Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
12 Ян 2008

Добре дошли в обществото!

Прочетена 19825 пъти

Партниращи институции: ДАЗД, Бюро по труда – Плевен, ВУИ-Подем
Продължителност: 30 септември 2006 г. - 30 декември 2007 г.
Бюджет:  8 000
Партньори: Консорциум от: Дружество за религиозна и обществена подкрепа на лишените от свобода (Елена Йончева), Дружество ,,Помощ за деца в риск” (Костадинка Димитрова), Българска психиатрична асоциация (д-р Радослав Борисов), Българска асоциация по психотерапия и Дружество за личностово развитие и човешки общности – Плевен (Силвия Ненова). Партниращи институции: ДАЗД, Бюро по труда – Плевен, ВУИ-Подем
Финансиран от: Penal Reform International, чрез Фонд за превенция на престъпността ИГА
Водеща организация: Съюз на съдиите в България, представляван от Ива Пушкарова, изпълнителен директор, и Николай Методиев, координатор

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Водещ проблем: Липсата на стратегическа и последователна държавна политика по превенция на противообществените прояви на непълнолетните създава условия за маргинализиране на тази обществена група чрез втвърдяване на отрицателните й нагласи към обществото, неконкурентноспособност на законния трудов пазар и неспособност за упражняване и защита на собствените права.

Обща цел: Подобряване на равното отношение и човешкото достойнство на членове на уязвими групи, осъдени за извършено наказуемо деяние.

Проектна цел: Принос за социалната реинтеграция на деца между 15 - 18 години, настанени във възпитателно училище–интернат след напускането му и за подобряване на сътрудничеството между държавата и неправителствения сектор в правно-социалната сфера.

Основни дейности (постигнати резултати)

  1.  Изготвяне на диференцирана програма за социална реинтеграция и рехабилитация и на обучение по основи на правото за възпитаници на ВУИ на възраст 15-18 години, годна за многократно приложение;
  2. Провеждане на текущи обучения и консултации за подобряване на уменията на целевата група за междуличностното общуване и социалната реализация чрез подобряване на достъпа до информация и отворено взаимодействие с околните, основано на доверие;
  3.  Провеждане на текущи обучения и консултации за подобряване на социалното общуване и самореализация и ориентация на пазара на труда.
  4.  Провеждане на текущи обучения и консултации за изграждане на диференцирано познание за принципите на правовата държава, върховенството на закона и защитата на човешките права; развиване на доверие в правната система; насърчаване на самочувствието и съзнанието за правна защитеност; развиване на основни практически умения по активна правна защита и основни практически умения за достъп до необходима информация.
  5.  Изследване на ефективността и ефикасността на правната регулация в сферата на социалните услуги и социалната помощ.
  6.  Провеждане на публично обсъждане на резултатите от проекта (12.2007 г., София).


Проектът постави началото на дългосрочно сътрудничество на ССБ с партньорите от консорциума, ВУИ-Подем и ДАЗД в редица последващи дейности, които се изпълняват и в момента. В резултат на тези дейности ССБ бе поканен и участва в редица инициативи на неправителствения сектор, свързани с усъвършенстване на съдебната защита на правата на детето.

 

Можете да изтеглите проекта от  т  у  к