Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
06 Май 2007

Участие на деца в правни процедури

Прочетена 16788 пъти
Продължителност: декември 2007- януари 2009 г.
Партньори: Съюз на съдиите в България, Фондация ,,Ничии деца”-Полша,
                    Община Шумен
 
Финансиран от: ЕС и бюджета на Република България по
                           Договор № CSDP 2005– 004
Водеща организация: Институт по социални дейности и практики
 
Резюме на проекта
 
Водещ проблем: В националното си законодателство България предвижда изпълнение на общите изисквания на международните документи за закрила на детето, но българската държава и общество не са развили капацитета, процедурите и практиките, чрез които ефективно да се гарантира най-добрият интерес на детето, както се изисква от законодателството. Настоящият проект ще допринесе за развитието на капацитета за практическо прилагане. Постигането на тази цел ще представлява сериозен напредък за България в процеса на приемане и сближаване с ЕС.
 
Обща цел: Повишаване на капацитета за закрила на детето в България с цел изпълнение на европейските изисквания и норми за ефективна закрила на детето.
 
Проектна цел: Развиване на капацитета на неправителствения сектор за намеса в правни процедури с цел закрила на детето; Развиване на капацитета на полиция, прокуратура, разследващи органи, съд, Дирекция „Социално подпомагане”, Отдел „Закрила на детето”, МКБППМН за ефективна защита на най-добрите интереси на деца, участници в правни процедури; Развиване на ефективно сътрудничество между държавните институции и органи и между държавните институции и органи и гражданското общество. .
 
Основни дейности
 
Изграждане на сътрудничество между институциите и НПО и повишаване на капацитета в област Шумен:
Кръгла маса със заинтересованите институции и неправителствени организации;
срещи на Работната група за професионално сътрудничество;
редовни работни срещи на Комитета по мониторинг;
обучение на експерти от полицията, прокуратурата, разследващите органи, съда и местната комисия за борба срещу противообществено поведение на малолетни и непълнолетни;
обучение на социални работници от Дирекция „Социално подпомагане“, Отдел „Закрила на детето”, Комплекса за социални услуги за деца и семейства, НПО и други организации за социално обслужване;
заключителна съвместна сесия за изграждане на институционален и неправителствен капацитет;
Разработване на материали за информация и обучение за работа с участващи в правни процедури деца.
Повишаване на информираността, разпространение на пилотния модел, изграждане на обща концепция за изслушване на деца в съдебната система на национално ниво.
 
Проекта може да изтеглите от   т  у  к