Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
06 Юни 2014

Изследване на натовареността

Прочетена 1372 пъти
                                       О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

     Уважаеми колеги,

   Уведомяваме ви, че вчера (04.06.2014 г.) ВСС прие решение да започне пълното изследване на натовареността в съдебната система чрез попълване на анкети, които са специално изработени с тази цел. Методиката, която е утвърдена, е адаптиран към системата на българското правораздаване вариант на световно възприет модел, който отчита времето, необходимо за всяка дейност, извършвана от съдията.
   От нашата активност зависи точността на изследването, тъй като то трябва да отчете различията в необходимото време за разглеждане на всеки вид дело, както с оглед фактическата и правната му сложност, така и в зависимост от наличието на специализация по видове дела в съда, в който правораздаваме.
   Проблемът с липсата на приета средна норма за натовареност рефлектира върху всички важни за професионалното ни развитие сфери. През последната година станахме свидетели на необосновано намаляване на комплексната оценка в атестациите на колеги от различни съдилища, защото КПА към ВСС приема, че не са достатъчно натоварени. Същевременно в свръхнатоварените съдилища колегите бяха ощетени при оценяването на работата им, защото никой в управляващия орган няма представа дали е било обективно възможно да решат обема от дела, които разглеждат, в по-кратки срокове. По аналогичен начин липсата на общоприета норма за натовареност рефлектира и върху решенията по дисциплинарните производства. Бяха направени опити за необосновано закриване на съдилища, без ВСС да има готовност да изработи цялостна съдебна карта на страната. Тази несигурност се отразява стресово и демотивиращо върху всеки отделен съдия, както и деструктивно върху цялата съдебна система.
   За вземането на мотивирани решения по всички тези важни за професионалната общност въпроси се изисква анализ на сегашната натовареност и приемане на средна норма, приложима за всички съдилища. Убедени сме, че решаването на този проблем ще повиши и качеството на правораздаването, тъй като ще даде равна възможност на всички съдии в страната да развиват професионалните си умения.
   Затова се обръщаме към вас с апел всички да попълнят анкетите, тъй като само така може да бъде събрана надеждна, точна, всеобхватна и достоверна информация, която да послужи за изработването на средна норма за натовареност. Според приключилото пилотно проучване това отнема по тридесет минути на анкетна карта.