Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
31 Май 2014

Семинар в София

Прочетена 2894 пъти
На 31 май 2014 г., в изпълнение на програмата си за обучение,  Съюзът на съдиите в България проведе семинар на тема „ОСОБЕНОСТИ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС ПРИ НАЛИЧИЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА КОМПЕТЕНТНОСТ“ с лектор – д-р БОРЯНА МУСЕВА, главен асистент по международно частно право в Софийски университет „Св. Климент Охридски”; адвокат към Софийска адвокатска колегия.
 
В семинара взеха участие повече от 60 съдии от цялата страна,  като бяха дискутирани следните теми:
 
I. Особености на гражданския процес при наличие на международен елемент
 
Страни
• Физически лица: местоживеене/обичайно местопребиваване/ гражданство/ адрес;
• Юридически лица:
-     седалище, централно управление, основно място на дейност, клон;
-     електронни сайтове за проверка на правосубектност и представителна власт;
 
Връчване на документи в чужбина
• Какво подлежи на връчване?
•  Кога трябва да се връчва в чужбина?
•  Начини на връчване;
•  Съвместимост на изискването за „съдебен адрес“ у нас с практиката на СЕС;
 
Доклад по делото
• Установяване на международния елемент?
• Определяне на приложимото право?
• Правна квалификация?
• Разпределение на доказателствената тежест?
 
Тежест на доказване и допустими доказателствени средства
•  Особености според Регламент Рим І и Рим ІІ;
•  Oсобености според Виенската конвенция за международна продажба на стоки;
 
Събиране на доказателства в чужбина
• Съотношение между националния ред, Регламент (ЕО) № 1393/2007, Хагската конвенция за събиране на доказателства в чужбина и ДПП;
•  Начини на събиране на доказателства;
 
Установяване съдържанието на чуждото право
•  Способи;
•  Ролята на страните и на съда;
 

II. Определяне на международна компетентност
 
Основания за учредяване на международна компетентност на българския съд според Регламент Брюксел І, Брюксел Іа (приложим след 10.01.2015 г.) и КМЧП
•  Изключителна компетентност;
•  Мълчаливо учредена компетентност;
•  Споразумение за избор на съд;
•  Компетентност в защита на по-слабата страна;
•  Обща компетентност;
•  Допълнителна компетентност
                                
Международна компетентност при обезпечаване на иск
•  Уредба в Регламент Брюксел І, Брюксел Іа и КМЧП;
•  Проект на Регламент за европейски запор на банкови сметки;

Международна компетентност при несъстоятелност
•  Уредба в Регламент (ЕО) № 1346/2000;
•  Практика на СЕС;

Проверка за наличие/липса на международна компетентност
•  Уредба според Регламент Брюксел І, Брюксел Іа, Регламент №1346/2000 и КМЧП;
•  Поведение на съда при неявяване на ответника;
 
 

Семинарът се организира от Съюза на съдиите в България  и се проведе по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“ с подкрепата на Фондация Америка за България