Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
20 Мар 2012

Дефиниране на допустимата норма за натоварване на всеки съдия и за оценка на натовареността в различните съдилища

Прочетена 868 пъти

ССБ започва различни дейности за дефиниране на допустимата норма за натоварване на всеки съдия и за оценка на натовареността в различните съдилища. 

На 15 март 2012 година се проведе среща с г-жа Шерил Лоуш – секретар на Федералния съд за централната област на щата Флорида – САЩ. 

Срещата беше организирана от БИПИ и посолството на САЩ в България и със съдействието на Съюза на съдиите в България. 

Шерил Уолш е бивш председател на Федерална асоциацията на съдебните служители и настоящ изпълнителен директор на Международната асоциация за съдебна администрация (IACA). 

В качеството си на секретар на Федералния съд за централната област на щата Флорида г-жа Уолш отговаря за управлението на административната дейност на съдебните служители и контролира изпълнението на законоустановените задълженията на персонал от 175 служители, работещи в пет различни отделения на съда, които предоставят подкрепа на 38 съдебни длъжностни лица. Отговорностите включват изготвяне и управление на годишен бюджет от около 11 млн. долара; подготовка на статистически и описателни доклади; работа с различни правителствени институции по редица въпроси, важни за дейността на съда, като например: управление на делата; сигурност на съда; помещения и съоръжения; работа със съдебни заседатели; както и автоматизация и технологии. 

По време на срещата г-жа Уолш представи американския модел за определяне на норма на натовареност на съдилищата, което е функционано свързано с определяне на броя съдии, планирането на бюджета и управлението на съдилищата. 

В основата на модела е оценката на нормата на натовареност на съдилищата, т. е. необходимият брой съдии за решаване на определен брой дела от дадена категория, при отчитане на всички дейности, които извършва съдията. В САЩ се прилага метода на нормативната оценка на натовареността – т. нар. „оценка на нормата”. Основното в този метод е извършване на процес на оценка от страна на фокус групи от съдии на продължителността на отделните елементи (процедурни етапи) за различните категории дела. 

След презентация на г-жа Уолш съдии от ВКС, САС, СГС, СРС, РС-Благоевград РС-Враца, РС – Варна, ОС – Видин, РС – Трън, ОС – Ловеч, ОС- Пловдив обсъдиха създаване на работни групи, които да стартират процес по оценка на съществуващите статистически таблици и формуляри за определяне на видовете граждански, наказателни и търговски дела, както и за формиране на групи от съдии – доброволци в съдилища от различни нива, които да създадат и организират попълването на писмени справки по одобрен образец за времевите стандарти за изпълнение на отделните дейности по администриране и решаване на делата. 

С тази дейност ССБ започва оценка на съществуващите статистически стандарти, на чиято основа ще се извърши проверка дали е налице уеднаквена фактическа практика по образуване на наказателни, граждански и административни дела в различните съдилища. След това, когато създадената специално работна група формулира единен класификатор за образуване на съдебни производства по видове, ще се пристъпи към квалифициране на делата по сложност. Третият етап включва разработване на критерии за оценка на натовареността на съдиите, включително като се изработи системата за изчисление на технологичното време за работа по делата.