Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
09 Дек 2010

Препоръка на съвета на министрите на съвета на Европа "Съдии:независимост, ефективност и отговорност"

Прочетена 10460 пъти

На 17 ноември 2010 г. Съветът на министрите на Съвета на Европа прие препоръка към държавите-членки на СЕ относно ,,Съдиите: независимост, ефикасност и отговорност". Тази препоръка може да бъде полезен инструмент в дебата между съдиите относно тяхната работа, тъй като показва, че съдийската независимост не означава, че съдиите не отговарят, когато не си вършат работата или имат неетично поведение. 
Когато се обсъжда представянето на съдиите в световен план, е важно да бъде открит правилният баланс между съдийската независимост и отчетност. Понякога въпросите на независимостта се поставят от съдии, които с неохота се включват в дискусиите за независимостта или професионалната етика. Тогава съдийската независимост се разбира като привилегия на съдиите, а не като функция от принципа, че търсещите достъп до правосъдие трябва да получат правосъдие от независима юрисдикция. Заслужава да се отбележи, че за разлика от по-ранни препоръки, които се съсредоточават изключително върху независимостта, новата препоръка изрично споменава ефикасността и отговорността в своето заглавие и посещава раздели на тези въпроси, като се стреми да подобри равновесието между независимостта и отговорността за професионалните и етичните резултати от работата на съдията. 

Текстът на препоръката се намира на електронен адрес: 


https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2010)12&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383