Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
14 Ное 2017

Прессъобщения на съда на ЕС

Прочетена 439 пъти
1. Заключение на генералния адвокат по дело C-498/16 Maximilian Schrems/Facebook Ireland Limited
Според генералния адвокат Bobek г н Maximilian Schrems може да се позове на качеството си на потребител, за да заведе дело срещу Facebook Ireland пред австрийските съдилища във връзка с ползването на личния му профил във Facebook за лични цели
Г-н Schrems обаче не може да се позовава на качеството си на потребител по исковете, с които предявява права, прехвърлени му от други потребители

2. Решение по дело C-165/16 Toufik Lounes/Secretary of State for the Home Department
Гражданин на държава извън ЕС, член на семейството на гражданин на Съюза, може да се ползва от право на пребиваване в държавата членка, в която последният е пребивавал преди да придобие гражданство на тази държава членка, наред с гражданството си по произход
Условията за предоставяне на това право на пребиваване не трябва да бъдат по-строги от предвидените с Директивата относно правото на свободно движение на гражданите на Съюза

3. Заключение на генералния адвокат по дело C-359/16 Ömer Altun и др./Openbaar Ministerie
Според генералния адвокат Saugmandsgaard Øe в случай на измама национална юрисдикция може да не вземе предвид удостоверението за социално осигуряване на командировани в Европейския съюз работници
Измамите, свързани с издаването на удостоверения Е 101 на командировани работници, представляват заплаха за съгласуваността на схемите за социална сигурност на държавите членки и своеобразна нелоялна конкуренция, като освен това поставят под въпрос равните условия на труд на националните пазари на труда

4. Решение по дело C-306/16 Maio Marques da Rosa/Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, SA
Седмичната почивка на работниците не трябва непременно да се предоставя в деня, следващ шест последователни работни дни
Тя може да се предостави в който и да е ден в рамките на всеки седемдневен период