Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
16 Юли 2012

Втора среща на работната група по натовареност

Прочетена 1314 пъти
След като ВСС не предприе никакви адекватни действия през мандата си за намиране и утвърждаване на национални критерии и стандарти за натовареност на магистратите, с каквито именно могат да се индикират и обезпечат равномерни условия на труд на съдиите и съразмерна натовареност на същите по съдебни региони, Съюзът на съдиите в България организира втора работна среща по тази тема , която се състоя в Рибарица в периода 13-15.07.2012г. и бе финансирана по Проект на ССБ с Фондация"Америка за България". 
 
На срещата присъстваха младши съдии, районни съдии, съдии от окръжно и апелативно ниво в различните съдебни райони на страната, административни и касационни съдии и експерти по темата от БИПИ. Съдиите анализираха различните модели за измерване на натовареността на магистратите в САЩ и в редица европейски държави /Холандия, Финландия, Италия, Испания, Германия, Англия и Уелс /, като се обединиха около становището, че спецификата на съдебната система на България, налага обединяването на поне два различни модела от практиката за измерване на натовареността в работата на магистратите ни. Като основни и отправни измерители за натовареността бяха откроени количеството и сложността на разпределените на случаен принцип дела, както и времевите стандарти, обичайно необходими за администрирането, управлението, разглеждането и приключването на едно съдебно дело, в зависимост от неговата материя, в периода от образуването му, до окончателното му приключване. 
 
Съдиите се запознаха и с добри практики в страната на съдилища, които до момента сами са търсили и намерили организационни начини за въвеждане на обективни измерители за натовареност и обезпечаване на равни условия и съразмерност в натовареността, които практики също ще бъдат използувани като изходна база и отправна точка в открояването на национални стандарти и критерии за измерване на натовареността. 
 
След пресконференцията си в София, Председателят на ССБ, съдия Мирослава Тодорова, също се включи в работната среща на колегите си. 
 
Следващата работна среща по темата ще бъде проведена през септември 2012г., а до тогава съдиите ще участват в проучване на времевите стандарти, обичайно необходими за разглеждането на съдебните дела в различните материи и нива на съдебната система. Резултатите от тези проучвания ще бъдат обобщени с помощта на експерти и статистици. 
 
Приканваме всички колеги в страната, които желаят да се включат в тази инциатива на ССБ и да подпомогнат разработването вътре в системата и утвърждаването на национални стандарти за измерване на натовареността на магистратите, да участват в следващата работна среща, както и в анкетирането по съдилища за установяване на обичайните времеви стандарти при разглеждането на различните по вид съдебни дела.
 
 
Срещата за определяне на норма на натовареност на магистратите  се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“ с подкрепата на Фондация Америка за България.