Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
14 Окт 2016

Становище на ССБ по Проекта на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни деца

Прочетена 9432 пъти
Съюзът на съдиите в България намира, че проектозаконът е проявление на обективната необходимост от радикална реформа в областта на дейността по превенция и правосъдие върху асоциалното поведение и престъпленията, извършвани от малолетни и непълнолетни лица. Заложена е напълно нова концепция от тази на действащата досега правна уредба в ЗБППМН, която се основава на международните стандарти за младежко правосъдие и на констатираната в множеството доклади на вътрешни и международни органи и организации нужда от реална промяна в действащата в България система. Ясно е преформулирана целта на закона от корекционно-възпитателна към предоставяне на подкрепа на децата в конфликт със закона, насочена към тяхното благосъстояние и успешно интегриране в обществото. В тази връзка като положителни трябва да се оценят следните въведени принципни положения:
-    Отклоняване на непълнолетните лица от наказателно производство при тяхно съгласие, основано на задълбочено проучване на личностните им характеристики и потребности, чрез прилагане на възпитателни програми, които намаляват риска за детето и от неговото противоправно поведение и ограничават случаите на изолирането от естествената му среда;
-    Създаване на механизми за включване на структурите на гражданското общество и по-конкретно местните общности в дейността по превенция и контрол върху противообществените прояви на непълнолетни, за да могат възпитателните мерки да бъдат базирани на обществената подкрепа, а не на ограничения и репресия, като по този начин ще се създаде и по-голямо обществено доверие в ефективността на такъв тип мерки и дейности;
-    Стесняване на приложното поле на възпитателното въздействие като мярка, която винаги трябва да следва предоставена социална закрила на децата в риск, приложима само за непълнолетни, но не и за малолетни лица, за извършени от тях престъпни деяния, като са изключени така наречените „статусни нарушения”.
 
Цялото становище може да прочетете  т у к