Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
13 Апр 2010

Братчетата на Гаврош пред Темида: правосъдие в полза на детето

Прочетена 14925 пъти

Териториален обхват на проекта:

Територията на България – апелативните райони на София, Велико Търново и Пловдив

Цел на проекта:
Основна цел:
Да се повиши ефективността на членовете на Съюза на съдиите в България за осигуряване на най-добра информираност и квалификация за компетентно разглеждане на делата за престъпления, извършени от деца и по които жертви са деца.
Специфични цели:
• Установяване и развиване на професионални стандарти за добри и уеднаквени съдебни практики по дела за престъпления, извършени от или срещу деца;
• Инициране на законодателни мерки в областта на защитата на непълнолетните извършители на престъпления и децата-жертви на престъпления;
• Повишаване на обществената чувствителност относно престъпленията, извършени от или срещу деца.

Целеви групи:
- Професионалната общност на наказателните съдии;
- Ненавършилите пълнолетие извършители и пострадали от престъпление;
- Ненавършилите пълнолетие, за които съществуват рискове да извършат или да пострадат от престъпление и които са инкорпорирани в уязвимите групи на бедните, малограмотните и малцинствата. (Контингент на Детските педагогически стаи)
- Професионалната общност на дознателите, които работят по дела срещу ненавършили пълнолетие извършители и жертви на престъпления;
- Професионалната общност на прокурори по дела срещу ненавършили пълнолетие извършители и жертви на престъпления;
- Ескпертен състав на Министерството на правосъдието, на Министерството на вътрешните работи и на специализираните парламентарни комисии на Народното събрание, ангажиран със законодателните инициативи в областта на младежкото правосъдие и дейностите по предотвратяване и противодействие на противообществените прояви и престъпления на ненавършилите пълнолетие.
- Изследователи и разследващи журналисти.
- Неправителствени организации, специализирани в изследване и предотвратяване на престъпността сред подрастващите и в оказване на подкрепа на децата-жертви на престъпления;
- Широката общественост- чрез медиите

Разработките и отчетите по проекта можете да видите  т у к   и в прикачените документи.