Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
25 Сеп 2009

Изследване на мнението на съдии, прокурори, следователи и разследващи полицаи по някои въпроси на правораздаването спрямо деца

Прочетена 15157 пъти

Партниращи институции: Институт по социални дейности и практики
Продължителност: юни-септември 2009 г.
Пилотни градове: единадесет окръжни градове
Изпълнител: Съюз на съдиите в България

Методика на изследването


Цел и задачи на изследването
• Да се проучат нагласите на професионалните съсловия на съдии, прокурори и разследващи органи на територията на страната относно
1) въвеждането на някои структурно-организационни промени в системата на съдилищата;
2) въвеждането на някои конкретни наказателно-процесуални институти, свързани с изслушването на детето;
3) действащите материалноправни и процесуалноправни институти, свързани с изслушването на детето и правата му в процеса;
4) професионалната подготвеност на отделните съсловия да прилагат относимите международноправни стандарти.
• Да се разработи методика за изследването на основата на проучване на отделни случаи и тяхното движение през досъдебната и съдебната фаза на наказателния процес.

• Да се формулират работни хипотези и да се изработят показатели за анализ на резултатите и проверка на хипотезите.

Предмет на изследването:
• Готовността на системата на правораздаването спрямо деца да обсъжда структурни и организациони промени;
• Оценка на професионалните съсловия на съдии, прокурори и разследващи органи за действащите процесуални режими, относими към положението на детето-свидетел в наказателния процес, и готовност да подкрепят тяхното изменение и допълване с нови;
• Оценка на професионалните съсловия на съдии, прокурори и разследващи органи за степена на гарантираност на правата на детето в конфликт със закона и детето-пострадал в наказателния процес и процедурите по налагане на възпитателни мерки;
• Оценка и самооценка на професионалната подготвеност на съдии, прокурори и разследващи органи да прилагат действащите международни стандарти.

Работни хипотези
• Консервативност на нагласите по отношение на организацията на съдилищата и изменение на материалния и процесуалния закон, съчетана с отрицателна оценка на статуквото. Очаква се предпочитанията на респондентите да клонят към постъпателна (еволюционна) промяна на структурата на съдилищата и въвеждане на нови процесуални режими за изслушване на детето
• Наличие на самооправдателни тези, обясняващи причините за неефективно прилагане на международните стандарти, свързани с празноти в законодателството.
• Като цяло отрицателна оценка за действащото законодателство.
• Стереотипно повлияна междусъсловна оценка за професионализма на отделните групи. Най-голяма критичност към групата на дознателите. Изразена критичност на съдиите към прокурорите.

Обект на изследването
• Действащи съдии, прокурори, следователи и разследващи полицаи с опит в изслушването на деца и гледане на дела с участието на деца.

 Пълният текст на  изследването може да изтеглите от  т у  к