Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
04 Юли 2016

Становище на ССБ по конституционно дело No. 6/2016

Прочетена 8768 пъти
"УВАЖАЕМИ КОНСТИТУЦИОННИ СЪДИИ,
 
По искане на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 230, ал. 2, 3 и 4 и на чл. 166, ал. 3 Закона за съдебната власт, изразяваме следното становище:
 
В частта за установяване на противоконституционност на чл. 230, ал. 2, 3 и 4 от Закона за съдебната власт ССБ поддържа становище за уважаване искането на ВКС за обявяване на противокниституционност на цитираните разпоредби като намираме за идентично релевантни и относими представените подробни аргументи, изложени в становището ни от 05.05.2016 г. по КД № 4/2016 г.
 
В частта за установяване на противоконституционност на чл. 166, ал. 3 от Закона за съдебната власт изразяваме настоящата позиция:
ССБ споделя извода на ВКС за това, че чл. 166, ал. 3 от ЗСВ противоречи на Конституцията на Република България като пряко влиза в колизия с разпоредбите на чл. 16 – „Трудът се гарантира и защитава от закона” и с чл. 48, ал. 3 – „Всеки гражданин свободно избира своята професия и място на работа“..."
 
Пълния текст може да прочетете   т у к