Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
24 Юни 2016

Становище по предстоящия на разглеждане от НС ЗИД на ЗСВ

Прочетена 8085 пъти
" Уважаеми дами и господа народни представители,
... На първо място, призоваваме Ви да приемете Законопроекта на първо четене, доколкото същият доразвива следващите се от последното изменение на Конституцията и от ЗИД на ЗСВ, обнародван в ДВ, бр. 28/8.04.2016 г. промени в администрирането и организацията на дейността на органите на съдебната власт. Както вече ССБ е изразявал позиция, с отстъплението от първоначално предвижданата конституционна промяна, останаха неспазени съществуващите международни стандарти за мнозинство на съдии, избрани от техни колеги в органа, решаващ кадровите и дисциплинарните въпроси по отношение на съдиите и продължи да съществува възможност за политическо влияние върху тази дейност. В този смисъл е важно в рамките на така проведената частична конституционна реформа да се обезпечи максимално доближаване до тези стандарти. Призоваваме Ви също така да съобразите преди второто гласуване на Законопроекта нашите бележки по него.
Подкрепяме предвидените в Законопроекта нови правомощия на общите събрания на съдилищата, съответно на пленумите на ВКС и ВАС. Същевременно намираме за отстъпление от проекта в първоначалния му вид предвидената възможност по инициатива на една трета от съдиите в съответния съд общото събрание само да изразява становища по въпроси от компетентността на председателите.  Предвидената в първоначалния вариант на проекта възможност общите събрания да вземат решения по въпроси, имащи организационен характер, напълно съответстваше на принципа за утвърждаване на съдийското самоуправление и намираме, че бяха лишени от основания критиките, че упражняването на такова правомощие би довело до организационен хаос в работата на съдилищата. По-нататъшно отстъпление от принципите на съдийско самоуправление биха обезсмислили съвсем предлаганите с амбицията за реформа промени в ЗСВ..."
Пълния текст може да прочетете  т у к  или в прикачения документ