Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
05 Фев 2008

Чуй детето

Прочетена 19607 пъти

Резюме на проекта

Водещ проблем: Действащите практики на разпитване/изслушване на деца, жертви или свидетели на престъпления, създават условия за вторично травмиране на детето, като в същото време не благоприятстват изясняването на обективната истина чрез неговите показания.

Обща цел: Промяна на практиката за изслушване на деца, жертви на насилие или свидетели на престъпления в България, за се осигури защита на правата им и техния най-добър интерес.

Проектна цел:

   - Да се постигне в целевите институции в България осъзнаване на проблема „Разпитване и изслушване на деца жертви на насилие или свидетели на престъпления”;
   - Да се постигне разбиране по отношение на условията и подхода, необходими при разпитването/изслушването на деца, за да се избегне допълнителното травмиране на детето-свидетел и да се гарантира защита на неговия най-добър интерес и права;
   - Да се приемат от участващите институции в пилотните градове норми на поведение при разпитването/изслушването на деца, които да гарантират правата на децата и най-добрия им интерес. Тези норми да се прилагат във всекидневната практика;
   - Да се създаде ефективна практика за разпитване/изслушване на деца в пилотните градове, която да гарантира защита на най-добрия интерес и права на детето и получаване на пълна и достоверна информация от него, за да се осъществи ефективно правосъдие.

Основни дейности

   1. Да се развие диалог между отговорните институции в пилотните градове по отношение на процедурите за изслушване на деца жертви на насилие или свидетели на престъпления и да се анализира съществуващата практика и нормативна уредба, за да се изведе характеристиката на проблема „Разпитване и изслушване на деца” и да се разработи план за неговото разрешаване;
   2. Да се развият професионалните знание и умения на специалистите участващи в разпитването и изслушването на деца затова как да се работи с деца жертви на насилие или свидетели на престъпления;
   3. Да се създаде специално оборудвана специализирана стая за изслушване на деца която да осигури подходящи условия за избягване в максимална степен на допълнителното травмиране на детето свидетел и гарантиране на неговия най-добър интерес;
  4.  Да се разработи оперативен механизъм за взаимодействие между институциите при разпитването/изслушването на деца, така че да се намали потребността от многократно разпитване на детето;
   5. Да се създаде адекватна и ефективна методология за разпитване/изслушване на детето свидетел, която да осигури гарантиране на неговите права и най-добър интерес и избягване на допълнителното му травмиране.

Можете да изтеглите пректа  от  т  у  к