Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
19 Сеп 2012

Заседание на работна група по ЗСВ

Прочетена 10126 пъти

Заседанието премина при следния дневен ред:
1. Въведение от г-жа Джейн Хауел - директор на Комисията за оценка работата на съдиите в Колорадо и дискусия относно критериите за атестиране на магистрати.
2. Обсъждане от чл. 192. 

Участие в заседанието от страна на ССБ взе съдия Владимир Вълков.
Предлагаме ви неговото резюме от срещата:

Колеги, на днешната работна среща в Министерство на правосъдието бяха разгледани обобщени и обсъждани вече въпроси, касаещи законодателна промяна в рамките на текстове 193-237 ЗСВ с изключение на проблематиката по атестирането. Заместник министър Вълкова насрочи следващата среща конкретно за обсъждане на този въпрос. 

Мнозинството от присъстващите на заседанието прие, че нормата на чл. 34 ЗСВ се явява достатъчна при обосновка решението на ВСС при избор на административен ръководител. Застъпеното становище за необходима промяна беше подплатено с предложение изслушването да е етап от събирането на информация за всеки от кандидатите и като такъв да бъде включен в изготвен от Комисията по предложенията и атестирането обобщен профил на кандидата. Не чух принципни възражения, но останах с усещането, че не се възприема като работещ вариант. 

По съображения за фактическа невъзможност да бъдат организирани конкурси мнозинството на работната група е за запазване на предвидените понастоящем срокове за огласяване на кандидатите за административни ръководители с оглед събиране на информация. 

Беше поставен въпросът за регламентиране на правилата за преместване при закриване на органи на съдебна власт като работната група се обедини около необходимостта да се съблюдава конкурсното начало, но, предвид спецификата на случая, ВСС да утвърди и огласи специфични правила. 

Амбицията на заместник-министър Вълкова е общественото обсъждане на възприетия от работната група вариант на промени да започне началото на октомври – 8.10.2012 г. беше дадена като напълно възможна дата за въпроса с електронното правосъдие. Министерството планира да огласи и дадените и обсъдени други предложения, които не са срещнали подкрепа на преобладаващата част от работната група. 

Следващата среща на работната група е насрочена за 25.09.2012 г.