Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
19 Юли 2016

Прессъобщения на съда на ЕС

Прочетена 754 пъти

Приложени са следните прессъобщения:

1. Заключение на генералния адвокат по съединени дела C-203/15 Tele2 Sverige AB/Post-och telestyrelsen и C-698/15 Secretary of State for Home Department/Tom Watson и др.
Според генералния адвокат Saugmandsgaard Øe общо задължение за запазване на данни, което държава членка е наложила на доставчиците на електронни съобщителни услуги, може да е съвместимо с правото на Съюза
Трябва обаче това задължение да е съпроводено със строги гаранции

2. Заключение на генералния адвокат по дело C-188/15 Bougnaoui и ADDH/Micropole SA
Според генералния адвокат Sharpston фирмена политика, изискваща от служителка да не носи мюсюлманска забрадка, когато общува с клиенти, представлява неправомерна пряка дискриминация
Изискването за изцяло неутрално облекло може да представлява също непряка дискриминация, която е оправдана само ако е пропорционална на преследвана законна цел, включваща стопанските интереси на работодателя

3. Решение по дело C-494/15 Tommy Hilfiger Licensing LLC и др./Delta Center a.s.
Операторът на материален пазар може също да бъде задължен да направи необходимото за преустановяване на извършваните от търговците нарушения във връзка с марките
Издадените във връзка с това съдебни забрани трябва да отговарят на същите условия като забраните за операторите на електронни пазари

4. Решение по дело C-308/14 Комисия/Обединено кралство
Обединеното кралство може да изисква ползвателите на семейните надбавки и на данъчния кредит във връзка с отглеждането на дете да имат право на пребиваване в тази държава
Макар това условие да се счита за непряка дискриминация, то е обосновано от необходимостта да се защитят финансите на приемащата държава членка

5. Решение по дело C-47/15 Sélina Affum/Préfet du Pas de Calais и Procureur général de la Cour d'appel de Douai
„Директивата относно връщането" не допуска на гражданин на страна извън ЕС да се наложи наказание лишаване от свобода, преди да се проведе процедура за връщането му, с единствения мотив, че е влязъл незаконно на територията на държава членка през вътрешна граница на Шенгенското пространство
Това се отнася и за случаите, когато този гражданин минава само транзит през територията на съответната държава членка, заловен е при излизане от Шенгенското пространство и по отношение на него се провежда процедура за обратно приемане в държавата членка, откъдето идва