Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
03 Май 2008

Съдии: сътрудничество и диалог

Прочетена 17784 пъти

Продължителност: 2008 – 2009 г.
Бюджет: 131 119.63 лв.
Изпълняваща организация: Съюз на съдиите в България
Финансиран от: ЕС и бюджета на Република България по ,,Оперативна програма: Административен капацитет”

Резюме на проекта

Водещ проблем: Огромната мрежа от експерти, която ССБ обхваща, не се използва достатъчно поради: неукрепнала вътрешна организация; липса на добро взаимодействие със секциите; липса на модерни форми за поддържане на постоянна комуникация между членския състав. Съществен фактор за успешното функциониране на ССБ е достъпът до външно финансиране на неговите дейности. Като ключова потребност на гилдията ССБ откроява нуждата от задълбочено обсъждане, възприемане, разпространение и спазване на Правилата за професионална етика на съдиите в България. Новият ГПК, оценен положително от ЕК в контекста на реформите в съдебната система, според повечето съдии в България крие много неясни моменти и създава опасност от противоречиво тълкуване.

Обща цел: Укрепване капацитета на ССБ за формулиране и реализация на политики в партньорство с органите на съдебната власт и свързаните с нея институции.

Проектна цел:

   - Укрепване на институционалния капацитет на Съюза за организационно и функционално развитие;
   - Формиране на специфични знания и умения за подобряване диалога между Съюза и другите целеви групи по проекта - органи на съдебната власт и съдебна администрация
   - Създаване на устойчиви механизми в целевите групи за съвместно участие, мониторинг и контрол върху процесите на прилагане на политики в съдебната власт
   - Реализиране на ефективно сътрудничество между всички институционални субекти в съдебната власт.

Основни дейности

  1.  Укрепване на институционалния капацитет на ССБ. Изготвяне на комплексен анализ на: състоянието на организацията; мониторинг на организационните и функционални процеси и анализ на обучителните нужди; разработване на трудово-психологическа експертиза; формулиране на подходи за разширяване мрежата от членове на Съюза; определяне на ключовите насоки за ефективно подобряване работата на регионалните секции на ССБ; очертаване на институционалните и моделите за съвместна работа за изграждане на устойчиви институционални мрежи за сътрудничество. Изготвяне на програма за интензивен тренинг по „Трудово-психологически, организационни, ергономични и комуникативни проблеми на професионалната дейност на съдията – изисквания на работна среда, компетенции и умения”.
  2.  Обновяване на електронната страница на ССБ и стартиране на два онлайн форума
  3.  Укрепване капацитета на Етична комисия към ССБ. Разработване на Стратегия на комисията и анализ на нуждите на членовете на ССБ по професионална етика; Разработване и приемане на Механизъм за събиране, проверка и анализ на възникнали етични проблеми и казуси сред съдии. Подготовка на обучители по Етични правила за съдиите
  4. Разработване на предложения за промени в Методиката за оценка на работата на магистратите
  5. Дискусия на тема „Новият ГПК”

Mожете да изтеглите пректа от  т  у  к