Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
26 Окт 2015

Във връзка с решение на пленума на Върховния административен съд от 19.10.2015 г.

Прочетена 13716 пъти
ДЕКЛАРАЦИЯ

      Съюзът на съдиите в България заявява своето недоумение от решението на пленума на Върховния административен съд от 19.10.2015 г. за формиране на трета колегия в съда, която да се произнася като последна инстанция само по касационните жалби.
      С решението на пленума се прави неудачен опит да се отговори на критиките към ръководството на Върховния административен съд относно начина на формиране на петчленните състави. Поводът за тези критики са публично известните нарушения на заповед № 282/20.03.2013 на председателя на съда, която определя критерии за формирането на разширените съдебни състави и така осигурява поне предвидимост и прозрачност при определянето им.
      Приетото решение е в нарушение на целта на закона и е в разрез с приетата Стратегия за съдебна реформа. То надхвърля правомощието на пленумите на върховните съдилища да определят специализацията на колегиите и отделенията по материя и позволява само малка част от съдиите във Върховния административен съд да постановяват окончателните съдебни актове по най-важните административни дела в държавата и така да формират практиката на съда. По този начин изцяло се компрометира и принципът на случайното разпределение на делата, в чийто обхват трябва да се включват всички съдии в пределите на приетата специализация, без специализацията да се нарушава. Създава се несъобразена с Конституцията и със Закона за съдебната власт двустепенна структура на Върховния административен съд, при която малка част от върховните съдии ще са с особена по-висша компетентност от останалите върховни съдии, без да са избрани от Висшия съдебен съвет по уредени в Конституцията и закона критерии.
      Пленумът на Върховния административен съд е проведен в нарушение на чл. 121, ал. 2 от Закона за съдебната власт без да са уведомени главният прокурор, председателите на административните съдилища, председателят на Висшия адвокатски съвет и министърът на правосъдието и така е нарушено правото им да вземат становище. Тези лица не участват в гласуването, но вземането на решение, без да бъдат изслушани становищата им, е тежко нарушение на принципите, на които се основава дейността на съдилищата.
      Ето защо Съюзът на съдиите в България, като най-голямата съсловна организация на съдиите, категорично се противопоставя на създаването на трета колегия във Върховния административен съд с такива функции. Съдебната реформа трябва да се прави на светло, с ясни цели и широко съгласие в посока на реалното осъществяване на правото на гражданите да получават защита от законоустановен, независим и безпристрастен съд в разумен срок.