Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
14 Авг 2012

Среща на работна група на ССБ в МП

Прочетена 1198 пъти
На срещата взеха участие заместник-министър Вълкова и работна група на ССБ в състав Албена Бонева, Мая Цонева, Владимир Вълков. 
 
Бяха представени идеи за законодателни промени, които заместник-министър Вълкова обеща да представи в съвета по законодателството. 
 
НАТОВАРЕНОСТ 
Работната група на ССБ предложи в закона да бъде указана изрично връзката между предвидения и понастоящем анализ на натовареността и управленските решения по чл. 30, т. 1-3 ЗСВ. Повод за това бе общият извод, че понастоящем анализ липсва. 
Изрично бе предложено да бъде вписано задължение за административния ръководител на органа на съдебна власт да осигури равномерна натовареност на всички съдии като всички се обединиха около становището, че неизпълнението на това задължение е основание да му бъде търсена дисциплинарна отговорност без да е необходимо изрично да бъде дефинирано като нарушение. 
 
КАДРОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ 
Постигна се съгласие за необходимостта свободните бройки, за които нуждата от попълнение е установена при анализа, да бъдат обявявани по материя. 
Беше предложена идеята за паралелно развитие на конкурси. Идеята бе отхвърлена, защото въпросът е бил обсъждан с представители на администрацията на ВСС, които представили сериозни аргументи, че повече от един конкурс годишно не могат да организират, макар и много от тях първоначално да са поддържали нашето предложение. Така че нагласата е не по-малко от веднъж годишно да се провежда конкурс. 
Има известно разминаване и помежду ни по въпроса за природата и съдържанието на събеседването като елемент от конкурсната процедура. 
Заместник-министър Вълкова също счита за компрометирана процедурата по избор по документи и доколкото събеседването е било обсъждано като необходим елемент, можем да предложим нещо по-добро, но не и да отпадне. Открита е за всякакви предложения за изпълване на събеседването с разумно съдържание. 
Прие се, че броят на кандидатите и обемът на делата поставя под въпрос възможността за организация предоставянето на целите дела и бе постигнато съгласие, че проверката може да бъде ограничена до отделни актове на кандидата. 
Бе оценено като разумно предложението акцент при събеседването да са нуждите на длъжността, за която се кандидатства, а не според спуснатите от ВСС указания да бъдат ограничени до миналата дейност, но възникна въпросът как практически да бъдат определени рамките на събеседването. Заместник-министър Вълкова твърдо заяви, че не го възприема за теоретичен изпит, а желае да осигури на кандидатите предвидимост за сферата на събеседване. Тази тема остана открита - чакат се предложения. 
 
ДРУГИ 
Относно предложението на ССБ да бъдат разграничени самостоятелни органи по избор за съдии и отделно за прокурори и следователи, заместник-министър Вълкова информира, че с оглед становището на конституционни съдии това не е възможно при сегашната Конституция.