Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
24 Ное 2013

Проект „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България”

Прочетена 21356 пъти

През ноември 2013г. започна изпълнението на проект „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България”, финансиран от Правителството на Кралство Нидерландия. Партньор на ССБ по проекта е Холандския Съюз на съдебната власт (Nederlandse Vereniging Voor Rechtspraak, NVvR). Срокът за изпълнение на инициативата е 30 месеца, а общият размер на предоставения грант е € 150, 390.

Проектът е насочен към:
1. Обмен на информация, знания и добри практики, свързани с:
- управление потока на делата, отстраняването и предоляването на затрудненията в работата на отделния съдия;
- дефинирирането на индивидуалната норма за натовареност на съдията и тази на съда, в който работи; за мерките за регулиране на еднаква натовареност и за преодоляване на свръхнатовареност;
- влиянието на нормата за натовареност върху бюджетирането.

2. Сравнителноправно изследване на дисциплинарния процес на съдията в Кралство Нидерлания за търсене на решения за преодоляване на недостатъците на дисциплинарния процес на българските съдии и привеждането му в съответствие с международните стандарти за независимост на съда;

3. Разработване на система за обучение на съдии и студенти по право на нова юридическа дисциплина – “устройство и организация на съдебната власт”, която обхваща всички въпроси за юридическия статут на съдията, за възможностите му за честно кариерно израстване и укрепване на независимостта му като резултат и от повишаване на личната компетентност за служебния му статут, за изискванията към административното управление на съда и за границите на допустимия контрол върху работата му.

4. Започване на съвместната работа по изготвяне на сравнителен анализ на правната регламентация в Холандия и България от гледна точка на стандартите на ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ, Венецианската комисия и КСЕС:
-    статут на съдията; възникване, изменение, прекратяване на правоотношението на съдията;
-    критерии за професионална оценка на работата на съдията;
-    критерии за оценка на качеството на съдебните актове;
-    основания и процедура за налагане на дисциплинарни наказания;
-    анализ на дейността на ИВСС – нормативна уредба и фактическа практика – дефинирането на границите на външния контрол върху работата на съдията, без това да позволява накърняване на неговата независимост; възможност, като същевременно повишава ефективността на дейносттите, които съдействат за осъществяване на правораздаването (по администриране и управление на съда);
-    практически правила за сътрудничество между съдилищата от държавите членки на ЕС по конкретни дела;

5. Наръчник за управление на съдилищата, съставен на базата на изготвения анализ и систематизиране на действащите правила в България и др.