Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
15 Фев 2016

Вменяемост и невменяемост в практиката на ВС и ВКС

Прочетена 11818 пъти

Уважаеми колеги,

През м. февруари 2016г. излезе от печат книгата на проф. Румен Марков "Вменяемост и невменяемост в практиката на ВС и ВКС", издателство Сиела.

Книгата  е инициирана от председателката на наказателната колегия на ВКС съдия Павлина Панова. Радушно приета от представителите на наказателноправната мисъл, тя поставя началото на поредица от издания, които съчетават научните виждания за определен институт на материалното и процесуално право, анализ на постановената съдебна практика, както и самото ѝ публикуване. Подобна симбиоза между теорията и практиката в правото не е реализирана до момента и ще бъде полезна не само за представителите на науката и за съдиите, не само за страните по делата, но и за развитието на правото.
В този първи том вниманието е фокусирано върху една от основните предпоставки за реализиране на наказателната отговорност, а именно вменяемостта на субекта на престъплението. Разгледани са както концепцията за вменяемостта и моментът, към който се преценява нейното наличие или отсъствие, така и критериите върху които се базира тази преценка. Коментирана е и отричаната от някои автори категория „намалена вменяемост“.
В приложените съдебни решения, освен задължителните постановления и тълкувателни решения, са включени и много решения, които не са публикувани.

Проф. д-р Румен Марков завършва право в СУ „Св. Климент Охридски“. Специализира в Университета на Барселона. Започва професионалната си кариера като следовател. През 1985 г. е избран за асистент по наказателно право във Висшия институт на МВР. Преподавал е също в СУ „Св. Климент Охридски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ВСУ „Черноризец Храбър“ и др. През 1991 г. защитава докторска дисертация на тема „Доброволният отказ за извършване на престъплението“, а през 1998 г. е избран за доцент с хабилитационния му труд „Поощрителните норми в наказателното право“.