Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
15 Юни 2009

Справедлив процес за жертвите на трафик

Прочетена 17322 пъти
 
Финансиран от: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (Договор № ПО3-04-00 / 04.03.2009 г.)

 

Стартира нов проект на Съюза на съдиите в България. Той е финансиран от Фонд за подкрепа на НПО на Европейско Икономическо Партньорство. Заглавието на проекта е „Справедлив процес за жертвите на трафик” като партньор на ССБ е Институтът по социални дейности и практики (ИСДП).
Проектът ще бъде изпълнен в рамките на 14 месеца и ще обхваща периода февруари 2009 – април 2010. Основна задача на начинанието е да подкрепи развитието на гражданското общество в България чрез предотвратяване на трафика на жени и деца и осигуряване на човешките права на жертвите чрез праведлив процес. 
Проектът цели развитие на капацитета на професионалното сдружение на съдиите да насърчава спазването на човешките права и осигуряването на справедлив процес по дела срещу трафик на жени и деца. Други цели са уеднаквяване и укрепване на съдебната защита на жертви на трагик, усъвъренстване на законодотелните мерки за предотвратяване трафика на жени и деца както и да се подобри информационния обмен между публични и граждански структури за повишаване на обществената чувствителност отностно проблемите на трафика на жени и деца. 
Проектните дейности включват задълбочеби анализи на социалните аспекти на трафика на хора. Предвижда се детайлен правен анализ на нормативната уредба и съдебната практика. В основата на проекта залягат обучения на съдии по прилагане на законодателството срещу трафика на жени и деца и работата по съдебните дела с жертви на трафик. В последният проектен месец ще се проведене национална конференция, която да представи резултатите от проекта. 
Списък с очакваните резултати:
Методика на ефективното събиране, обработване и анализ на специализираната информация относно трафика на жени и деца (за последните 10 години), годна за многократно приложение и съобразена с нуждите на правораздаването.
Установяване на представите на жертвите на трафик и рисковите групи за явлението и за правораздаването в материята чрез дълбочинни преки интервюта (30) и непряко анкетиране чрез специализирани структури на гражданското общество (поне 20 попълнени въпросници).
Инкорпориране на гледната точка на жертвите и рисковите групи в информационния анализ.
Набор от аналитични текстове, представящи явлението трафик на хора с оглед нуждите на съдиите, обединени в Писмен доклад относно 1) вида, обема и информативността на събраната информация; 2) характеристики на трафика на жени и деца у нас като обществено явление; 3) тенденции на развитие на явлението и фактори, от които се влияе (до 30 стандартни страници).
Създаване на система от двустранни споразумения за обмен на информация и разпространяване и прилагане на интелектуалните продукти от между ССБ+ИСПД и публични и граждански структури, специализирани в превенция на трафика на хора (поне 10).
Правен анализ на действащата законова рамка и предложения за нейното усъвършенстване, обединени в Писмен доклад (до 30 страници), вкл установяване на зависимостта между развитието на явлението трафик на жени и деца у нас и развитието на законодателната уредба.
Изготвяне на методиката за оценка дейността на съда по дело срещу трафик на хора, годна за многократно използване от публични и граждански структури.
Изготвяне на писмен доклад (до 20 стандартни страници) за:
 
  • установяване и анализ на съществуващата съдебна практика по дела за трафик на хора (поне 50 дела)
  • очертаване на основните тенденции и слабости в съдебната практика
  • изработване на методи за усъвършенстване на съдебната практика  ( 100% покритие на откритите слабости ).

Създаване на специализиран модул за обучение на съдии при разглеждане на дела за трафик на жени и деца и работа с жертви на трафик в процеса на правораздаване, който ще може да се прилага от структури на гражданското общество и образователните държавни институции, специализирани в обучение на магистрати и юристи (напр. НИП, правни клиники, пр.).

Подготвяне и публикуване на изводите от проектните анализи в 3 статии за ежедневната преса и 1 в популярно правно издание (със среден обем по 10 000 знака).
Постигане на задълбочена информираност на целевата група на съдиите относно съществените за правоприлагането белези на общественото явление трафик на жени и деца ( 40 обучени съдии от всички апелативни райони, което представлява 10% от наказателните съдии в страната и над 70% от съдиите, разглеждащи дела за трафик на жени и деца и разпространяване на проектните продукти сред невключени в обученията съдии).
Запознаване на поне 40 наказателни съдии със специфични правни аспекти на трафика на жени и деца; с основните проблеми в съществуващата съдебна практика и с възможностите за прилагане на най-добри съдебни практики по дела за трафик на жени и деца;
Подобряване на професионалната компетентност на поне 40 наказателни съдии да осигуряват еднакво правоприлагане и справедлив процес (оценено чрез последващо анкетиране).
Подобряване на отношението към жертви на трафик по време на съдебния процес.
Стимулиране на участието на пострадали от трафик в процеса на доказване престъплението трафик на хора.
Стриктно спазване на човешките права при съдебни дела за трафик на жени и деца.
Подобряване и активизиране на сътрудничеството между структури на гражданското общество, специализирани в превенция на трафик, чрез въвличането на специализирани организации в разпростра-нението и усвояването на проектните продукти в дейността им.
Повишаване на обществената чувствителност към законодателните и правоприложните проблеми на трафика на жени и деца.
Публично обсъждане за подобряване на законодателството и правоприлагането при противодействие на трафик на жени и деца с участието на всички заинтересовани страни.
Подобряване на законовата рамка и съдебна практика по трафик на жени и деца.

 

 

Пълният текст на проекта може да изтеглите от   т  у   к