Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Съюз на съдиите в България

Данни за контакт

Снимка към контекта
Адрес:
Aдрес: София 1000, ул. Пиротска No 7, ет. 5
телефон за контакт: 02/ 980 58 89, 0879686841, 0876945992
e:mail: office@judgesbg.org ; judges_secretary@abv.bg

Председател на УС на ССБ:
Атанас Атанасов
Изпълнителен секретар:
Весислава Иванова
Екип:
Юлия Стоянова - административен секретар
Александра Николова - правен експертБУЛСТАТ: 121415520
Материално отговорно лице:
Атанас Атанасов

Банкова информация:УниКредит Булбанк клон Батенберг
IBAN (BGL): BG06 UNCR 9660 1010581007
SWIFT BIC код: UNCRBGSF

Номер в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза към Министерство на правосъдието - 20090414021

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС И НАЧИНА НА НЕГОВОТО ЗАПЛАЩАНЕ
Размер на членския внос: 60 лева годишно.
Членският внос може да се плати on line през сайта на Съюза (Членове-Плащане на членски внос) или да се преведе по сметка на ССБ в Уникредит Булбанк, клон Батенберг:
IBAN: BG06 UNCR 9660 1010581007
Секциите, които са събрали членския внос за цялата текуща година от всички свои членове до 30.06, могат да задържат половината за нуждите на секцията. Разходването на тези средства се отчита пред УС в края на годината.
Данни, които следва да бъдат посочени в платежното нареждане:
1. При плащане от секция - посочване на секцията и за коя година е членският внос. Ако в сумата е включен встъпителен членски внос на новопостъпил член, това се описва в платежното. Ако няма техническа възможност горната информаця да се отрази в самото платежно, следва тя да се изпрати с отделно писмо (мейл) до Административния секретар на ССБ.
2. При плащане от индивидуален член се посочват трите имена на лицето, съда, в който то работи, и годината, за която се отнася членският внос.