе на 4-6/октомври/2013г. в гр. Трявна.

ПРОГРАМАТА включва:

"Тенденцията на ВКС за разширяване на хипотезите, при които се приема наличието на интерес от водене на установителни искове по чл. 124 ГПК, вкл. при възможността спорното право да се защити с осъдителен иск"

Лектор: Светлана Калинова

"Групиране на наказанията и реабилитация"

Лектор: Мирослава Тодорова

"Човешки отношения и съдебна практика"

Лектор: Румен Петров - преподавател в НБУ

 

 

 

Лекция на тема "Възмездяващо или възстановяващо правосъдие", изнесена от Румен Петров - преподавател в НБУ,  на семинар за съдиите от Русенски съдебен район.

Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) с председател Веселина Тенева и докладчик Емилия Кабурова обяви за незаконосъобразно дисциплинарното уволнение на съдия Мирослава Тодорова и го отмени.

При определяне на наказанието, както ВСС, така и тричленният състав на съда "не са се съобразили с част от критериите по чл.309 от ЗСВ, а именно: формата на вината, тежестта на извършеното единствено нарушение, обстоятелствата при които е извършено - лична и най-голяма натовареност на СГС, спрямо останалите от същия ранг съдилища, фактическата и правна сложност на разгледаните за периода нох. и нчх.дела-първоинстанционни и въззивни, данните за качествено изписани съдебни актове от магистрата, условия на труд и пр. Всичко това обосновава изводи за неправилно приложение на материалния закон и в частта на наложеното наказание, което налага отмяна на обжалваното решение и на решението на ВСС в тази част, с връщане на делото обратно на органа, за ново произнасяне по вида на дисциплинарното наказание. При това произнасяне органа следва да съобрази посочените критерий, както и данните за наличие на влезли в сила, но незаличени дисциплинарни наказания, ако има такива, спрямо магистрата", пише в мотивите на съда.

"Госпожи и господа членове на Висшия съдебен съвет,
 
Обръщаме се към Вас, обезпокоени от липсата на адекватни действия, които да дадат отговор на множеството въпроси, вълнуващи професионалната общност и цялото общество, за състоянието на независимостта на съдебната власт и авторитета на нейни представители. Многократно сме поставяли за обсъждане конкретните мерки, които се налагат за възстановяването на доверието в съдебната власт, включително чрез отстояване на независимостта на съда от политически натиск, от влияния от икономически и властови лобита, от вътрешно-системните форми на нерегламентирано въздействие по административен път, от ниския праг на толерантност към конфликтите на интереси и търговията с влияниe..."
 
Текстът на Обръщението можете да прочетете  т у к
На 28 и 29 юни 2013г. разширеният УС на ССБ проведе работна среща в с.Чифлика, Община-Троян.
 
В работната среща се включиха Председателят на ССБ съдия Таня Маринова, членове на УС на ССБ , както и съдии от различните съдебни географски райони и нива на съдебната система.
 
Участие взеха Изпълнителният директор на ССБ съдия Мирослава Тодорова, както и г-н Ленко Ленков, като представител на Фондация"Америка за България".
 
Магистратите обсъдиха изпратените до ССБ писма за съдействие, организационни въпроси относно изготвянето на становища от името на УС на ССБ, както и възможността за допълване на обученията, организирани от ССБ по места с теми, които са полезни и интересни за съдиите, при липсваща обучителна алтернатива за тях в НИП.
 
На проведената работна среща, РУС взе решение за сформиране на работна група, която да изготви цялостна Концепция за обективно и справедливо оценяване и атестиране на магистратите. При направата на Концепцията ще се ангажира становището и на останалите членове на Съюза, чрез изпращане на анкета до всички, както и международен опит.
 
 
Срещата се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност"  с подкрепата на Фондация Америка за България
 
 
    
 
 
 
 
"Уважаеми членове на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет,
 
Представям на вниманието Ви писмено становище по проекта за правила за командироване от името на ССБ, тъй като обемният дневен ред за днешното заседание предполага усилия, които са непропорционални на резултатите, които наблюдаваме от началото на заседанията на Гражданския съвет.
 
Необяснимо е обстоятелството, че отново не е включена в дневния ред точка за обсъждането на готовите до този момент доклади от проверките за случайно разпределение на делата, въпреки че това е един от най-наболелите проблеми и на предишното заседание на Гражданския съвет беше прието решение да се включи за обсъждане в следващото заседание..."
 
Текстът на становището можете да прочетете  т у к
28.06.2013г. в Съдебната палата на Благоевград, Изпълнителният директор на ССБ съдия Мирослава Тодорова, направи презентация на тема "Обида и клевета съгласно практиката на Съда по правата на човека в Страсбург".
 
На презентацията присъстваха магистрати от Благоевградски съдебен регион , както и проявили интерес към темата разследващи полицаи, адвокати и студенти в специалност "право" на ЮЗУ"Неофит Рилски"-Благоевград .
 
Обучението бе организирано с партньорството на Съюза на съдиите в България и Окръжен съд -Благоевград , а модератор на мероприятието бе зам.председателят на Окръжен съд-Благоевград и ръководител на Наказателното отделение , съдия Татяна Андонова.
 
Съдия Тодорова запозна магистратите с основните и най-актуални решения на Съда в Страсбург по презентираната тема, постановени по водени дела както срещу България, така и срещу други страни в ЕС.След презентацията и дискусията по темата, съдия Андонова изрази от името на благоевградските си колеги солидарността и подкрепата към съдия Тодорова за отстояване на принципите в работата на съдиите и съдийската независимост при решаването на делата.
 
 
 
 
Семинарът се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“ с подкрепата на Фондация Америка за България.
 
Страница 61 от 63