Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
25 Юни 2008

Общественият образ на съдебната власт

Прочетена 19054 пъти

Продължителност: септември 2007 г. - март 2008 г.
Бюджет: 20 640 лв.
Изпълняваща организация: Съюз на съдиите в България, представляван от Нели Куцкова
Финансиран от: Програма MATРA/KAП на Холандското посолство

Резюме на проекта

Водещ проблем: Отрицателния обществен образ на съдебната власт в България е както добре известен факт, така и дълбоко непроучено явление, чиито произход, естество, фактори на влияние и съдържание не са изяснявани.

Обща цел: Установяване на степента, в която обществеността е осведомена за работата на съдебната власт и за случващото се в областите от обществен интерес, както и на обществения образ на съдебната власт от гледище на обикновения гражданин и професиите, свързани с правораздаването. Установяване на факторите с най-съществено влияние върху нагласите на обществеността и на степента, в която представителите на съдебната власт са готови да общуват с обществеността.

Проектна цел:

   - Установяване на степента на информираност относно съдебната система и областите на интерес за широката общественост;
   - Очертаване на образа на съдебната система, както от гледна точка на широката общественост, така и от гледна точка на работещите в самата система;
   - Изследване на факторите, които в най-голяма степен влияят върху мненията на широката общественост за съдебната система;
   - Устанояване на степента на ангажираност на магистратите за комуникация и представяне работата на съдебната система;
   - Изготвяне, въз основа на изследванията, на препоръки, които да послужат при промяна на етичните и професионални кодекси на магистратите и изграждане на механизми за публично представяне на тяхната дейност.


Основни дейности (постигнати резултати)


1. Провеждане на социологическо изследване на обществените нагласи и възприятия относно съдебната власт в България, което включва:

  -  Изследване сред представители на съдебната система - групови дискусии със съдии, прокурори и адвокати
  -  Изследване сред широка общественост: а) групови дискусии със страни по дела и граждани, нямали до момента досег със съдебната система; б) национално представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено сред 1145 пълнолетни българи по метода на пряко стандартизирано интервю по домовете на анкетираните лица.
  -  Изследване посредством групова дискусия с журналисти, следящи работата на съдебната система

Изследванията са проведени в периода декември-март 2008 г.

2. Анализ и публично представяне на получените резултати

Изследването на Алфа Рисърч можете да видите  т у к  или в прикачения документ.