Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
18 Юли 2017

Прессъобщения на съда на ЕС

Прочетена 400 пъти
Решение по дело C-566/15 Konrad Erzberger/TUI AG
Германският закон за участие на работниците в управлението на предприятието е съвместим с правото на Съюза
Обстоятелството, че работници на концерн, заети извън Германия, нямат право на глас и право да се кандидатират на избори за представители на работниците в надзорния съвет на германско дружество майка, не противоречи на свободното движение на работниците

Решение по дело C-290/16 Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV
Таксите за анулиране, начислявани от авиокомпаниите, могат да бъдат обект на контрол за неравноправност
Освен това различните компоненти на крайната цена, която следва да се плати на авиокомпаниите, трябва да бъдат посочвани отделно

Решение по дело C-190/16 Werner Fries/Lufthansa CityLine GmbH
Възрастовата граница от 65 години, предвидена в правото на Съюза, за пилоти в търговския въздушен транспорт на пътници, товари и поща, е валидна
Тя е обоснована от целта да се гарантира безопасност на гражданското въздухоплаване в Европа

Заключение на генералния адвокат по дело C-320/16 Uber France SAS
Според генералния адвокат Szpunar държавите членки могат да забранят и да предвидят наказателноправни санкции за незаконното упражняване на транспортна дейност в рамките на услугата UberPop, без да уведомят предварително Комисията за проектозакона