Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
07 Фев 2014

Конференция "НЕОБХОДИМИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА МОДЕЛА НА АДМИНИСТРИРАНЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ“

Прочетена 1307 пъти

На проведената днес конференция Съюзът на съдиите в България представи предложенията си за изменение на Закона за съдебната власт:

Предложение за промени в Закона за съдебната власт

1. По функциите на ВСС – Той не може да ръководи съдилищата, при каквито и да било ограничения на тази функция. ВСС може да определя състава и организацията на работа на съда, да обезпечава финансово, технически и организационно неговата дейност, без да засяга независимостта му. Същото се отнася и за прокуратурата, и следствието.

2. Мярка да се гарантира независимостта на съда ВСС да се състои от Пленум и две колегии: Колегия на съда и Колегия на прокуратурата и следствието.

Пленумът се състои от всички членове на Висшия съдебен съвет и осъществява функциите по чл. 130, ал. 6, т. 3, 4 и 5 от Конституцията.

Колегията на съда се състои от 5-ма членове, избрани от Народното събрание и 6-ма членoве избрани от общото събрание на съдиите и осъществява функциите по чл. 130, ал. 6, т. 1 и 2 от Конституцията по отношение на съда.

Колегията на прокуратурата и следствието се състои от 6-ма членове, избрани от Народното събрание, 4-ма членове избрани от органите на прокуратурата, и 1 член, избран от органите на следствието и осъществява функциите по чл. 130, ал. 6, т. 1 и 2 от Конституцията по отношение на прокуратурата и следствието.

3. Пленумът и Колегията на съда да действат на сесии. Това ще позволи за членове на ВСС да се избират юристи, които упражняват активно професията си или заемат висши ръководни длъжности в органите на държавната власт или неправителствени организации, които имат за цел развитие и подпомагане на правната наука, правната култура или съдебната система, гражданското общество, както и защита на гражданските права. Същото се предлага и за Колегията на прокуратурата и следствието, но ако има причини тази колегия да продължи да действа постоянно, няма правни пречки това да остане и занапред така.

4. Мерки за повишаване на компетентността, административния капацитет и доверието във ВСС – трите комисии (по предложенията и атестирането, по професионална етика и по дисциплинарна отговорност) към двете колегии да бъдат постоянни и да имат за членове съдии от върховните и апелативните съдилища, съответно – прокурори и следователи от Върховната касационна, върховната административна и апелативните прокуратури, както и следователи от НСС с едногодишен мандат и при ротация с оглед на приемствеността.

- Да отпадне възможността ВСС да се самосезира с предложение за налагане на дисциплинарно наказание.

- Членовете на ВСС от квотата на съда, прокуратурата и следствието, както и членовете на постоянните комисии да се избират от Общите събрания на съдиите, на прокурорите и на следователите с пряк таен вот.

5. Гаранции за пълна прозрачност при избора на членове на ВСС и ИВСС.

6. Мерки за повишаване на авторитета и доверието в председателите на съдилищата – наред с другите кандидатури ВСС да обсъжда и кандидатура за председател на съда, предложена от общо събрание на съдиите от региона на горестоящия съд. Това няма да е подходящо разрешение за прокуратурата и следствието.

7. Мерки за повишаване на ролята на съдиите в организацията на работата на съда чрез разширяване на правомощията на Общото събрание на съдиите: председателят на съда да предлага заместниците си с одобрение от общото събрание на съдиите, общото събрание да определя натовареността на председателя на съда, неговите заместници и други съдии, натоварени с осъществяването на организационни или обществени функции. Изрично да се уреди правомощието на общото събрание на върховните съдилища да определят специализацията по отделения.