Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
13 Май 2013

Семинар по трудово право

Прочетена 1482 пъти
На 17 май 2013 г. от 15ч. в киносалона на Софийския районен съд се проведе семинар с участието на професор Мръчков по трудово право, организиран от Съюза на съдиите в България.  
 
На обсъждане бяха поставени следните предварително формулирани теми и проблеми:
 
1.Ред за ползване на платения годишен отпуск. Отлагане на ползването. Погасяване на правото на ползване.
      - Означава ли задължението по чл.173, ал.2 от КТ, че отпускът, който не е отложен за следваща година по реда на чл. 176 КТ и не е ползван през годината, за която се отнася, не може да бъде ползван;
      - Ако работодателят не е изпълнил задължението си да утвърди график, какви са последиците относно възможността на работника сам да определи времето за ползване (чл.173, ал.9 КТ), отлагане на ползването и погасяване на правото на ползване;
 
2. Съотношение между исковете за отмяна на уволнението и за поправка на основанието за прекратяване на трудовото правоотношение и в какво съотношение е допустимо съединяването им – кумулативно или евентуално (доколкото те предполагат различна фактическа обстановка, която не може да съществува едновременно – или незаконно уволнение, или уволнение, чиято законност не се оспорва;
 
3. Давност по отношение на исковете по чл.344, ал.1, т.2 и 4 от КТ или кои искове са по спорове за прекратяване на трудовото правоотношение по смисъла на чл.358, ал.1, т.2 от КТ; 
4. В случаите, в които работодателят е направил изявление за прекратяване на трудовото правоотношение на някое от основанията, предвидени в негова полза, но се установи, че към момента на извършеното от него уволнение правоотношението вече е било прекратено на друго основание:
      - има ли интерес работникът да иска отмяна на уволнението, извършено от работодателя (уволнение, последващо прекратяването) и допустим ли е искът или защитата следва да се осъществи чрез иска по чл. 344, ал. 1, т. 4 от КТ;
      - следва ли да се уважи искът по чл. 344, ал. 1, т. 1 от КТ, тъй като съществуването на трудово правоотношение обуславя изобщо възникване на правото на уволнение или пък да се отхвърли такъв иск с доводи, че заповедта не поражда правни последици, тъй като вече е било настъпило прекратяване на друго основание, поради което и няма как да възникне потестативното право за отмяната й (отмяната предполага акт, породил правни последици);
5.  При общите основания за прекратяване на трудовото правоотношение по чл.325 от КТ, извън т.1, от кой момент настъпва прекратяването на правоотношението с оглед разпоредбата на чл. 335 от КТ ;
6. В случаите, в които при предявен иск за отмяна на уволнението и ответникът работодател твърди, че сам е отменил заповедта за уволнение преди завеждане на иска, има ли интерес ищецът от иска и има ли значение дали работодателят го е уведомил за отмяната на заповедта за уволнение за прекратяване на правоотношението и допустимостта на исковете по чл. 344 от КТ ;
7. При положение, че КТ съдържа изрична уредба на имуществената отговорност на работника/служителя, допустимо ли е в трудовия договор да се включват клаузи за неустойка при неизпълнение на задълженията на работника по трудовия договор и във връзка с прекратяване;
8. Тежестта на доказване при иска по чл.344, ал.1, т.3, вр. чл.225, ал.1 от  КТ;
9. Ако работодателят не знае причината за настъпилата имуществена вреда (липса или престъпно поведение на работника например), трябва ли да излага конкретни твърдения в исковата молба или съдът следва да прецени отговорността на база събраните доказателства (т.е. ако работодателят твърди липса, а се установи кражба от самия работник, искът следва ли да се отхвърли);
10. Кое е основанието за възникване на ТПО на съдебните служители, които се назначават по реда на ПАРОАВАС - трудов договор с конкурсно начало (доколкото административният ръководител не е обвързан от решението на комисията) или конкурс по смисъла на КТ;
11. Как се определя размерът на обезщетението по чл. 225 от КТ, когато периодът на оставане без работа е по-малък от един месец – БТВ за месеца, служещ за база, се разделя на броя на работните дни през този месец и се умножава на броя на работните дни на месеца, за който се претендира обезщетението или се разделя на броя на календарните дни на месеца, служещ за база и се умножава съответно по календарните дни на процесния месец (доколкото той може по случайност да има повече почивни дни и в първия случай би се стигнало до неоснователно намаляване на сумата спрямо сумата, която би получил, ако работеше) или по друг начин.
 
Семинарът се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“ с подкрепата на Фондация Америка за България.