Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
04 Фев 2016

Прессъобщение на съда на ЕС

Прочетена 1038 пъти

    Решение по дело C-336/14 Sebat Ince

Правото на Съюза може да не допусне санкционирането на осъществявано в Германия без разрешение презгранично посредничество при залагания върху резултатите от спортни състезания

По-конкретно това важи за останалия да съществува на практика предишен публичен монопол, който е обявен от германските съдилища за противоречащ на правото на Съюза

    Заключение на генералния адвокат по дело C-165/14 Alfredo Rendón Marín/Administración del Estado и дело C-304/14 Secretary of State for the Home Department/CS 

 Генералният адвокат Szpunar счита, че лице, което не е гражданин на ЕС и само упражнява родителските права по отношение на ненавършил пълнолетие гражданин на ЕС, не може да бъде експулсирано от държава членка или да му бъде отказано издаване на разрешение за пребиваване единствено поради обстоятелството, че е осъждано

Приемането на мярка за експулсиране е възможно само при условие, че тя е пропорционална и обоснована със свързани с обществената сигурност императивни съображения, както и с личното поведение на лицето, което трябва да представлява истинска, настояща и достатъчно сериозна заплаха