Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
15 Май 2012

Кръгла маса

Прочетена 10458 пъти

Започналата работа по оценка и изработване на норма на натовареност на органите на съдебната власт е необходима предпоставка за да бъде осъществено адекватно управление на ресурса в системата. Ето защо членовете на Съюза на съдиите от различни съдилища в страната и от всички нива на съдебната система обединиха усилията си за изработване на критерии за оценка на натовареността. В процеса на работа възникнаха множество въпроси, разрешаването на които предполага задълбочен анализ на ситуацията. 
Участниците в работната група на Съюза са убедени, че ефективното управление на кадровия и материален ресурс в системата се нуждае от работещ механизъм за наблюдение, качествена оценка на натовареността, анализ на управленските практики. Това изисква време, но тенденцията на покачващо се натоварване при свръх натоварените съдилища, според възприетата от ВСС класификация, на практика лишава системата от възможност да изпълни ангажимента си за обезпечаване на правосъдие в разумен срок. Ето защо работната група при Съюза реши успоредно с механизма за непосредствено наблюдение за необходимото време за осъществяване на очакваното правосъдие, данни за това да бъдат събирани въз основа на анкета сред магистратите. 
Работната група се обедини и около извода, че процесът на управление е немислим без създадена организация на информационния поток и адекватния анализ на събраните данни. Това неминуемо повдига въпроса за водената понастоящем статистика. Незаменимо средство за спестяване на време и кадрови ресурс се явяват електронните системи, които обаче са в състояние и реално да подпомогнат магистрата в процеса на същинската му дейност. 
Участниците в срещата смятат, че възприетите понастоящем системи не развиват този свой потенциал. Ето защо предлагат сформиране на смесена работна група при участието на магистрати, специалисти по информационни технологии и по статистика с оглед анализиране на ситуацията и предлагане на конкретно работещо и технически обезпечено решение. 
Приема се за удачно при качествения анализ на натовареността да бъде ползван международен опит, включително и чрез привличане на чуждестранни експерти. Известно е, че нуждата е разпозната и от ВСС. Всички са убедени, че различни гледни точки биха били от полза при избора на конкретен модел за българската съдебна система, ето защо се направиха постъпки за ангажиране на експертен опит. 
Дълбокото убеждение на работната група на ССБ е, че преодоляването на проблема със свръхнатовареността е абсолютна предпоставка за обезпечаване на справедливост в разумен срок. Бе потвърдена готовността за сътрудничество с ВСС при изработване на работещ механизъм за оценка на натовареността и управление на ресурсите в съдебната система. Тъй като доброто управление предполага да се отчете приложимостта на управленското решение участниците в срещата считат, че широкото участие на действащите магистрати в тази насока е от изключителна полза.